Hülle Nedir? İslam’da Hülle Var mıdır?

Karısını üç kez boşayan kimse onunla yeniden evlenmek istemektedir. Ancak eşi başka bir erkekle evlenip ayrılmadıkça evlenemeyeceğini anlayınca, onu bir erkeğe bir-iki gün içinde boşamak şartıyla nikâhlar. Hülle denilen bu usûl caiz midir?

Bir erkeğin eşi üzerinde üç kez boşama yetkisi vardır. Üçüncü boşamadan sonra yeniden aynı kadınla evlenmek isterse, kadının başka bir erkekle evlenip ayrılmış olması şarttır. İşte kadına, eski kocasına yeniden dönme imkânı sağlayan bu ara evliliğine «hülle» veya «tahlil» denir.

KOCA, KARISINI ÜÇÜNCÜ KEZ BOŞARSA

Kur’ân’da, şöyle buyurulur: «Yine erkek, karısını üçüncü kez boşarsa, bundan sonra kadın başka bir erkeğe nikâhlanıp varıncaya kadar ona helâl olmaz. Bununla birlikte, eğer bu yeni koca da onu boşarsa onlar Allâh’ın sınırlarını ayakta tutacaklarını sanırlarsa, birbirlerine dönmelerinde her ikisi hakkında bir sakınca yoktur.»[1]

HÜLLENİN ŞARTLARI

İslâm’a uygun bir hüllenin şartları şunlardır:

  1. Üç kez boşanan kadın iddetini tamamlayacak,
  2. Kadın başka bir erkekle sahih nikahla evlenecek,
  3. Bu ikinci evlilikte cinsel birleşme olacak,
  4. Ölüm, boşanma veya fesih yoluyla bu evlilik sona ermiş bulunacak,
  5. Kadın, ikinci kocadan olan iddetini de tamamlamış olacak.

Boşama şartıyla yapılacak hülle evliliği Hanefî ve kimi Şâfilere göre tahrimen mekruh olmakla birlikte geçerlidir. Ancak anlaşmalı evlilikte konuşulan şart yok sayılır. Eğer ikinci koca onunla cinsel temasta bulunduktan sonra boşar ve kadın iddetini de tamamlamış olursa eski kocasına helâl olur. Çünkü evlilik sırasında öne sürülen boşama şartı, fasit bir şart olup, böyle bir şart lagv kabul edilir ve nikâh akdi geçerli olur. Diğer yandan anlaşmalı evliliğin mekruh olması evliliğin maksatları ile çelişmesi yüzündendir. el-Evzâî şöyle demiştir: «Anlaşmalı nikâh yapan ne kötü yapmıştır, ancak bununla birlikte bu nikâh geçerlidir.»[2]

HÜLLE İLE İLGİLİ HADİSLER

Diğer yandan Hz. Peygamber anlaşmalı hülle evliliği yapana ve kendisi için böyle bir nikâh yapılana lânet etmiştir.[3] Nitekim bir hadiste böyle bir kadını geçici olarak nikâhlayan erkeğe «kiralık teke» ifadesi kulanılmıştır.[4]

İmam Mâlik, İmam Ahmed b. Hanbel ve Şâfilerin çoğunluğuna göre, anlaşmalı hülle evliliği batıldır. Dayandıkları delil; Hz. Peygamber’in hülle yapana ve yaptırana lânet etmesi geçici evliliği üstlenen erkeğe ise «kiralık teke» ifadesini kullanmasıdır.[5]

Dipnotlar:

[1]. Bakara, 2/230. [2]. Sâbûnî, Tefsiru Âyâti’l-Ahkâm, I, 341. [3]. Ebû Dâvûd, Nikâh, 15; Tirmizî, Nikâh, 27; İbn Mâce, Nikâh, 33. [4]. İbn Mâce, Nikâh, 33. [5]. bk. Kâsânî, el-Bedâyi’, III, 187, vd. ; Meydânî, el-Lübâb, III, 58.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

HÜLLE NE DEMEK?

Hülle Ne Demek?

İSLAM’DA HULLE YAPMAK CAİZ Mİ?

İslam’da Hulle Yapmak Caiz mi?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.