Güzel Ahlakın Önemi Nedir?

İslam’da güzel ahlâkın ehemmiyeti nedir? Güzel ahlâkın dinimizdeki yeri ve önemi.

Cenâb-ı Hak; dînini tebliğ ve temsil edecek elçilerini en sâlih, en temiz, en güzel ahlâklı, en kâmil şahsiyete sahip insanlar arasından seçmiş ve onları husûsî terbiyesi ile kemâle erdirmiştir. Nitekim Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz:

“Beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi de pek güzel kıldı.” buyurmuşlardır. (Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, I, 12)

Demek ki hak din İslâm, en güzel ve en muhteşem bir ahlâk üzerine binâ edilmiştir.

PEYGAMBERİMİZİN GÜZEL AHLAKI

Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz, nübüvvetten önceki kırk yıllık ömrü boyunca muhteşem ahlâkını toplumda tescil ettirmişti. Müşrikler; şirk, dalâlet ve bâtılda oldukları hâlde, dâimâ Fahr-i Kâinat Efendimiz’in ahlâkını tasdik hâlinde oldular.

Ebû Cehil bile O’na:

“–Sen yalan söylüyorsun!” diyemedi. Bunun yerine:

“−Biz Sana yalancısın demiyoruz. İçimizde en doğru insan Sen’sin. Fakat Sana bu haberleri getirenler Sen’i kandırıyor. Biz Sen’in getirdiğini istemiyoruz.” diyebildi. (Bkz. Vâhidî, s. 149)

Bu hakîkat, âyet-i kerîmede şöyle bildirilmektedir:

“Onların söylediği sözlerin Sen’i hakîkaten üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar Sen’i yalanlamıyorlar, fakat o zâlimler, açıkça Allâh’ın âyetlerini inkâr ediyorlar.” (el-En‘âm, 33)

Kırk senelik bu ahlâk üzerine, nübüvvetle beraber evvelâ akâid geldi, tevhîd inşâ edildi. Bu sahih îman kalplerde güçlendikten sonra da, bunun üzerine ibadet ve ahkâm geldi, hukuk tesis edildi.

Asr-ı saâdette olduğu gibi, her ferdin şahsiyet inşâsında da bu tedricî akıştan ders ve ibret almak gereklidir. Mükemmel bir mü’min şahsiyeti; sahih îman, sâlih amel ve nezih bir muâmelât ile inşâ olmaktadır.

Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz;

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” buyuruyor. (Buhârî, Edeb, 96)

Buradan hareketle, bir müslüman için ilk vazife; Rasûlullah Efendimiz’in ahlâkıyla ahlâklanmaktır. O’nunla hissiyat beraberliği, fikriyat beraberliği, hâl beraberliği, amel beraberliği, istikâmet beraberliği içinde olmaya gayret göstermektir.

Nasıl ki bir binanın temelinin sağlam atılması zarûrî ise insan şahsiyetinde de temel, Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’in tâlim buyurduğu “güzel ahlâk”tır.

Dolayısıyla bir mü’min dâimâ Allah Rasûlü ile kalben irtibat hâlinde olmalıdır. “Peygamber Efendimiz şimdi yanımda olsaydı benim bu hâlime tebessüm eder miydi?” diyerek kendini hesaba çekmeli, davranışlarına çekidüzen vermelidir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

GÜZEL AHLÂKIN ÖNEMİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Güzel Ahlâkın Önemi ile İlgili Hadisler

PEYGAMBERİMİZİN AHLAKİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Peygamberimizin Ahlaki Özellikleri Nelerdir?

GÜZEL AHLAK DUALARI

Güzel Ahlak Duaları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.