Kur'an ve Tefsir

Kehf Suresinin Okunuşu ve Anlamı

Kehf suresi nedir? Kehf suresi ne zaman ve nerede nazil olmuştur? Kehf suresi kaç ayettir? Kehf suresi ne anlatıyor? Kehf suresinin okunuşu, anlamı ve tefsiri n

Felak Suresi Okunuşu ve Anlamı

Felak ne demek? Felak suresi ve anlamı nedir? Felak suresi ne zaman ve nerede nüzul olmuştur? Felak suresi kaç ayettir? Felak suresi ne anlatıyor? Felak suresin

Nasr Suresi Anlamı ve Okunuşu

Nasr ne demek? Nasr (İzaca) suresi ne zaman nazil oldu? Nasr (İzaca) suresi kaç ayet? Nasr (İzaca) suresi ne anlatıyor? Nasr (İzaca) suresinin okunuşu, anlamı v

Kevser Suresi Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Kevser suresi nerede inmiştir? Kevser suresi kaç ayet? Kevser suresi ne anlatıyor? Kevser suresi okunuşu, anlamı ve tefsiri. Kevser suresi ve anlamı nedir? Kevs

“Elif Lam Mim” Nedir, Ne Anlama Gelir?

Prof. Dr. Ömer Çelik, Bakara suresinin 1. ayetinin tefsirini yapıyor. “Elif, Lâm, Mîm” nedir, en anlama gelir? “Elif, Lâm, Mîm”in fazileti ve şifreleri...

Kureyş Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Kureyş ne demektir? Kureyş suresi kaç ayettir ve nerede nüzul olmuştur? Kureyş suresi ne anlatıyor? Kureyş suresinin fazileti nedir? Kureyş suresi meali ve Arap

Kafirun Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Kafirun ne demek? Kafirun suresi ne zaman ve nerede nüzul olmuştur? Kafirun suresi kaç ayettir? Kafirun suresi ve anlamı nedir? Kafirun suresinin okunuşu, anlam

Fil Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Fil suresi adını nereden almıştır? Fil suresi ne zaman ve nerede nüzul olmuştur? Fil suresi kaç ayet? Fil suresi kaçıncı suredir? Fil suresi ne anlatıyor? Fil (

Tebbet Suresi Okunuşu ve Anlamı

Tebbet ne demek? Tebbet suresi ne zaman nazil oldu? Tebbet suresi kaç ayet? Tebbet suresi ve anlamı nedir? Tebbet suresi ne anlatıyor? Tebbet suresi meali ve Ar

Bakara Suresi Nelerden Bahseder?

Bakara suresi ismini nereden almıştır? Bakara suresi hangi konulardan bahseder? Prof. Dr. Ömer Çelik, Bakara suresinde bahsedilen temel konuları maddeler halind

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.