Hizmette İhlasın En Büyük Nişânesi

İh­lâs, hiz­me­tin en mühim sıhhat şart­ıdır. İh­lâ­sın ol­du­ğu yer­de tef­ri­ka, ben­lik ve ih­ti­ras­lar kay­bo­lur. Böy­le­ce nef­se pay çı­kar­ma yo­lu tı­kan­mış olur; hiz­met yo­lun­da­ki en­gel­ler de as­ga­rî­ye iner.

İh­lâ­sın ve­sî­le ol­du­ğu be­re­ke­tin bir te­zâ­hü­rü de bâzı ha­yır­la­rın îfâ­sın­da ve bil­has­sa va­kıf te­si­sin­de mü­şâ­he­de olu­nur. Bâzı va­kıf­lar, de­ği­şen şart­la­ra rağ­men vak­fe­den kim­se­nin pa­ra ve ma­lı­nın he­lâl­li­ği ve ni­ye­tin­de­ki ih­lâsı sâ­ye­sin­de, asır­lar­ca ya­şar. Za­man za­man sek­te­ye uğ­ra­sa­lar da bi­ri­le­ri çı­kıp on­la­rı ye­ni­den ih­yâ eder.

İh­lâ­sın gâ­lip ge­le­ce­ğin­den şüp­he et­me­mek lâ­zım­dır. Zira ih­lâs­lı gay­ret­ler ko­ru­nur ve hiç­bir za­man zâ­yî ol­maz. İh­lâs­lı ve sa­bır­lı kim­se­ler­den olu­şan ni­ce az sa­yı­da­ki or­du­lar, sa­yı ve techizat ba­kı­mın­dan ken­di­le­rin­den kat­be­kat faz­la olan or­du­la­ra Al­lâh’ın iz­niy­le gâ­lip gel­miş­ler­dir ki, bu du­rum da, za­fer­le­rin te­me­linin “ihlâs” ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Be­dir Gaz­ve­si’nde­ki mu­zaf­fe­ri­yet bu­nun en par­lak mi­sâ­li­dir. Hu­neyn Gaz­ve­si’nde ise, İs­lâm or­du­su­nun, sa­yı­ca çok ol­ma­la­rı­na gü­ven­me­le­ri ve ken­di­le­ri­ni be­ğen­me duy­gu­su­na ka­pıl­ma­la­rı se­be­biy­le ih­lâ­sları zedelendiğinden, baş­lan­gıç­ta kıs­mî bir he­zî­met ya­şan­mış­tır. An­cak Allah Ra­sû­lü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in as­hâb-ı ki­râ­mı îkaz ve ir­şâ­dıyla duy­gu ve dü­şün­ce­le­ri­ne ye­ni­den can­lı­lık ve is­ti­kâ­met ve­ren müs­lü­man­lar, ne­ti­ce­de za­fe­re nâ­il ola­bil­miş­ler­dir.

Hiz­met­te ih­lâ­sın en mühim ni­şâ­ne­le­rin­den bi­ri de, kar­şı­lı­ğı yalnız Allah’tan bek­le­mek­tir. Bu­nun en gü­zel numû­ne­le­ri­ni pey­gam­ber­ler ve Hak dost­la­rı ser­gi­le­miş­ler­dir. Kur’ân-ı Ke­rîm’de he­men her pey­gam­be­rin di­lin­den nak­le­di­len:

“Yap­tı­ğım bu dâ­ve­te kar­şı­lık ben siz­den her­han­gi bir üc­ret ta­leb et­mi­yo­rum. Be­nim mü­kâ­fâ­tı­mı an­cak Âlem­le­rin Rab­bi olan Allah ve­re­cek­tir.”14 sö­zü, bu ger­çe­ği açık bir şe­kil­de ifâ­de etmektedir.

İş­te bir hiz­met in­sa­nı da, dün­ya­ya kar­şı hırs­lı ol­ma­yıp mad­dî kar­şı­lık­ları değil, rı­zâ-­yı ilâhîyi he­def­le­di­ği tak­dir­de hem Allah Te­âlâ’nın hem de hiz­met et­ti­ği in­san­la­rın sev­gi­si­ni ka­za­nır. Ni­te­kim şu hâ­di­se bu ger­çe­ği ne gü­zel ifâ­de eder:

Bir ­gün, Ra­sû­lullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e bir adam ge­le­rek:

“–Yâ Ra­sû­lâllah! Ba­na öy­le bir amel söy­le ki onu yap­tı­ğım za­man be­ni Allah da, in­san­lar da sev­sin.” de­di.

Allah Ra­sû­lü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ona:

“–Dün­ya­ya kar­şı zâ­hid ol, ona rağ­bet gös­ter­me ki Allah se­ni sev­sin. İn­san­la­rın el­le­rin­de bu­lu­nan şey­le­re kar­şı zâ­hid ol, on­la­rı is­te­me ki in­san­lar da se­ni sev­sin.” bu­yur­du. (İbn-i Mâ­ce, Zühd, 1)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.