İslam, İlahi Dinlerin Devamı mıdır?

İslam’ın dışındaki dinlerin geçerliliği neden kalkmıştır? Semavi diğer adıyla ilahi dinler neden birbirine benziyor? İslam ilahi dinlerin devamı ve sonuncusu mudur? Semavi yani ilahi dinlerin birbirlerine benzemelerinin sebebi ve hikmeti...

Bütün ilâhî dinler insanın, yaratıcısını bilip tanımak ve O’na kulluk etmek için yaratıldığını ifade etmişlerdir.[1]

İLAHİ DİNLER NEDEN BİRBİRİNE BENZİYOR?

Dini insanlara tebliğ edenler peygamberlerdir. İslâm, bütün peygamberleri tasdik eder ve peygamberlere imanı Müslüman olmanın bir şartı sayar. İslâm inancına göre peygamberler arasında bir bütünlük ve süreklilik mevcuttur.

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuş­lardır:

“Şübhesiz benimle benden önceki peygamberlerin meseli şuna benzer: Bir kişi bir ev yaptırmış ve onu süsleyip güzelleştirmiş; yalnız bir köşede bir tuğla yeri boş bırakmıştır. Akabinde insanlar evi dolaşmaya, evi takdirle beğenmeye ve: «Keşke şu tek tuğla da yerine konulsaydı!» demeye başlar. İşte ben, o (yeri boş bırakılan) tuğla gibiyim; ben Hâtemu’n-Nebiyyîn’im (peygamberlerin mührü ve sonuncusuyum!)” (Buhârî, Menâkıb, 18; Müslim, Fedâil, 20-23)

 Peygamberler, kendilerinden evvel gelenleri tasdik etmiş, sonra gelecek olanı da müjdelemişlerdir.[2] Bu durumda Hz. Muhammed -aleyhisselâm-’ı peygamber olarak kabul eden bir kişi, ondan önceki bütün peygamberleri de kabul etmiş olmaktadır. Nitekim Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in mektubunu götüren Hâtıb bin Ebî Beltaa -radıyallâhu anh-, İskenderiye Mukavkısı’na şöyle demiştir:

«–Biz seni, Allah Teâlâ’nın insanlara dîn olarak seçtiği İslâm’a dâvet ediyoruz. Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, sadece seni değil bütün insanları dâvet ediyor. Onlardan kendisine karşı en katı ve kaba davrananlar Kureyşliler oldu. Ona karşı en çok düşmanlığı da yahudiler yaptılar. İnsanlardan en çok yakınlık gösterenler ise hristiyanlar oldu. Hz. Musa -aleyhisselâm-, nasıl ki Hz. İsa’yı müjdelemiş ise, Hz. İsa -aleyhisselâm- da Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in geleceğini müjdelemiştir. Bizim seni Kur’ân’a dâvetimiz, senin Tevrât’a bağlı olanları İncil’e dâvet etmen gibidir. Her insan kendi zamanında gelen peygambere ümmet olmak durumundadır. Sen de Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in dönemine yetişenlerdensin. Dolayısıyla biz seni İslâm’a dâvet etmekle, Hz. İsa’nın dîninden uzaklaştırmış olmuyoruz. Bilâkis onun risâletine uygun olanı yapmanı teklif etmiş oluyoruz»[3]

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Timothy Gianotti, İslâm’ı seçmekle eski dini olan Hristiyanlığı yok saymış olmadığını, eski dininin kendisi için Müslümanlığa geçişte bir hazırlık dönemi vazifesi üstlendiğini birkaç kez tekrar ettikten sonra, İslâm’ın, Hristiyanlığın maksatlarını da içine alan en kuşatıcı din olduğunu anlatır ve:

“–İslâm’ın hedefi sadece belirli bir grubu değil bütün bir toplumu Allah -celle celâlühû- katında değerli insanlar hâline getirmektir” der.[4]

