EZCÜMLE

Allah’ın Yardımı Nerededir?

Allah’ın ve Rasûlü’nün bize vaat ettiği şey nedir? Allah’ın yardımı nerededir? Bir avuç insanın Siyonist zalimlere direnişi karşısında nasıl bir tutum takınmalı

Mevlana Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Mevlana Hazretlerinin hikmetli sözleri nelerdir? İşte en etkileyici Hz. Mevlana sözleri...

Yahudiler Neden Bu Kadar Zalim?

Yahudiler kendilerini neden üstün görür? Yahudiler neden asimile olmadı? Yahudilerin peygamberlere karşı olumsuz tavırları, tutumları nelerdir? Yahudiler neden

Gönlü Ferahlatan Zikir

Salavatın fazileti nedir? Çokça salavat getirmek hastalığa şifâ, gönle safâ olur mu? Sıkıntıyı gideren, gönlü ferahlatan zikir: salavat-ı şerif...

Bırakın Diliniz Değil, Hâliniz Konuşsun!

Bizler îman ettiğimiz mukaddes kitabın muhtevasına/içeriğine ne kadar hâkimiz? Kur’ân ahlâkına talip olmak için, önce vâkıf olmak gerekir, öyle değil mi?

İlahi (Semavi) Dinlerin Özellikleri Nelerdir?

“İlahi din”, “semavi din” veya “hak din” nedir veyahut ne demektir? “İlahi din”, “semavi din” veya “hak din”leri batıl dinlerden ayıran özellikler nelerdir? İla

İnanmak İhtiyaç mıdır?

İnanmak bir ihtiyaç mıdır? İnsanlar dine neden ihtiyaç duyar veya dine neden ihtiyaç duyarız? Dine olan ihtiyacın sebeplerini Diyanet cevapladı.

Hurafeler ve Batıl İnançlar

Türkiye’de bazı yörelerde görülen batıl inanç ve hurafeler nelerdir? Hurafe ve batıl inançlar ile ilgili örnekler…

İnsanlar Tuhaftır!

İnsan ne tuhaftır ki verilen nimetlerin kıymetini ancak kaybedince anlar. Çocukken çabuk büyümek ister, büyüdüğünde çocukluğunu özler. İnsan ne tuhaftır ki yarı

Din Tek midir?

Din nedir? Din tek midir? İnsan neden yaratıldı? Peygamberler dini nasıl tebliğ etmişlerdir? Namaz bütün ilahi dinlerde var mı? Din hakkında temel bilgiler...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.