PEYGAMBERLERİN KABİRLERİ NEREDEDİR?

Peygamberlerin kabirleri nerededir? İşte kabirleri bilinen bazı peygamberler.

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bazı peygamberlerin mezarları ve türbeleri...

1. HZ. ADEM’İN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Adem Peygamberin Kabri Nerede?

İslâmî kaynaklarda İbn İshak’a göre Hz. Adem’in (a.s.) kabri Mekke’de Mina veya Arafat’tadır, diğer rivayetlere göre ise Mekke’de Ebûkubeys dağında veya Hindistan’daki Nevz dağındadır. Başka bir rivayete göre de tûfanda Hz. Nuh (a.s.), Ebûkubeys dağında bulunan Hz. Adem’in (a.s.) naaşını alarak bir tabut içine koymuş, tûfandan sonra tekrar yerine veya Beytülmakdis’e defnetmiştir.

2. HZ. İDRİS’İN (A.S.) KABRİ NEREDE? - İdris Peygamberin Kabri Nerede?

Hz. İdris’in (a.s.) kabri yoktur, zira o bedeni ile Cennette olduğu rivayet edilir. Peygamberimiz Miraç’a çıkarken onu dördüncü kat semada görmüş ve kendisi ile konuşmuştur.

3. HZ. NUH’UN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Nuh Peygamberin Kabri Nerede?

Hz. Nuh’un (a.s.) kabri Mekke’de Mescid-i Harâm’da, Mültezem ile Makām-ı İbrâhim arasında, diğer rivayetlere göre ise Kerek, Cizre veya Necef’tedir.

4. HZ. HUD’UN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Hud Peygamberin Kabri Nerede?

150 sene yaşayan Hûd (Sa‘lebî, s. 50), kavmi helâk olduktan sonra bir rivayete göre kendisine inananlarla birlikte Mekke’ye gidip yerleşmiş ve orada vefat etmiş, Kâbe ile zemzem arasında Hicr’e defnedilmiştir. (Ezrakī, II, 134; İbn Kuteybe, s. 28) Diğer bir rivayete göre ise kabri Şam’da Emeviyye Camii’ndedir.

5. HZ. SALİH’İN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Salih Peygamberin Kabri Nerede?

Semûd kavminin helak edilmesinden sonra Salih Peygamberin kendisine inanan toplulukla birlikte Mekke’ye göç ettiği nakledilir. Bir diğer rivayete göre ise Hz. Salih (a.s.) vefat edinceye kadar Filistin’de Remle yakınlarında yaşamıştır.

6. HZ. İBRAHİM’İN (A.S.) KABRİ NEREDE? - İbrahim Peygamberin Kabri Nerede?

Vefat ettiğinde 200 veya 175 yaşında olan Hz. İbrâhim’in (a.s.) naaşı Hebron’da Sâre’nin yanına defnedilir. (Sa‘lebî, s. 98-99; Taberî, I, 312) Hz. İbrâhim’in (a.s.) kabri Filistin’in el-Halîl şehrindedir.

Hz. İbrahim’in (a.s.) kabri, el-Halil.

7. HZ. LUT’UN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Lut Peygamberin Kabri Nerede?

Bir rivayete göre Lût Peygamberin 142 yaşında vefat ettiği kaydedilmektedir. (Ginzberg, I, 291) Hz. Lut’un (a.s.) Kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir.

8. HZ. İSMAİL’İN (A.S.) KABRİ NEREDE? - İsmail Peygamberin Kabri Nerede?

Allah ona peygamberlik verdi ve elli yıl peygamberlik etti. Cebrâil’in (a.s.) hac menâsikini öğretmesinden sonra Hz. İsmail (a.s.) bunu Hicaz halkına duyurmuş, Kâbe’nin hizmet ve nezâreti ömrünün sonuna kadar kendi uhdesinde kalmıştır. (Tecrîd Tercemesi, VI, 22) 137 yaşında vefat etmiş ve Hicr’e annesi Hâcer’in yanına defnedilmiştir.

9. HZ. İSHAK’IN (A.S.) KABRİ NEREDE? - İshak Peygamberin Kabri Nerede?

İshak Peygamber, Esav ve Yakup’un (a.s.) doğumlarından sonra 100 yıl daha yaşamış, 170 yaşında vefat etmiştir. Çocukları onu babası Hz. İbrâhim’in (a.s.) yanına defnetmişlerdir.

