Kadın Mahremi Olmadan Hacca ve Umreye Gidebilir mi? Kadınların Mahremsiz Yolculuk Yapması Caiz mi?

Zengin ve dul olan bir kadın mahremi olmadan hacca veya umreye gidebilir mi? Yahut başka bir yolculuğa mahremsiz olarak çıkabilir mi? Günümüzdeki uçak veya otobüs firmalarının güvenli oluşu sonucu etkiler mi?

İslâm’da emir ve yasaklar kadın-erkek ayırımı gözetilmeksizin her iki cins muhatap alınarak konulmuştur. Bu yüzden hac farizasını bildiren «Oraya gitmeye gücü yeten herkese, Allah için Kâ‘be’yi ziyaret edip hac etmek farzdır.»[1] âyeti ergen, akıllı ve zengin tüm mü’min erkek ve kadınları kapsamına alır. Ancak kadının uzun yolculuğa çıkması bazı sıkıntılar doğurabileceği için burada kadın lehine kolaylık getirilmiştir. Varlıklı olan kadın yanında kocası veya başka bir mahrem hısımı varsa kendisine hac farz olur. Aksi durumda şartlarda eksiklik bulunduğu için haccetme zorunluluğu bulunmaz.

KADINLARIN MAHREMSİZ YOLCULUK YAPMASI CAİZ Mİ?

Hz. Peygamber; «Bir kadın yanlarında mahrem birisi bulunmadıkça bir erkekle yalnız kalmasın ve yolculuğa çıkmasın.» buyurunca, bir adam ayağa kalkmış ve «Ey Allâh’ın elçisi, eşim hac için çıktı, ben ise filanca gazveye yazıldım» deyince, Hz. Peygamber «Git ve eşinle birlikte hac yap»[2] buyurmuştur.

Şâfilere göre, yol güvenliği olunca kadın başka güvenilir kadınlar topluluğu içinde hacca ve başka yolculuğa çıkabilir. Mâlikîlere göre ise kadın, kendilerine emânet edilen bir kadın veya erkek topluluğu içinde hac yapabilir. Bu iki mezhep haccın farz olduğunu bildiren âyetin genel anlamına dayanmıştır.

Hac organizelerinin, otobüs veya uçak yolculuklarının güvenli olması da yolculuk bakımından bu iki mezhebin lehinde durumlardır. Ancak yolda güvenlik olması yanında hac sırasında veya başka yolculuklarda gidilen beldede kadın için üstesinden gelemeyeceği zorluklar varsa bu noktayı da dikkate almak gerekir. Günümüzde tavaf, sa’y, şeytan taşlama, Arafat, Müzdelife ve Mina yolculuklarında yaşanan izdiham, ezilme ve ölüm tehlikeleri kadının yanında bir mahreminin bulunmasını gerekli kılmaktadır.

Diğer yandan günümüzde şehirler arası veya Almanya ya da Fransa gibi bir ülkeden hava yolu ile gidip-gelmelerde kadının bir yakını tarafından yolcu edilmesi ve gidilen yerde de karşılanması veya servis araçları ile güvenle varacağı yere ulaştırılması durumlarında Şâfi ve Mâliki mezhebinin «yol güvenliği» ilkesinden yararlanılması mümkündür. Çünkü günümüz ekonomik şartlarında kadınların yanında sürekli olarak bir mahreminin bulunarak onu gideceği yere götürmesi ve yeniden geri dönmesi gereksiz ayrıntılara ve büyük masraflara yol açmaktadır. Özellikle; ölüm, hastalık, düğün cemiyeti veya öğrencilik gibi özürler kadının güvenli yollarda ve güvenilir bir firma ile yolculuk yapmasını gerekli kılmaktadır.

Dipnotlar:

[1]. Al-i İmrân, 3/97. [2]. Buhârî, Nikâh, 111; Müslim, Hac, 424; Tirmizî, Radâ, 16, Fiten, 7.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

ERKEĞİN EVLENMESİ CAİZ OLAN BİR KADINLA YALNIZ KALMASI VEYA YOLCULUĞA ÇIKMASI CAİZ MİDİR?

Erkeğin Evlenmesi Caiz Olan Bir Kadınla Yalnız Kalması veya Yolculuğa Çıkması Caiz midir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.