Hilye-i Şerif İlk Kimin Tarafından Yazıldı?

Hilye-i şerif ilk kimin tarafından yazıldı?

HAFIZ OSMAN'ıN TALEBELERİNİ YETİŞTİRMEDE GÖSTERDİĞİ GAYRET

Hüsn-i hatta  müstesnâ bir kemâle ulaşan Hâfız Osman, her hattat gibi herhangi bir maddî karşılık almaksızın talebe yetiştirirdi. Kendisinden icâzet alan birçok hattat vardır. Onun talebelerinin yetişmesi için gösterdiği gayret ve himmet ise pek meşhurdur:

Bir gün talebelerinden derse iştirâk etmemiş bulunan birine dersten sonra yolda rastlamıştı. Tatlı bir dille merak içerisinde sordu:

“–Evlâdım! Niçin derse gelmedin?”

Hocasını karşısında görüp utanan talebe, mâzeretini beyân etti. Sebebin gâyet geçerli olduğunu gören Hâfız Osman, hemen hayvanından indi ve hem arkadaşlarından geri kalmaması, hem de meşkten soğumaması için yolun kenarında o talebesine ders verdi.

HİLYE-İ SAADET İLK DEFA HAFIZ OSMAN TARAFINDAN YAZILDI

Hazret-i Peygamber -sal­lâl­lâ­hu aleyhi ve sellem-’in yazıyla resmi demek olan “hilye-i saâdet”, ilk defa Hâfız Osman tarafından yazılmıştır. Kendisi, bunu rüyâsında Hazret-i Peygamber -sal­lâl­lâ­hu aleyhi ve sellem-’in emir buyurması üzerine yazdığını beyân etmiştir. Meşhur “Delâil-i Hayrât” adlı eserin hattatı da Hâfız Osman’dır.

Ortaya koyduğu birçok eser yanında 25 Mushaf-ı Şerîf yazmış bu­lu­nan Hâfız Osman, âhir ömründe felç hastalığına tutuldu. Ancak lûtf-i ilâhî ve tabiplerin güzel bakımı neticesinde hastalık hafif olarak devam etti ve Hâfız Osman’ın hattında herhangi bir güzellik kaybı olmadı. Bu şekilde geçen üç yılın ardından âdeta Cenâb-ı Hakk’ın:

“Rabbine dön!” emrine imtisâlen ebedî âleme hicret eyledi.

Defninden sonra imam efendi kendisine telkin vermeye başlayınca, orada bulunan meczup Sipâhî Dede şöyle haykırdı:

“–Efendi! Sen hiç zahmet çekme! Bu merhûmun işi tamamdır. Bilesin ki o, lâyık olduğu makama çoktan vardı bile. Artık Hak Teâlâ, bizleri şefâatine nâil eyleye!..”

Rahmetullâhi aleyh!

Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Osmanlı, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.