Kalbin Manevi Sağlığı Nasıl Korunur?

Kur’an-ı Kerim’de geçen kalbi hastalıklar nelerdir? Kalbin manevi sağlığı nasıl korunur? Kalp sağlığını korumanın yolları ve Efendimiz’in (s.a.s.) sıkça yaptığı dua.

İnsan yaşadığı dünya ile ilişkilerini önce gözleri ile kurar, sonrasında, duyduğu, kokladığı, dokunduğu, tattığı her şeyle dış dünyası ile ilgili bilgiler edinir, bilgileri artıkça dış dünya ile ilgili yeni sorular sormaya başlar. Bilgilenmesi, sorularının cevaplarını almaya başlamasını müteakip, belirli bir fikri olgunluğa erişince varlıkla ilgili soruları başlar. Niçin yaratıldık? Bizi kim yarattı? Kaçınılmaz bir son olan ölüm ile sona eren hayatın sonrasında ne olacak? İnsan bu ve benzeri sorulara aklı ile cevaplar bulmaya çalışsa da tatmin edici cevaplar için sadece aklın yetmeyeceği de bir gerçektir. Bütün yaratıklar içinde insanı hem mükerrem hem de mükellef bir varlık olarak yaratan Yüce Yaratıcı rahmetinin eseri olarak; insan nesli arasından ilahi elçiler seçip göndermek suretiyle, beş duyunun ve aklın sınırlı kapasitesi ile elde edilemeyecek, anlaşılamayacak bilgileri vahiy yoluyla insanlara aktarmış böylelikle, insanın kendi hakikatini, şu âlemdeki varoluş hikmetini ve ölümle biten fiziki varlığının daha ötesini insana bildirmiştir.

Bu bilgilerin insanda toplandığı ve hikmete dönüştüğü merkez kalp olarak isimlendirilen manevî bir lâtifedir. Peygamberlerin getirdiği hakikati kabul eden kalpler, mü’min sıfatını alırken, bu hakikatlere karşı direnen, bu hakikatleri kabul etmeyen kalpler ise inkâr karanlığında kalır. Bütün peygamberler öncelikle insanın asıl hakikati ve özü olarak ifâde edilen kalbe hitab eder. Çünkü insanın hayatı Allah’ın elçileri vasıtasıyla insanlara gönderdiği bilgileri ve hakikatları kalbinin kabulü veya inkarına göre şekillenir. Vahiyle bildirilen hakikatlerle buluşup mü’min sıfatını alan kalpler hayatı bir türlü şekillendirirken, bu hakikatleri inkâr eden kalpler ise hayatı bir başka türlü şekillendirir.

KUR’AN’DA KALBİ HASTALIKLAR

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim insandaki kalbî farklılıkları, bu farklılıklarında hayatı nasıl şekillendirdiğini muhtelif âyet-i kerimelerle beyan ediyor. Büsbütün münkir kalpler vardır. Bunların ana özelliği kibirdir. (Nahl, 22) Hasta kalpler vardır, bunun sebebi münafıklıktır (Bakara, 10), iradeleri sebebi ile mühürlü kalpler vardır ki mührünü kırıp îmana bir kapı açamazlar (Bakara, 6), verdikleri sözleri bozmaları sebebi ile la’netlenmiş, katı kalpler vardır ki ilâhî kelimeleri yerlerinden değiştirir (Maide, 13), perdelenmiş kalpler vardır ki her türlü mucizeyi görse de inanmazlar (En’am, 25), şüphe içinde yüzen kalpler vardır, o da Allah’a ve ahiret gününe inanmaz (Tevbe, 45), gâfil kalpler vardır ki Rabden gelen her öğütle alay eder (Enbiya, 3) ve paslanmış kalpler vardır ki bunlar da Allah’ın âyetleri okunduğunda -hâşâ- eskilerin masalları iddiasında bulunurlar. (Mutaffifîn, 13)

Bunlara mukabil de Kitab-ı Kerimimizde Allah zikredildiğinde ürperen kalpler (Enfâl, 2), Allah’ı dâima zikir halinde mutmain (huzura ermiş) kalp (Ra’d, 28), Allah’ın şeairine tazim sebebi ile takva merkezi kalp (Hac, 32), Allah’ı zikretmekten ve inen Hak’tan dolayı saygı ile ürperen kalpler (Hadid, 16) zikredilir.

Yüce Rabbimizin bütün insanlık için en büyük bir ikramı olan Sevgili sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’in de risâletinin hikmeti öncelikle ulûhiyyet, risâlet, kıyamet, ilâhî kitaplar, melekler ve kader gibi ilahi hakikatlerin kalbî tasdikidir. Bu tasdik neticesinde kulun îmanla buluşması ve sonrasında kalblerin ibâdet ve muâmelatla hayatiyet kazanması ve yüce bir ahlâk kazandırarak müminin hayatını tanzim etmesi beklenir.

