Hasan Basrî Hazretleri Yanına Gelen Adamı Neden Kovdu?

Hasan Basrî Hazretleri’nin yanına gelen adamı huzurundan kovmasının sebebi.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

“Sizi birbirinize düşürmek için hemen aranıza sokulurlardı, içinizde onlara kulak verenler de vardı.” (Tevbe, 47)

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular:

"Koğuculuk yapan Cennete giremez." (Buhârî, Edeb 49, 50; Müslim, Îmân 168, 169, 170.)

Rivayete göre Hasan Basrî Hazretleri’nin yanına koğuculuk yapmak üzere bir adam gelir. Adamla Hasan Basrî Hazretleri arasında şu konuşma geçti:

Adam: “Falan kişi sana kötü söz söyledi.”

Hasan Basrî Hz.: “Ne zaman?”

Adam: “Bugün.”

Hasan Basrî Hz.: “Onu nerede gördün?”

Adam: “Evinde.”

Hasan Basrî Hz.: “O kişinin evinde ne yapıyordun, ne işin vardı?”

Adam: “Ziyafet vermişti.”

Hasan Basrî Hz.: “O kişinin evinde ne yedin?”

Adam: “Şunları şunları…” diyerek sekiz türlü yemek saydı.

Hasan Basrî Hz.: “Karnın sekiz türlü yemeği almış, bir tek sözü mü alamadı, tutamadı. Defol yanımdan ey fâsık!” dedi.

Bu da gösterilmektedir ki, insanlar arasında söz taşıyan kimseye buğzetmek ve onun sadâkatına güvenmemek gerekir. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 7.Cilt, 378. Sayfa. Erkam Yay.)

İslam ve İhsan

KOĞUCULUK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Koğuculuk ile İlgili Ayet ve Hadisler

"KOĞUCULUK YAPAN CENNETE GİREMEZ" HADİSİ

"Koğuculuk yapan Cennete giremez" Hadisi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.