Hac

HAC VE UMREYİ ARDI ARDINA YAPMANIN FAZİLETİ

Unutmamak gerekir ki, hayat nîmeti insanoğluna bir defâya mahsus olarak lutfedilmiştir. Ölüm de, A ...

UMREDE HİLTON’DA KALMAK NELER ÖĞRETİYOR?

Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, umrede Hilton'dan Kabe'ye yaşadığı yolculuğu anlatıyor. Allah (cc.) cüm ...

MESCİD-İ NEBEVî'DE TÜRKÇE HUTBE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Mescid-i Nebevi'de verilen cuma hutbelerinin, Türkçeye anlık tercümesine başlandı. Mescid-i Nebevi ...

OSMANLI'DA MESCİD-İ NEBEVÎ'YE HÜRMET

İslâm târihinin sahâbe ve tâbiîn devrinden sonra en ihtişamlı safhasını teşkil eden ecdâdımız Osma ...

HAC VE UMREDE MEDİNE-İ MÜNEVVERE ZİYARETİ

Hac ve umre ibâdetlerinin başlangıcında veyâ nihâyetinde, Medîne-i Münevvere’de ziyâret ettiğimiz ...

TESLİMİYET NEDİR, NASIL OLMALIDIR?

Hac, prog­ra­mı iti­bâ­riy­le, in­sa­nı kal­bî has­sâ­si­yet­le­re yön­len­di­rir. Nitekim Beytull ...

KÂBE-İ MUAZZAMA'DAKİ ZİYARET EDİLECEK YERLER

Mü’­min­le­rin kıb­le­si Kâ­be-i Mu­az­za­ma, Ce­nâb-ı Hakk’ın Kur’ân-ı Ke­rîm’de: “…Sec­de et ve ...

SAFÂ-MERVE TEPELERİ ÖNEMİ VE SA’Y

Safâ ve Merve Tepeleri, bugünkü Zemzem Kuyusu’nun bulunduğu noktada susuzluktan bunalmış olan İsmâ ...

HACC-I MEBRUR NE DEMEK?

Haccı îfâya yönelen âşık gönüller, bir taraftan bu duâ ile yoğrulurken diğer taraftan da Harem-i Ş ...

HAC VE UMRE ZİYARETİ YAPANLARA HAZRET-İ İBRAHİM'İN DUÂSI

Haccın îfâ edildiği mübârek topraklar, Hazret-i Âdem’den bu yana îmanlı yüreklerin rûhâniyetleriyl ...