Hak Sahibine Hakkını Nasıl Verebiliriz?

Peygamber Efendimiz'in kızı Fâtıma -radıyallâhu anhâ- Vâlidemizi örnek göstererek “adâleti her ne pahasına olursa olsun yerine getireceğini söylemesi”, insanlık için çok büyük bir derstir. Zira insanlar, hak ve adalet taraftarlıklarını hiçbir etkileri ve yetkileri olmadığı zamanlarda rahatlıkla dile getirirler. Ancak mevkî ve makam sahibi olup da aynı anlayışı devam ettirmek; hatta tanıdığı, akrabası aleyhine olsa da adaletten taviz vermemek çetin bir meseledir. Aynı şekilde herhangi bir menfaat umudu veya can korkusu yahut binbir türlü endişeyle adâletten vazgeçmek ve kul hakkı yemek de büyük bir vebaldir.

Rabbimiz, bizden en yakınlarımız aleyhinde bile olsa adâleti ayakta tutmamızı, doğrulukla hükmetmemizi ve yalan şâhitlikte bulunmamamızı istiyor:

“Ey îman edenler! Adâleti tam yerine getirerek Allah için şâhitlik edenlerden olun. Kendinizin, ana-babanızın ve yakınlarınızın aleyhinde bile olsa, (şâhitlik ettiğiniz kimseler) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adâletten sapmayın, (şâhitliği) eğer, büker, (doğru şâhitlik yapmaz) yahut şâhitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (en-Nisâ, 135)

SORUMLULUK BÜYÜR MÜ?

İnsanın ferdî münasebetlerinde “kul hakkı” endişesi taşıması çok önemlidir. Her gün onlarca, belki yüzlerce insanla yüz yüze gelir, bir hukukumuz oluşur. Ancak âile reisliğinden, öğretmenlik ve hocalığa, işveren olmaktan idareci olmaya; emrimiz, sorumluluğumuz altındaki insanların sayısı artıkça mesûliyetimiz de katlanarak büyür.

Bir fakirin sorumluluğu, sadece kendisi ve geçindirmek zorunda olduğu âilesiyken bir zenginin sorumluluğu bazen ulaşabileceği bütün insanlık olabilir. Hele günümüzde gelirlerin âdil dağıtılmadığı, “yüz kişinin bir lokmaya; bir kişinin yüz lokmaya ulaştığı” bir dünya düzeninde “hak, hukuk, adâlet vb.” kavramlara daha dikkatli olmak gerekir. Milyarlarca aç insan varken, zenginlerin:

“-Ben zekâtımı/vergimi verdim. Başka kimseye borcum kalmamıştır!” hissizliği ve vurdumduymazlığı, onların bu dünyada belki kurtulmalarını sağlar, ama âhiretteki sorumluluklarını bitirmiş olur mu?

NİMETİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?

Rabbimiz, “O gün size verilen nîmetlerden elbette sorguya çekileceksiniz!” (et-Tekâsür, 8) buyuruyor. Bugün sahip olduğumuz her nîmet, o çetin hesap gününde karşımıza çıkacak ve “o nimeti nasıl değerlendirdiğimiz” sorulacak. Zekât, zenginin malındaki fakirin hakkı… Ancak sadaka, infak ve îsâr da, Allâh’ın nîmet verdiği kullarından istediği hayır ve faziletler… İnsan, kendi temizliği, huzuru ve vicdan rahatlığı için gücünün yettiği her türlü hayra koşmalı… Bu devirde, böyle bir toplumda yaşamanın insana yüklediği sorumlulukların farkında olmalıdır.

Zulüm, hak sahibine hakkının verilmemesidir. Mü’min, her türlü durumda, hattâ kendi aleyhine bile olsa, zâlimin karşısında ve mazlumun yanındadır. Zulme göz yuman, zâlimin hasmı olmak yerine dostu olmayı tercih eden; zulmün yakıcı ateşine kendisini teslim etmiş demektir. Bu ateş, hem dünyada, hem de âhirette yakar. Doğruluk, adâlet ve zulme mâni olmak, her ne kadar zor ve bir bedel ödemeyi gerektirse de, Hazret-i İbrahim’in ateş içindeki gül bahçesi misâli, insanı serinletir. Zorluklar içinde huzura kavuşturur. Allah, zâlimleri unutmaz, kendi hâllerine bırakmaz; onların zulümlerine sonsuza kadar müsamaha etmez. Onları ihmal etmez, imhâl eder; yani zaman tanır. Tevbe etmeleri, hatalarını düzeltmeleri ve ıslah olmaları için fırsatlar verir. Fakat bütün bu imkânları değerlendiremediği zaman, o zâlimleri kıskıvrak yakalar ve cezalandırır. Allâh’ın azabından artık o zâlimi kurtaracak kimse yoktur.

Kaynak: Zâhide Topçu, Şebnem Dergisi, Sayı: 134, Nisan 2015

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.