Günümüzde Yaşanan ve Geçmiş Kavimleri Helâka Götüren Bütün Çirkin Günahlar ve İsyanlar

Kur’ân-ı Azîmüşşân’da bildirilen geçmiş kavimleri helâke götüren bütün şenaatler, bütün çirkin günahlar ve isyanlar bugünün câhiliyyesinde yaşanıyor. İşte günümüzde de yaşanan geçmiş kavimleri helâke götüren günahlar...

Kur’ân-ı Azîmüşşân’da bildirilen geçmiş kavimleri helâke götüren bütün şenaatler, bütün çirkin günahlar ve isyanlar bugünün câhiliyyesinde yaşanıyor.

  • Nemrud’a tâbî Keldânîleri, Firavun’a tâbî Kıptîleri helâke götüren şirk ve azgınlık, zulüm ve haksızlıklar,
  • Nuh Kavmi’ni tûfanlarda boğan inatçılık ve hakikatleri alaya alma tavrı,
  • Âd ve Semûd’u helâk eden kibir, büyüklenme ve gaddarlıklar,
  • Medyen ve Eyke kavimlerini yıkan ticârî aldatma ve sahtekârlıklar,
  • Lût Kavmi’ni, Sodom Gomore’yi yerle bir eden ahlâksızlık ve hayâsızlıklar asrımızda maalesef yayılıyor.

İlâhî kahrı ve gazabı çeken bunca şenaate rağmen; Peygamberimiz’in makbul duâsı vesilesiyle, toplu helâk gerçekleşmiyor. Lâkin, mevziî olarak nice âfetler, felâketler, birçok iktisâdî darlıklar, sıhhî sıkıntılar yaşanıyor.

Daha ehemmiyetlisi;

Uhrevî olarak nesiller maâzallah cehenneme doğru sürükleniyor.

  • Televizyonun menfî programları,
  • İnternetin her eve ve her cebe ulaşan iğrenç sokakları,
  • Şahsiyeti dumûra uğratan, insanı robotlaştıran ve özüne yabancı kılan modalar,
  • Aldatıcı ve hakikatleri ters yüz edici reklâmlar sebebiyle, bu isyan ve günah cereyanları maalesef müslüman beldelerine de sirâyet ediyor.

Çünkü; Cenâb-ı Hakk’ın râzı olmadığı bütün bu kötülüklere, münkerâta karşı, Sünnet-i Seniyye’nin aldığı tedbirler ümmette zaafa uğradı.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2022 Ay: Ağustos, Sayı: 210

İslam ve İhsan

KAVİMLERİN HELAK OLMA SEBEPLERİ

Kavimlerin Helak Olma Sebepleri

KAVİMLER NEDEN HELAK OLDU?

Kavimler Neden Helak Oldu?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.