10. HZ. YAKUP’UN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Yakup Peygamberin Kabri Nerede?

147 yaşında vefat eden Yakup Peygamber vasiyeti gereği el-Halil’de Makpela, İbrâhim (a.s.) ve karısı Sâre, İshak (a.s.) ve karısı Rebeka ile kendi karısı Lea’nın defnedildiği yere defnedildi.

11. HZ. YUSUF’UN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Yusuf Peygamberin Kabri Nerede?

Hz. Yusuf’un (a.s.) naaşı mermer bir sandukaya yerleştirilip Nil kıyısına defnedilmiştir. (Taberî, Târîħ, I, 364, 386) Hz. Musa (a.s.), İsrâiloğulları’nı Mısır’dan çıkarınca Hz. Yusuf’un (a.s.) nâaşını da beraberinde götürdüğü, Yusuf, Yeşû’nun ölümünden sonra Şekem yakınlarında Yakup’un kuyusu civarına defnedildiği rivayet edilir. Yûsuf’un kabri Filistin’in el-Halîl şehrindedir.

Hz. Yusuf’un (a.s.) kabri, el-Halil.

Hz. Yusuf’un (a.s.) türbesi, Gerizim Dağı ile Ebal Dağı’nı ayıran vadinin doğu girişinde, Yakup Kuyusu’nun 300 metre kuzeybatısında, Batı Şeria’nın Nablus kentinin eteklerinde, Geç Tunç Çağı’nda Shakmu ve geç İncil’de Shechem olarak geçen Tell Balata yakınlarında yer alan anıt mezardır.

12. HZ. EYÜP’ÜN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Eyüp Peygamberin Kabri Nerede?

Hz. Eyüp’e (a.s.) kavminden 7 kişinin iman ettiği, 140 veya 93 yaşında vefat ettiği rivayet edilmektedir. (bk. Ö. N. Bilmen, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri, IV, 2174.)

Buhari Şarihi Aynî’ye göre, Hz. Eyüp’ün kabri Şam’da Besne’dedir. (Tecrid, IX, 143.)

13. HZ. ŞUAYP’IN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Şuayp Peygamberin Kabri Nerede?

Bir rivayete göre Hz. Şuayp (a.s.) Medyen kavminin helak edilmesinden sonra kendisine inananlarla birlikte Mekke’ye göç etmiş, vefat ettikten sonra Kâbe yakınlarında defnedilmiştir.

14. HZ. MUSA’NIN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Musa Peygamberin Kabri Nerede?

Musa Peygamberin kabri Kudüs'te Mescid-i Aksa ile Eriha arasındaki kızıl kum tepelerinde bulunmaktadır.

Peygamber Efendimiz buyuruyor:

“Vallahi ben orada olsam onun yol kenarındaki kırmızı kum tepesinin yanında bulunan kabrini size gösterirdim.” (Sa‘lebî, s. 188-190)

15. HZ. HARUN’UN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Harun Peygamberin Kabri Nerede?

Hz. Harun (a.s.) 117 yaşında Tih çölünde bir dağda vefat etmiştir ve kabri oradadır.

16. HZ. DAVUT’UN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Davut Peygamberin Kabri Nerede?

Hz. Davut (a.s.), rivayetlere göre otuz yaşında kral olmuş ve kırk yıl altı ay (yedi yıl altı ay el-Halil’de, otuz üç yıl Kudüs’te) saltanat sürdükten sonra yetmiş bir yaşında vefat etmiştir.

Hz. Davut’un (a.s.) kabri Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın güney batısında kendi adıyla anılan Davut şehrinde, Sion tepesinin üzerindedir.

17. HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) KABRİ NEREDE? Süleyman Peygamberin Kabri Nerede?

Hz. Süleyman’ın (a.s.) kırk yıl saltanat sürdüğü ve elli üç yaşında (bazı kaynaklarda elli iki yaşında) vefat ettiği nakledilmektedir. (Mes‘ûdî, I, 58; Sa‘lebî, s. 328)

Hz. Süleyman’ın (a.s.) kabri, Kudüs’te Kubbet'üs-Sahra ve Mescid-i Aksa Kıble Camiî’nin de bulunduğu Beytül Makdis denilen mukaddes alanın içerisinde bir binanın içindedir.

