Elektronik Aletler ve Sosyal Ağlar Üzerinden Manevi Sohbet Yapılabilir mi?

Salgın dolayısıyla nice sohbet meclisleri arasına da sosyal mesafeler girdi. Peki yüz yüze sohbetler olmadan elektronik âletler ve sosyal ağlar üzerinden sohbet yapılabilir mi?

Günümüzdeki salgın hastalığın beraberinde getirdiği sıra dışı şartlar ve alınan sosyal mesafe tedbirleri sebebiyle, yüz yüze ve sadır sadıra icrâ edilen sohbetler, bir süredir yapılamamaktadır. Bundan dolayı; “Elektronik âletler ve sosyal ağlar üzerinden sohbet yapılabilir mi?” suâliyle zaman zaman karşılaşıyoruz.

Su bulunamayan yerde teyemmüme verilen cevaz kabîlinden ve zarûrete binâen buna müsâade edilebilir. Fakat bu şekilde yapılan bir sohbetten; yüz yüze yapılan sohbetlerdeki kadar kalbî istifâdenin hâsıl olmasını beklemek zordur. Ekranlardan yapılan sohbetler ile, belki zihne birtakım bilgi ve tecrübeler aktarılabilir. Lâkin asr-ı saâdetten günümüze kadar devam edegelen sohbet usûl ve âdâbının temin ettiği gönül feyzini, huşû ve huzur hâlini bu şekilde yakalayabilmek oldukça zordur.

Nasıl ki ses ve görüntüyü aktarılabilen ekranlardan henüz koku aktarılamıyorsa, yüz yüze yapılan sohbetlerin mânevî dokusu da ekranlardan alınamaz. Çünkü sohbetlerde; Rasûlullah Efendimiz’in hissiyat ve ahvâlinin de ashâba sirâyeti gibi, orada okunup anlatılanlardan başka, kalpten kalbe, sessiz ve sözsüz pek çok hissiyat akışı da vâkî olur.

Dolayısıyla salgın hastalıktan kaynaklanan zarûrî ve muvakkat aksamalar, gönüllerde aslâ bir ihmâl, gevşeme, rehâvet ve gaflete dönüşmesin. Su bulununca teyemmümün bozulması gibi, zarûret kalktığı zaman da yine fiilî beraberlikle, sadır sadıra, gönül gönüle yapılan mânevî sohbetlere büyük bir şevkle devam etmek elzemdir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2020 – Ağustos, Sayı: 414

SOHBET MECLİSLERİNDE BULUNMANIN FAZİLETİ

Sohbet Meclislerinde Bulunmanın Fazileti

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.