Geçmiş Zaman Olur Ki, Hayâl-î Cihan Değer

Dünyada 16. asra “Türk Asrı” denilmiştir. Bunun sebebi, sadece bu asrı dolduran askeri ve siyasi başarıların şa’şaa ve debdebesi değildir. Bilâkis onlarla birlikte ilimde ve güzel sanatların bütün şubelerinde aynı seviyede bir yükselişin gerçekleşmiş olmasıdır.

Ecdâdımız, gösterdiği rûhî derinliğe paralel olarak sanatta da incelik ve zarâfette zirveleşmiş, güzel sanatların her birine İslâm’ın rûhunu aksettirmişlerdir.

Mesela İs­lâm ta­sav­vu­fu­nun de­rin­li­ği ile Sü­ley­mâ­ni­ye Câ­miî ve Kül­li­ye­si tah­lîl edil­di­ğin­de, ora­ya İs­lâm rû­hu­nun ak­set­miş ol­du­ğu, göz alı­cı bir ih­ti­şam­la rû­hâ­ni­ye­tin mez­ce­dil­di­ği ve bâ­zı ta­sav­vu­fî mo­tif­le­rin bu­ra­da mâ­hi­râ­ne bir üs­lûpla sem­bo­li­ze edil­di­ği net bir sû­ret­te gö­rü­le­bi­lir.

TASAVUUFLA YOĞRULMUŞ SANAT

Ta­sav­vu­fî neş­vey­le yoğ­rul­muş sa­nat­kâr­la­rın rû­hî de­rin­lik ve fe­dâ­kâr­lı­ğı­nı gös­te­rmesi bakımından şu mi­sâl ne kadar ibretlidir:

Sü­ley­mâ­ni­ye Câ­miî’nin kub­be hat­la­rı­nı yaz­ma va­zî­fe­si Hat­tat Ka­ra­hi­sâ­rî’ye ve­ril­miş­ti. Ka­ra­hi­sâ­rî, hat­la­rı, câ­mi­nin ih­ti­şâ­mı­na ya­kı­şır bir şe­kil­de ta­mam­la­mak için ola­ğa­nüs­tü bir gay­ret­le ça­lış­ma­ya ko­yul­du. Öy­le ki son çiz­gi­nin son tas­hî­hi­ni bi­tir­di­ği an, göz­le­ri­nin fe­ri de tü­ken­di ve dün­yâ­yı se­yir pen­ce­re­si ka­pan­dı.

BÜYÜKLERİN BÜYÜKLÜĞÜ TEVÂZÛDAN

Câ­mi­nin in­şâ­sı ta­mam­la­nıp da ibâ­de­te açı­la­ca­ğı za­man Kâ­nû­nî Sul­tan Sü­ley­man Han:

“–Câ­mî-i şe­rî­fi ibâ­de­te aç­ma şe­re­fi, onu böy­le­si­ne mu­az­zam ve muh­te­şem bir şe­kil­de bi­nâ ve in­şâ ey­le­yen mî­mar­ba­şı­mız Si­nan’a âit­tir.” de­di.

Sanatı­na ön­ce te­vâ­zû­yu öğ­ren­mek­le baş­la­mış olan Mî­mar Si­nan ise, zâ­hir­de­ki em­sâl­siz­li­ği­ni, kal­bî ol­gun­luk­ta da gös­te­re­rek o an hat­tat Ka­ra­hi­sâ­rî’nin fe­dâ­kâr­lı­ğı­nı dü­şün­dü ve Sul­tân’ın söz­le­ri­ne edeple şu mu­kâ­be­le­de bu­lun­du:

“–Hün­kâ­rım! Hat­tat Ka­ra­hi­sâ­rî bu câ­mî-i şe­rî­fi hat­la­rıy­la tez­yîn eder­ken göz­le­ri­ni fe­dâ et­ti. Bu şe­re­fi ona bah­şe­di­niz!..”

İşte şair Hayâlî’nin ifade ettiği; “Geçmiş zaman olur ki / Hayâlî cihan değer.” mısrâlarının bize hatırlattığı sayısız misallerden ancak birkaçı…

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, 40 Soru 40 Cevap, Erkam Yayınları, 2011

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.