Din-i mübin-i İslâm’ın insanlığa kazandırdığı bütün güzelliklerin devamı ancak kalbin salâhına ve korunmasına bağlı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir.

Allah Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün güzelliklerde olduğu gibi kalplerin korunması hususunda da hem uyarıları hem mübârek duâları ile ümmetine emsalsiz bir örnektir.

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

“Bazan kalbimin perdelendiği olur. Ama ben Allah’a günde yüz defa istiğfâr ediyorum.” (Müslim, Zikir 41)

Şekel İbni Humeyd radıyallâhu anh şöyle dedi:

-“Yâ Rasûlallah! Bana bir dua öğret!” dedim. Bunun üzerine bana:

-“Allâhümme innî eûzü bike min şerri sem‘î ve min şerri basarî ve min şerri lisânî ve min şerri kalbî ve min şerri meniyyî; Allahım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım, de” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Vitir 32; Tirmizî, Daavât 74)

Kalbin şerri, gönlü Allah ile ve dinin buyruklarıyla meşgul edecek yerde Allah’tan uzaklaştıracak işlerle oyalanması, onu kibir, gösteriş (riyâ), kin ve nefret gibi fena duygularla beslemesidir.

KALBİN MANEVİ SAĞLIĞI NASIL KORUNUR?

Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem kalbin ma’nevî sağlığının korunmasının çok önemli olduğunu hatırlatır ve:

-“Şunu bilin ki insan vücûdunda bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücûd iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücûd bozulur. İşte o et parçası kalbdir.” buyurur. (Buhari, Îman) Bu sağlığı koruyabilmek için:

Kalbin helâl lokma ile beslenmesi şarttır. Zira kalbin iyiyi kötüyü, şüpheli ile yasak olanı ayırt edebilmesi buna bağlıdır. Haram lokma ile beslenen kalp zamanla saflığını yitirerek bulanır, hatta zamanla kararmaya başlar.

İşlenen her günah kalpte siyah noktalar meydana getirir. Noktalar çoğaldığında kalp tamamen siyahlaşır ve iyi ile kötüyü ayırma görevini yapamaz.

Günah ile lekelenmemiş kalbin iyiyi kötüden ayırma özelliğini Peygamber aleyhisselâm şöyle açıklıyor:

“Mü’min bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer o günahı hemen bırakıp tövbe ve istiğfar ederse, kalbi eski parlaklığına kavuşur. Günah işlemeye devam ederse, siyah noktalar gittikçe çoğalır ve kalbini büsbütün kaplar. Bu siyah noktalar, Allah Teâlâ’nın ‘hayır hayır, onların işlediği günahlar kalplerini paslandırıp körletmiştir.’ (Mutaffifin 14) diye belirttiği pastır.” (İbni Mâce, Zühd 29; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 297)

Kalbin sağlığını koruyacak, hasta kalpleri iyileştirecek en önemli husus ise kalbi, zikr-i ilâhi ile beslemektir. “Unutmayın ki kalpler, Allah’ı anarak huzura kavuşur.” (Rad, 28) buyrulmuştur. Allah Teâlâ’nın yapmamızı istediği her ibadet, kalbin sağlığını korumak için emredilmiştir. Allah adıyla dirilip can bulan bir kalp, vücut ülkesinin yegâne sultanı olduğu için, emri altındaki bütün varlıklara, yani ellere, ayaklara, dillere, dudaklara, gözlere, kulaklara isabetli emirler verir; başarılı bir hükümdar olur.

PEYGAMBERİMİZİN KALP DUASI

Allah Rasûlü Efendimiz’in sıkça yaptığı dua ise özellikle günümüzün mü’minlerinin de dillerinden düşürmeyeceği bir dua olmalıdır.

“Ey kalpleri çeviren Allah’ım! Kalplerimizi dininden ayırma.”

Efendimizin’in hizmetkârı Enes b. Mâlik O’nun böyle dua ettiğini duyunca:

-“Yâ Rasûlallah! Biz sana ve senin getirdiğin dine inandık. Bizim îmanımızın değişeceğinden mi korkuyorsunuz?” diye sordu. O zaman Rasûl-i Ekrem Efendimiz:

-“Kalpler Allâh’ın iki parmağı arasındadır. Onları dilediği gibi evirip çevirir.” buyurdu. Tirmizî, Kader 7)

Mu’cizat-ı Ahmed’e kıl i’timâd

Ver salât eyle Habîbullah’ı yâd…

Kaynak: Abdullah Sert, Altınoluk Dergisi, Sayı: 440

İslam ve İhsan

KALBİ HASTALIK VE TEDAVİSİ

Kalbi Hastalık ve Tedavisi

ALLAH NEDEN BİR KALP VERDİ?

Allah Neden Bir Kalp Verdi?

KALP KATILIĞININ VE KALP YUMUŞAKLIĞININ ALAMETLERİ

Kalp Katılığının ve Kalp Yumuşaklığının Alametleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.