18. HZ. YUŞA’NIN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Yuşa Peygamberin Kabri Nerede?

Hz. Yuşa’nın (a.s.) kabri Beykoz’daki Yuşa tepesindedir. Bu inanç, Yahya Efendi Hazretlerinin bir kerametine dayanmaktadır. Gerçekte ise kabrin, Hz. Yûşâ’ya (a.s.) ait olduğunu söylemek kesin olarak mümkün değildir. Çünkü Hz. Yûşâ’nın (a.s.) kabrinin Nablûs veya Halep yakınındaki Maarra şehrinde olduğu da söylenmektedir.

19. HZ. YAHYA’NIN (A.S.) KABRİ NEREDE? - Yahya Peygamberin Kabri Nerede?

Galile ve Perea bölgesinin yöneticisi Herod Antipas’ın, Hz. Yahyâ’nın (a.s.) bu tebliğinden rahatsızlık duyması yanında Nabat Kralı IV. Aretas’ın kızı olan hanımını boşayarak Yahudi hukukuna göre meşrû sayılmayan, kardeşinin hanımı Herodias ile evlenmesinin Hz. Yahyâ (a.s.) tarafından eleştirilmesi onun öfkesini iyice arttırmış, Hz. Yahyâ’yı (a.s.) tutuklatıp hapse attırmış, daha sonra da başını kestirmek suretiyle idam ettirmiştir.

Hz. Yahya’ya (a.s.) ait olduğu ileri sürülen kol, Topkapı Sarayı Müzesi.

Ahd-i Cedîd’de kandile benzetilen Hz. Yahyâ’nın (a.s.) (Yuhanna, 5/35) kol ve kafa tası kemiklerinin Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler Dairesi’nde bulunduğu ileri sürülmektedir.

19. HZ. İSA’NIN (A.S.) KABRİ NEREDE? - İsa Peygamberin Kabri Nerede?

Ayet-i kerimede buyrulur:

“Bilâkis Allâh, O’nu (Îsâ’yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allâh izzet ve hikmet sâhibidir.” (en-Nisâ, 158)

Allâh, Îsâ -aleyhisselâm-’ı yahûdîlerden muhâfaza etmiş O’­nu öldürmelerine mânî olmuştur. Bu kesindir. O’nu kendi katına kaldırmış bulunduğu da şüphesizdir. Ancak bunun şekli ve za­manı husûsunda değişik rivâyetler vardır. Ekseriyete göre Allâh -celle celâlühû-, Îsâ -aleyhisselâm-’ı, kudretiyle mânevî semâlardaki husûsî mevkiine kaldırmıştır. Kıyâmetten önce tekrar dün­yâya gönderecektir. O zaman bütün hristiyanlar, müslüman ola­cak ve dünyâda tek din olarak İslâm kalacaktır.

20. MUHAMMED’İN (S.A.V.) KABRİ NEREDE? - Peygamberimizin Kabri Nerede?

Peygamber Efendimiz; 8 Haziran 632 yılında (Hicri 11, Rebiülevvel 12) Pazartesi günü, Medine’de ve 63 yaşında vefat etti. Hz. Ayşe’nin kolları arasında “maa’r-refîkı’l-a‘lâ” (en yüce dosta) sözüyle ruhunu teslim etti.

Ravza-i Mutahhara, Medine.

Peygamber Efendimiz’in cenazesi Abbas’ın oğulları Fazl ile Kusem ve Üsâme b. Zeyd’in (r.a.) yardımıyla Hz. Ali tarafından salı günü yıkandı ve bulunduğu odada muhafaza edildi. Önce erkekler, ardından kadınlar, daha sonra çocuklar gruplar halinde içeri girip münferiden cenaze namazını kıldılar. Naaşı, vefat ettiği yerde kazılan mezara Hz. Ali, Fazl, Kusem ve Üsâme (r.a.) tarafından indirildi.

Peygamberimizin kabri, Medine’deki Mescid-i Nebevî’nin içinde Ravza-i Mutahhara’da yer almaktadır. Riyazul Cenne yani Cennet Bahçeleri olarak da bilinir. Ravza bahçe anlamındadır.

KUR’AN’DA GEÇEN PEYGAMBERLERİN HAYATI

KUR’AN’DA PEYGAMBERLER NASIL ANLATILMIŞTIR?

PEYGAMBERLERİN MESLEKLERİ NELERDİR?

KUR’AN’DA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER VE MUCİZELERİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle