Kadir Gecesi’ndeki 3 Hikmet

Ramazan ayının en kıymetli günü Kadir Gecesi'ndeki üç hikmet nedir?

Cenâb-ı Hak bir gecede, 83 küsur senelik, yani 30 bin gecelik bir ecir ve sevap lutfediyor. Bu ihsânı tefekkür ettiğimizde, üç husûsu idrâk ederiz:

  • Cenâb-ı Hakk’ın muhteşem cömertliği…

Herkesin cömertliği, kendi imkânlarına göredir. Yerin ve göğün hazineleri Zâtına ait olan Cenâb-ı Hak, öyle Ganî ve öyle Kerîm’dir ki, bir gecenin ihyâsına bir ömürlük mükâfat ihsân ediyor.

Ayrıca hadîs-i şerifte buyurulur:

“Kadir Gecesi’ni, fazîlet ve kudsiyetine inanarak ve sevâbını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Bu muhteşem ikrâma hangi vesileyle nâil olduğumuzu tefekkür edersek, yine Cenâb-ı Hakk’ın katında nelerin en değerli olduğunu görürüz:

  • Kur’ân-ı Kerim,
  • Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-.

Kadir Gecesi gibi bir lutfu Cenâb-ı Hak, 124.000 peygamberi içinde yalnız Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e lutfetti.

Demek ki;

Rabbimiz’in, en zirve muhabbet ve ikrâmı, Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’edir.

Bu lutfu da Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın nâzil olması hikmetine bağladı.

Rabbimiz âdetâ şöyle buyurmakta:

“Ey kulum! Katımda kadr u kıymetin artsın istiyorsan, Kur’ân’a sarıl! Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in sünnetine sarıl! Onlara hizmet et!”

Zira;

  • Kur’ân’ın nâzil olduğu Peygamberimiz, Server-i Enbiyâ oldu.
  • Kur’ân’ı getiren Cebrâil, meleklerin zirvesi oldu.
  • Kur’ân’ın indiği ay, Ramazân-ı şerif, on bir ayın sultanı oldu.
  • Kur’ân’ın indiği gece, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi oldu.

Bu muazzam lütuf gecesinin hangi gece olduğunun gizlenmesi de, onu arama gayreti için sırlı bir tecellîdir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2024 Ay: Nisan, Sayı: 230

İslam ve İhsan

KADİR GECESİ YAPILACAK DUA VE İBADETLER NELERDİR?

Kadir Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir?

KADİR GECESİ DUASI | ALLAHÜMME İNNEKE AFÜVVÜN TUHİBBÜL AFVE FA'FU ANNİ

Kadir Gecesi Duası | Allahümme İnneke Afüvvün Tuhibbül Afve Fa'fu Anni

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Kadir Gecesi ile İlgili Ayet ve Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.