Çocuklarımızı Zamanın Fitnelerinden Nasıl Koruruz?

Osman Nûri Topbaş Hodaefendi, çocuklarımızı zamanın fitneleri olan; internet, televizyon, moda vb. zaralı mecralardan nasıl koruyabileceğimizi kısaca anlatıyor.

EVLÂTLARIMIZI ZAMANIN FİTNELERİNDEN NASIL KORURUZ?

Evlâtlarımızı zamanın fitnelerinden; internet, televizyon, moda vs. mikroplu rüzgârlardan nasıl koruyabiliriz? Günün şerrinden nasıl muhafaza edebiliriz?

En büyük problem bugün bu.

1- En başta; “doğru bir eğitim”…

2- Sâlih evlâtlar istiyorsak, “sâlih anneler-babalar” olmak zorundayız. Çocuklar çünkü anne-babayı kopyalar. Sözlerini değil, yaptıklarını model olarak alırlar.

3- Bu mânevî eğitim, “helâl lokma” yedirmekle de anne karnında başlar eğitim.

4- Âileden sonra eğitim “okul”da devam eder, mektepte devam eder. Onun için “Kur’ân Kursu”na devam mühimdir, mecburîdir.

5- Evlâtlarımızı -diğer bir husus- “sâlih ve sâdıklarla”, sâlih ve sâdık arkadaşlarla beraber olmalarını temin etmemiz zarurîdir.

Mektep ve arkadaşlık, bu esasa göre hazırlanmalı. Bu esasa göre hazırlanmıyor maalesef. “Şu okulun diploması” deniliyor, “şu kolejin diploması” deniliyor.

6 - Çocuğun terbiyesine de “ufak yaşlarda” başlamak lâzım. Mutlaka çocuğa “îman aşısı” verilmeli. “Canım, bu daha çocuktur, sonra bunu yapmaz, vs…” Bu, yanlış! Çok yanlış!.. Çocuğun ağzına sigara ver; “zevkini alsın, bir daha içmez(!)” de; bunun gibi bir şey bu!..

Çocuk, saf bir kaset gibidir; içine ne doldurulursa onu yansıtır. Bir ağaç, nasıl yaşken eğilir; çocuklar da sağlam terbiye edilen karakterle, büyüklerinin menfî temâyüllerinin rüzgârlarında savrulmazlar.

7- Evlâtlarımıza “esas hayatın âhiret hayatı olduğunun şuuru”nu vermemiz zarurî. Böylece evlâtlarımız varlık zamanlarında taşkınlık göstermesinler, yokluk zamanlarında da isyana, menfî duygulara kapılmasınlar.

8- Çocuğun fıtratına ufak yaşta iken “vicdan, şefkat, hak, adâlet” gibi birtakım misaller vermeli, onlarla, misallerle çocuğun içinde kalmalı.

9- Yavrularımızı “tefekkür”e… Meselâ bir bahar geldi; “Bak, lâlelere bak, Allah bunu bizim için verdi. Sebzelere, meyvelere bak, Allah bunu bizim için ihsân etti. Bak yediğin o yumurta… Cenâb-ı Hak tavuğu yarattı, bize yumurta veriyor, etini veriyor…” Çocuğa güzel misaller vererek tefekkürünü doldurmalı şuuraltını. Biz dolduramazsak, başka taraf doldurur.

10 -Küçük yaşta “namaza hazırlamalı”...

11- “Siyer-i Nebî”… Rasûlullah Efendimiz’in, ona, Rasûlullah Efendimiz’in bilhassa ahlâkî hayatından çok misaller vermeli.

12 - “Câmilere komşu olmak”. Evlâtlarımızı ufak yaşlarda camilere alıştırmak.

Bunları yaparsak -inşâallah- kabirlerimiz yalnız, mezarlarımız tenha kalmaz -inşâallah-.

İslam ve İhsan

ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Çocuk Yetiştirirken Dikkat Edilecek Hususlar

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.