Dini (islami) Kısaltmalar ve Anlamları Nelerdir?

Başlıca İslami kısaltmalar, dini terimler ve anlamları nelerdir? Kimler için ve nasıl kullanılır?

İslam'da saygı ifade eden bazı terimler, kısaltılarak kullanılmaktadır. Bu kelimelerin kısaltmalarını, anlamlarını ve örneklerini sizler için derledik.

Celle Celaluhu: (C.C.)

Celle celeluhu, Cenab-ı Allah'ı ila etmek ve yüceltmek için kullanılır; O'na mahsustur. "Onun şanı ne yücedir." demektir.

Misal: Allah Teala -celle celâlühû-...

Azze ve Celle

Azze ve Celle , Allah (c.c.) Aziz ve Celildir (Yücedir) demektir.

Misal: Allah Teala -azze ve celle-...

Tebâreke ve Teâlâ

Tebâreke ve Teâlâ, Yücedir ve noksanlıktan münezzehtir (uzaktır) demektir.

Misal: Allah Teala Tebâreke ve Teâlâ Hazretleri...

Subhânehû ve Teâlâ

Subhânehû ve Teâlâ, “Allâh-u Teâlâ’yı noksan sıfatlardan tenzih ederiz.” demektir.

Misal: Allah Subhânehû ve Teâlâ Hazretleri şöyle buyurmaktadır...

Sallallahu Aleyhi ve Sellem: (s.a.v.)

Sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimize salat ve selam olsun demektir; peygamberimize mahsus bir duadır.

Misal: Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz...

Radıyallahu Anh: (r.a.)

Radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun demektir; sahabeler ve bazı büyük zatlar için söylenir. Erkekler için söylenir.

Misal: Hz. Osman -radıyallâhu anh-...

Radiyallahu Anhâ: (r.anha)

Radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun demektir; sahabeler ve bazı büyük zatlar için söylenir. Hanımlar için söylenir.

Misal: Hz. Aişe -radıyallâhu anh-...

Kuddise Sirruhu: (k.s.)

Kuddise sirruhu, Allah onun sırrını mukaddes etsin demektir; veliler için kullanılır.

Misal: Hz. Mevlânâ -kuddise sirruh-...

Kaddesallahü Sirruh: (k.s.)

Kaddesallahü sirruh, Kuddise sirruhuun çoğul olarak Kaddesallahü esrarehüm de denir. Allah (c.c.) sırlarını takdis etsin demektir.

Misal: Sami ve Mûsâ Efendi -Kaddesallahü sirruh-...

Aleyhis Selam: (a.s.)

Aleyhis selam, selam onun üzerine olsun demektir; peygamberler için kullanılır. Bunun yanında Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail olmak üzere 4 büyük melek için de kullanılagelmiştir.

Misal: Cebrâil -aleyhis selam-...

Rahmetullahi Aleyh: (R.H.) veya (R.Aleyh)

Rahmetullahi aleyh, Allah ona rahmet etsin demektir; mümin ölülere denir.

Misal: Şâh-ı Nakşibend -rahmetullâhi Aleyh-

Hazreti: (Hz.)

Hazret kelimesi yüceltme manasında kullanılır. Bu sebeple saygı duyulan herkes için kullanılabilir. Peygamberler, sahabeler, melekler, veli insanlar için kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Misal: Hz. Adem...

Aleyhissalâtü Vesselâm: (a.s.v.)

Aleyhissalâtü Vesselâm, Peygamberler bilhassa Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi şerifi geçtiğinde söylenen salât ve selam onun üzerine olsun manasına gelen dua ve saygı ifadesidir. İki zat için aleyhimesselâm daha fazla için aleyh imussalatü vesselam denir.

Aleyhimürrıdvân:

Aleyhimürrıdvân, Ashâb-ı kirâm’dan söz edildiğinde Allah (c.c.)’nun rızası onların üzerine olsun anlamında kullanılan dua ve hürmet ifadesidir.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • verdiğiniz güzel dini bilğiler için sonsuz teşekkürler....sıkıntı ve hastalığımdan kurtulmam için benim adıma dualarınız bekliyorum..yapacağınız dualarla allahım size cennet mekanına layık görür inşallah...

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.