Hz. Ömer’in (r.a.) Eşsiz Faziletleri

Dört büyük halifenin ikincisi Hz. Ömer’in (r.a.) eşsiz faziletlerini anlamamıza yardımcı olacak hadis-i şerifler.

Hz. Ali (r.a.) anlatıyor:

Medine’ye hicret edenler arasında, Hz. Ömer’den başkasının elini kolunu sallayarak Mekke’yi terk ettiğini görmedim. Hicret etmeye niyet ettiği zaman kılıcını kuşandı. Yayını omuzuna attı. Elinde de okları vardı. Kâbe’ye geldi. Kureyş’in ileri gelenleri, Kâbe’nin etrafındaydı. Kâbe’yi yedi defa tavaf etti. Makam-ı İbrahim’de iki rekat namaz kıldı.

HZ. ÖMER’İN (R.A.) MEYDAN OKUMASI

Sonra ağır adımlarla onların yanına yaklaştı ve:

“Kahrolasıcalar! Kim annesini mahzun, çocuğunu yetim, karısını dul bırakmak istiyorsa şu vadide benim peşimden gelsin!..” diye meydan okudu. Kimse onun arkasından gidemedi. (İbn-i Asâkir, Hayatü’s-Sahabe)

HZ. ÖMER (R.A.) HAKKINDAKİ HADİS-İ ŞERİFLER

Buhârî’nin tahriç ettiği bir hadis-i şerifde Eslem şöyle rivayet ediyor:

Hz. Ömer (r.a.) şöyle dua ediyordu: “Allah’ım! bana senin yolunda şehit olmayı nasib et, benim canımı Rasûlü’nün beldesinde al.” Hafsa (r.a.) şöyle diyor: “Ben babamın şöyle dua ettiğini duydum: ‘Allah’ım, senin yolunda öleyim, Nebi’nin beldesinde ruhumu teslim edeyim.’” Ben: “ Bu nasıl olur?” dediğimde. “Allah dilerse yapar.” diye cevap verdi. (Buhârî, Fethü’l Bâri)

İbni Mesut (r.a.) şöyle rivayet eder:

Allah Hz. Ömer’e, şehâdet şerbetini halkın en kötüsü; Muğıre’nin kölesi (Ebû Lü’lü’ün) elinden içirdi. Rasûl-i Ekrem buyurdular: Ömer Müslüman olduğunda bana Cebrail (aleyhisselam) geldi de şöyle dedi: “Ömer’in İslâm’ı kabulü üzerine semâ halkı sevinç duydular.” (Feyzü’l Kadir, 5, 229)

“Güneş Ömer’den hayırlı bir kimse üzerine doğmamıştır.” (Feyzü’l Kadir, 5, 454)

“Ben size peygamber gönderilmeseydim, Ömer gönderilirdi. Allah iki melekle Ömer’i te’yid etti de onu, muvaffak kılarlar ve doğrulturlar. Hata edince, ondan kendisini çevirirler ta ki, doğruyu bulur.” (Ebû Hureyre)

ALLAH’IN RIZASI ÖMER’İN RIZASIDIR

“Allah’ın rızası Ömer’in rızasıdır ve Ömer’in rızası da Allah’ın rızasıdır. (Yani Allah’ın rızasına aykırı niyeti yoktur.)” (İbn-i Ömer)

“Ey Ömer ağlama! Ya Ömer eğer dağların altın olmasını isteseydim, onlar altın olurdu ve eğer Allah katında dünya bir sinek kanadına denk olsa muhakkak ki kâfire bir şey vermezdi.” (İbn-i Sa’d’dan)

“Ey Ömer! Sen kuvvetli bir adamsın. Tavaf ederken Hacer-i Esved üzerine sıkışıklık verme ki zayıflara eziyet etmiş olursun. Bir boşluk bulursan, ona istilâm et (elini sür veya öp) aksi halde ona karşı otur da tehlil (La ilahe illallah) ve tekbir (Allahü ekber) getir.”

“O kahraman bir mü’mindir, cömerttir, müttekîdir, dinin koruyucusudur. İslâm’ın sahibidir. Hidayet nurudur ve takva nişanesidir. Sana tabi olanlara müjdeler olsun. Sana hor bakanlara yazıklar olsun.” (Selman-ı Farisi’den)

“Cenâb-ı Allah arefe gününde meleklere karşı, bütün insanlarla övündü. Ömer ile hususi olarak övündü. Gökde bulunan her melek, Ömer’e hürmet eder ve yeryüzünde bulunan şeytan ise Ömer’den kaçar.” (İbn-i Cevzî’den)

Kaynak: Sadık Dana, İslam Kahramanları 1, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

HZ. ÖMER (R.A.) KİMDİR?

Hz. Ömer (r.a.) Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.