Hisbe Teşkîlât'ı Nedir?

Sûfîlerin yaptığı hizmetin hisbe teşkîlâtı ile ilgisi var mıdır? Ta-savvuf yoluyla bu konuda neler yapılabilir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

İslâm toplumlarında kötülüğün yayılmasını önlemek ve hayrın yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla “hisbe” adı verilen emr bi’l-ma’rûf ve nehy ani’l-münker görevi yapan bir teşkîlât daha vardı. Bu teşkîlât devletin kontrolündeki polis örgütü niteliğindeydi. Bunlar İslâm toplumunda kötülüğün yayılmasını engelleyen bir teşkîlâttı. Sûfîlerin yaptığı ise tebliğ, dâvet ve irşâd olup farz-ı kifâye hükmündedir.[1]

Sûfîlerin yaptığı irşâd hizmeti, İslâm topraklarında gerçekleştirilir. Sûfîler bu hizmetlerinin yanı sıra bâzen gayr-i müslim topluluklarda tebliğ görevi de üstlenmişlerdir. Bugün de gerek tasavvufî gruplar, gerekse tasavvufî eserler İslâm’ın gayr-i müslim diyârlarda yayılmasında son derece etkin bir güce sâhip görünmektedir. Çünkü gerek Avrupa’da, gerekse Amerika ve dağılan Sovyet ülkeleri ile Afrika ve diğer memleketlerde İslâm ile buluşan insanların neredeyse tamamına yakını tasavvuf sâyesinde Müslüman olmuşlardır. Bu yüzden bugün tasavvufun bu mânâdaki gücünü yeniden keşfedip çağdaş imkânlardan (tv, internet, cd vb.) da yararlanarak İslâm’ı tebliğ ve dâvet aracı olarak kullanmak gerekir.

[1].     Mürşid ve özellikleri için ayrıca bkz. “Şeyhlik ile İlgili Sorular” s. 93-126.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Soruda Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

SEYR-U SÜLÛKTEN ÖNCE İRŞÂD VE TEBLİĞİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMEK DAHA ÖNEMLİ DEĞİL Mİ?

Seyr-u Sülûkten Önce İrşâd ve Tebliğin Ne Demek Olduğunu Bilmek Daha Önemli Değil mi?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.