Gazi Süleyman Paşa Kimdir?

Şehzade Gazi Süleyman Paşa kimdir? Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda, yiğitliği, cömertliği ve gaza yollarında gösterdiği başarıları ile nam salmış, Rumeli fatihi, mücahid Osmanlı şehzadesi Gazi Süleyman Paşa’nın hayatı ve ibretlik vasiyeti.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda, yiğitliği, cömertliği ve gaza yollarında gösterdiği başarıları ile ün almış, Rumeli fatihi, mücahid Osmanlı şehzadesi. 1316 senesinde Bursa’da doğdu. Orhan Gâzi’nin büyük oğludur. Annesi ise Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer Hâtûn idi.

Süleyman Paşa iyi bir tahsil ve terbiye gördü. İznik ve İzmit’in fetihlerine katılarak, askerî tecrübelerini artırdı. Olgunluk yaşına bastığında, yiğitliğini takdir eden pederi Orhan Gazi, onu Kocaeli’ne vali yaptı. Bütün ömrü müddetince büyük hizmetler görmek suretiyle tertemiz bir hayat sürdü. Süleyman Paşa hayatının en faal devresinde Bolayır ile Şeydikavağı arasında avlanır iken atının sürçmesi sonucu düşerek vefat etti. Ölümünde 43 yaşında bulunan şehzadenin cenazesi Bolayır’a getirilip kendi yaptırdığı imaretin bahçesine defnedildi.

AKILLI KİŞİLER ÖVÜNMEKTEN AR EDERLER

Süleyman Paşa’nın Rumelide giriştiği fütuhat küffâr diyarında görülmedik bir tesir bıraktı. Macar, Bulgar, Eflâk ve Sırp kralları bu bahadırın ortaya çıkması ile korkuya düşerek yeni yeni ordular toplamaya başlamışlardı. Bunlar Bizans İmparatoruna gönderdikleri haberde: “Şimdiye dek Rum ülkesi, düşmanın saldırılarından korunabilmekte iken İslâm ordularının baskısı iyice gelişmiş ve kal’a ile hisarları ele geçirmede, kiliseleri, putları yıkmada gayretleri, günden güne artmış, güçlerimizin yok olmasına, onların devletlerinin yücelmesine yol açılmış olur. Henüz ayakları yere iyice basmadan, bu diyarda dayanakları sağlamlaşmadan ve atalarımızdan kalan devletlerin bayraklarını, kılıçları paralamadan ayaklarını ülkemizden kesmek için gayret sarfetmek başlıca meselemizdir” demişlerdir.

GAZİ SÜLEYMAN PAŞA’NIN İBRETLİK VASİYETİ

Şanlı şehzade, düşmanın saldırı haberlerini alınca, emrinde din yolunda savaşanlara, din kardaşlığında bulunanlara şu güzel sözlerde ve vasiyetlerde bulundu. “Şu gördüğümüz olağanüstü işler, yaptığımız akıl almaz girişimler, şimdiye kadar zaferleri rehber edinen ordumuzun yeni ülkeler açmasına sebep olmuştur. Bu fetihler, gerçekte Allah Teâlâ’nın yardımı ve Cenâb-ı Peygamber’in mucizelerinden başka bir şey değildir. Yoksa bu kısa zamanda bu kadar az bir askerle böyle bir destek ve yardım olmasa, bu kadar çok iş görmek kolay bir şey değildir. Meydana gelen fetihler, İ’la-yı kelimetullah için gerçekleşmiştir.

Sağlam inançlara sahip kişiler, cihad yolunda gayret edip, baş koymak yolunu seçmek zorundadırlar. Hele şimdi sonu kötü olan düşmanın toptan harekete geçmesi, asker toplaması bunu gerektirir. İslâm ehline lâyık olan budur ki “Az olan bir topluluk, Allah’ın izniyle çok kalabalık bir birliği mağlubiyete uğratmıştır.” buyruğuna inanarak din yolunda savaşırken, kulların Rabbi olan Allah’ın yardımına güvenerek, kötü küffar ile cenge çıkmalı. Sapık, inatçı düşman üzerine atılmalı. Yılmadan, ürkmeden direnmelidir. Hayat, herkese giydirilen emanet bir elbisedir. Bununla akıllı kişiler övünmekten ar eder.

HERKESİN NEFESİ SAYILIDIR

Bize gerek olan, güzel hatıralar bırakmaktır. Herkesin nefesleri sayılı, sonu da bilinmektedir. Yaşamaktan sonra ölüm gerçek iken cihanı yaradan da “Hayat ve ölümü yarattı” buyurmakla buna işarette bulunmuştur. Böylece herkesin, ölümü her an hazır ve ruhları derleyen meleğin de ensesinde beklediğini bilmesi gerekir. Eğer vaad edilen ölüm günü gelip çatar ve devletli yıldızım yokluk akşamında kaybolur, talihin amansız kılıcı ömür bağını keserse sakın, din düşmanlarından yüz döndürmeyesiniz. Ve kötü kâfirlerin önünden kaçmayasınızl…

İslâm’ın, sancakları, din yolunda savaşanların gayreti ile durmuş ve İslâm ülkeleri bir düzene konmuş iken, Allah’ın desteğinden ümit kesmek, apaçık akılsızlık olur. Başbuğunuzun yokluğu yenilgiyi gerektirmez. Gerçek serdârımız, iyilerin efendisi, hayra koşanların başbuğu olan hazrettir. Keremli padişahların görünmesine sebep ve Yüce Allah’ın salâtı, selâmı üzerine olsun Hazret-i Muhammed’in (s.a.v.) dinini kuvvetlendiren odur.

MÜSLÜMANLIĞIN GEREĞİ ALLAH’A GÜVENMEKTİR

Şimdi benim vasiyetim ve sizlere söyleyeceğim son tavsiyeler bunlardır ki sonu kötü olan bu kalabalık, toptan hazırlandığına göre onlarla savaşın. Allah’ın emri olduğunu kesinlikle biliniz. Safları boşaltıp kaçmanın, en büyük günâhlardan ve utançlardan olduğuna inanınız ve küffar ordusunu azim ve metanet göstererek yeniniz. Sapkınlarla harp ederken korkaklık etmek en büyük vebal ve kusurdur.

Müslümanlığın gereği, Allah’ın desteğine güvenerek kılıç kullanmaktır. Rabbimizin desteği yar olunca, karşımıza çıkan, düşmanın sonu felâket olur. Harp saflarını düzenlemek, önümüze çıkan belâları göğüslemek, benim varlığıma bağlı değildir. Allah Teâlâ’nın nusretine, yardımına sığınarak Resûl-i Ekrem Efendimizin ruhaniyetine teveccüh ederek, düşmanlarımıza karşı, direnmede, sabr ve tahammül edesiniz.”

İşte yirmi üç yıl boyunca kâfirlerle cihad eden ve Rumeli’ni Türklere ikinci vatan yapan şanlı şehzade Süleyman Paşa, her seferinden önce böyle güzel sözlerle, yanındaki gazilerin gönüllerini alır ve onları şecaate getirirdi.

 

İslam ve İhsan

ORHAN GAZİ KİMDİR?

Orhan Gazi Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.