Peygamberlerin baba bir kardeş olduğunu beyân eden hadîs-i şerîf[5], bütün hak dinlerin temel prensiplerde müşterek olduğuna işaret eder. Yani hak din, ilk peygamberden son peygambere kadar iman esasları ve başlıca ahlâk prensipleri bakımından daima aynı kalmış, ancak ibadet şekilleri ve muâmelât hükümleri yönünden bazı değişikliklere uğramıştır.[6]

Hak din tek olduğuna göre, ilâhî dinler arasında benzerliklerin olacağı muhakkaktır. Meselâ İslâm, namazı emretmektedir. Kitab-ı Mukaddes’te de namazın rükunlarından bahseden şu ifadeler yer alır:

“Gelin secde edelim ve rükûa varalım; bizi yaratan Rabbin önünde diz çökelim.” (Mezmurlar, 95:6)

“Ve Musa ile Harun yüzleri üzerine kapandılar.” (Sayılar, 16:20-22)

“Musa acele ile secdeye gitti ve ibadet etti.” (Çıkış, 34:8)

Bütün ilâhî dinler insanın, yaratıcısını bilip tanımak ve O’na kulluk etmek için yaratıldığını ifade etmişlerdir.[1]

Dini insanlara tebliğ edenler peygamberlerdir. İslâm, bütün peygamberleri tasdik eder ve peygamberlere imanı müslüman olmanın bir şartı sayar. İslâm inancına göre peygamberler arasında bir bütünlük ve süreklilik mevcuttur.

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuş­lardır:

“Şübhesiz benimle benden önceki peygamberlerin meseli şuna benzer: Bir kişi bir ev yaptırmış ve onu süsleyip güzelleştirmiş; yalnız bir köşede bir tuğla yeri boş bırakmıştır. Akabinde insanlar evi dolaşmaya, evi takdirle beğenmeye ve: «Keşke şu tek tuğla da yerine konulsaydı!» demeye başlar. İşte ben, o (yeri boş bırakılan) tuğla gibiyim; ben Hâtemu’n-Nebiyyîn’im (peygamberlerin mührü ve sonuncusuyum!)” (Buhârî, Menâkıb, 18; Müslim, Fedâil, 20-23)

 Peygamberler, kendilerinden evvel gelenleri tasdik etmiş, sonra gelecek olanı da müjdelemişlerdir.[2] Bu durumda Hz. Muhammed -aleyhisselâm-’ı peygamber olarak kabul eden bir kişi, ondan önceki bütün peygamberleri de kabul etmiş olmaktadır. Nitekim Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in mektubunu götüren Hâtıb bin Ebî Beltaa -radıyallâhu anh-, İskenderiye Mukavkısı’na şöyle demiştir:

«–Biz seni, Allah Teâlâ’nın insanlara dîn olarak seçtiği İslâm’a dâvet ediyoruz. Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, sadece seni değil bütün insanları dâvet ediyor. Onlardan kendisine karşı en katı ve kaba davrananlar Kureyşliler oldu. Ona karşı en çok düşmanlığı da yahudiler yaptılar. İnsanlardan en çok yakınlık gösterenler ise hristiyanlar oldu. Hz. Musa -aleyhisselâm-, nasıl ki Hz. İsa’yı müjdelemiş ise, Hz. İsa -aleyhisselâm- da Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in geleceğini müjdelemiştir. Bizim seni Kur’ân’a dâvetimiz, senin Tevrât’a bağlı olanları İncil’e dâvet etmen gibidir. Her insan kendi zamanında gelen peygambere ümmet olmak durumundadır. Sen de Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in dönemine yetişenlerdensin. Dolayısıyla biz seni İslâm’a dâvet etmekle, Hz. İsa’nın dîninden uzaklaştırmış olmuyoruz. Bilâkis onun risâletine uygun olanı yapmanı teklif etmiş oluyoruz»[3]

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Timothy Gianotti, İslâm’ı seçmekle eski dini olan Hristiyanlığı yok saymış olmadığını, eski dininin kendisi için Müslümanlığa geçişte bir hazırlık dönemi vazifesi üstlendiğini birkaç kez tekrar ettikten sonra, İslâm’ın, Hristiyanlığın maksatlarını da içine alan en kuşatıcı din olduğunu anlatır ve:

