Ilımlı İslam Diyorlar

Niçin ılımlı İslam algısı oluşturmaya çalışıyorlar? Müslümanların deformasyon çalışmalarına karşı duruşu ne olmalıdır?

Hadîs-i şerîfte de şöyle buyrulmaktadır:

“Kim bir kavmi severse, Allah Teâlâ onu onların arasında haşreder.” (Heysemî, X, 281)

İslâm mükemmeldir, muhteşemdir. Mükemmelin, muhteşemin tavize ihtiyacı yoktur.

İşte bugünkü durum, İslâm’ı tâvizkâr bir hâle getirmek istiyorlar. İslâm’ın farzlarını küçültüyorlar.

“Şimdilik sen gençsin, böyle yap, sonra yapmazsın.” diyorlar. “Allah Gafûru’r-Rahîm’dir, Erhamu’r-Râhimîn’dir.” diyorlar. “Başkalarının günahına bak diyorlar. Allah seni affetmez mi?” diyorlar. Hep bunlar şeytanın fısıltıları.

Ilımlı İslâm diyorlar. İslâm’ın o güzelliklerini, nefâsetini bozmak istiyorlar. Nasıl Hristiyanlık da böyle bozuldu.

Müslüman, şahsiyet ve karakterini taşıyacak, hiçbir zaman onlara benzemeyecek. Ki Rasûlullah Efendimiz ibadette bile benzemeyi reddetti.

MÜŞRİKLERİN YAKTIKLARI ATEŞ

Rasûlullah Efendimiz buyuruyor:

“Kim bir kavme benzerse o onlardandır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)

Efendimiz buyuruyor:

“‒(Müslümanlarla müşriklerin) yaktıkları ateşler birbirlerini görmemeli.” (Ebû Dâvûd, Cihâd, 95/2645; Tirmizî, Siyer, 42/1604)

Yani birbirinden uzakta kalmalıdır. Müslümanlar küfür diyarından, eğer orada yaşamıyorsa, hicret etmelidir. Bu çok mühim. Yani yaktıkları ateşler birbirini görmemeli.

Yine diğer bir hadîs-i şerîfte:

“Müşriklerin ateşiyle aydınlanmayın!” buyruluyor. (Nesâî, Ziynet, 51; Ahmed, III, 99)

Kaynak: osmannuritopbas.com

İslam ve İhsan

İSLAM NEDİR?

İslam Nedir?

İSLAM NEDEN EN İDEAL YAŞAMA BİÇİMİDİR?

İslam Neden En İdeal Yaşama Biçimidir?

PEYGAMBERİMİZİN "İSLAM NEDİR?" SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP

Peygamberimizin "İslam Nedir?" Sorusuna Verdiği Cevap

“KİM BİR KAVME BENZERSE” HADİSİ

“Kim Bir Kavme Benzerse” Hadisi

KİM BİR KAVMİ SEVERSE, ALLAH ONU ONLARIN ARASINDA HAŞREDER

Kim Bir Kavmi Severse, Allah Onu Onların Arasında Haşreder

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.