“–İslâm’ın hedefi sadece belirli bir grubu değil bütün bir toplumu Allah -celle celâlühû- katında değerli insanlar hâline getirmektir” der.[4]

Peygamberlerin baba bir kardeş olduğunu beyân eden hadîs-i şerîf[5], bütün hak dinlerin temel prensiplerde müşterek olduğuna işaret eder. Yani hak din, ilk peygamberden son peygambere kadar iman esasları ve başlıca ahlâk prensipleri bakımından daima aynı kalmış, ancak ibadet şekilleri ve muâmelât hükümleri yönünden bazı değişikliklere uğramıştır.[6]

Hak din tek olduğuna göre, ilâhî dinler arasında benzerliklerin olacağı muhakkaktır. Meselâ İslâm, namazı emretmektedir. Kitab-ı Mukaddes’te de namazın rükunlarından bahseden şu ifadeler yer alır:

“Gelin secde edelim ve rükûa varalım; bizi yaratan Rabbin önünde diz çökelim.” (Mezmurlar, 95:6)

“Ve Musa ile Harun yüzleri üzerine kapandılar.” (Sayılar, 16:20-22)

“Musa acele ile secdeye gitti ve ibadet etti.” (Çıkış, 34:8)

“İsa yere kapanıp… dua etti.” (Matta, 26:39)

“Ve havariler yüzleri üzerine yere kapandılar…” (Matta, 17:6)

Dipnotlar:

[1] Çıkış, 20:2-3; Tensiye, 6:4-5; Matta, 4:10; Rasullerin İşleri, 17:26-28; Kur’ân-ı Kerîm: Zâriyât, 56. [2] Prof. Dr. Ö. F. Harman, “İslam” mad., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, XXIII, 4. [3] Bu uzun konuşmanın tam metni için bkz. İbn-i Kesîr, el-Bidâye, IV, 266-267; İbn-i Sa’d, I, 260-261; İbn-i Hacer, el-İsâbe, III, 530-531. [4] Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, I, 15. [5] Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Ben, Meryem’in oğluna insanların en yakın olanıyım. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeştirler. Benimle onun arasında başka bir peygamber yoktur.” (Buhârî, Enbiyâ, 48; Müslim, Fedâil 145) [6] Prof. Dr. Ö. F. Harman, “İslam” mad., DİA, XXIII, 3. [1] Çıkış, 20:2-3; Tensiye, 6:4-5; Matta, 4:10; Rasullerin İşleri, 17:26-28; Kur’ân-ı Kerîm: Zâriyât, 56. [2] Prof. Dr. Ö. F. Harman, “İslam” mad., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, XXIII, 4. [3] Bu uzun konuşmanın tam metni için bkz. İbn-i Kesîr, el-Bidâye, IV, 266-267; İbn-i Sa’d, I, 260-261; İbn-i Hacer, el-İsâbe, III, 530-531. [4] Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, I, 15. [5] Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Ben, Meryem’in oğluna insanların en yakın olanıyım. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeştirler. Benimle onun arasında başka bir peygamber yoktur.” (Buhârî, Enbiyâ, 48; Müslim, Fedâil 145) [6] Prof. Dr. Ö. F. Harman, “İslam” mad., DİA, XXIII, 3.

Kaynak: Murat Kaya, Ebedi Kurtuluş Yolu, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

İLAHİ DİNLERDEKİ BENZERLİKLER

İlahi Dinlerdeki Benzerlikler

İSLAM’DA VE DİĞER SEMAVİ DİNLERDE YER ALAN ON EMİR İÇİNDE AİLEYLE İLGİLİ MESAJLAR VAR MIDIR?

İslam’da ve Diğer Semavi Dinlerde Yer Alan On Emir İçinde Aileyle İlgili Mesajlar Var mıdır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.