Cinler Hakkında Ayet ve Hadisler

Cin nedir, ne anlama gelir? Cinler neyden yaratılmıştır? Cinlerin özellikleri nelerdir? Cinler Kur’an’da geçiyor mu? Cinler gaybı bilebilir mi? Cinler Müslüman mı? Cinlerden korunma duası var mıdır? Ayet ve hadislerle cinler hakkında bilgiler.

Meleklerden ayrı olarak, yine latîf varlıklardan olan cinlerin varlığı Kitap ve sünnetle sabittir. Tekili cinnî olup, cânn kelimesi cin ile eş anlamlıdır. Gûl ve İfrît cinlerin değişik türlerindendir.

CİNLER NEYDEN YARATILMIŞTIR?

Kur’an’a göre insan topraktan, cinler ise ateşten yaratılmıştır. “Cinleri öz ateşten yarattı.” [1] “Şüphe yok ki, biz insanı kuru çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık.”[2] Bu âyet cinlerin insan türünden önce yaratıldığını göstermektedir. Cinler yeryüzünde bulunur, mü’minleri ve kâfirleri vardır. İnsanlar gibi, Allah’ın emir ve yasaklarıyla yükümlüdürler, kendilerine peygamberler gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Ey cin ve insan topluluğu! Size, içinizden, âyetlerimi anlatan ve şu (kıyamet) gününüzün geleceğini haber verip sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” [3]

Cinlerin mutlak gabya ait bilgileri yoktur. Ancak hayat sürelerinin uzunluğu, ruhânî varlıklar olmaları, meleklerden haber çalmaları gibi sebeplerle, insanların bilmediği geçmişe veya şimdiki zamana ait bazı olayları bilebilirler. Ancak bu durum onların insanlardan üstün olduğu anlamına gelmez. Cinler, doğru ve yanlış karışık bilgileri, bağlantılı oldukları kişiye aktarabilirler. Bu kişilere cinci ve büyücü denir. İslâm’da bu gibi cin işleriyle uğraşmak yasaklanmıştır.

CİNLERİN ÖZELLİKLERİ

Cinler de insanlar gibi imân ve diğer İslâmî hükümlerle yükümlüdürler. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”[4] âyeti bunun delilidir. Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar, erkeklik ve dişilikleri vardır, doğar, büyür ve ölürler. Ancak onların ömrü kendi zaman birimlerine göre 60-70 yıl olmakla birlikte, dünya zaman birimine göre bu süre bin yıla kadar çıkabilmektedir.

HZ. SÜLEYMAN VE CİNLER

Cinlerin yaratılışı türlü şekillere girmeye ve ağır işler görmeye elverişlidir. Nitekim, Hz. Süleyman, Belkıs’ın tahtını Yemen’den getirtmek isteyince İfrît adlı bir cin şöyle demiştir: “Daha sen yerinden kalkmadan ben sana onu getiririm, benim herhalde buna yetecek gücüm vardır.” [5] Süleyman (a.s) Kudüs’te, getirtilecek taht ise Yemen’de idi. Ancak daha sonra, bu tahtı, Allah’ın veli kullarından bir kul olan Asaf İbn Berhiyâ, göz açıp kapayıncaya kadar getirmiştir. Bu durumu Cenâb-ı Hak şöyle beyan eder: “Nezdinde kitaptan bir ilim bulunan kimse: ‘Ben, onu sana göz açıp kapayıncaya kadar getiririm’ dedi.” [6] Bu durum, bir maddenin “ışınlama yoluyla” başka yere nakledilebileceğini gösterir. Diğer yandan Süleyman Peygamber cinleri ağır ve güç işlerde çalıştırmıştır.[7]

CİNLER MÜSLÜMAN MI?

Hz. Peygamber Ukaz panayırına giderken Nahle’de sabah namazını kıldırmış, bir grup cin gelip Kur’an dinlemiş ve müslüman olmuştur. Bu durum Rasûlullah’a (s.a.s), Cin sûresinin ilk âyetlerinde haber verilmiştir.[8] Abdullah İbn Mes’ûd (r.a.)’un naklettiğine göre, bir gece Rasûlullah (s.a.s), aralarından kaybolmuş, şehir dışında vadilerde aranmasına rağmen bulunamamıştı. Sabah olunca Hira yönünden geldiğini gördüler. Allah Elçisi durumu şöyle açıkladı: “Bana cinlerden bir davetçi geldi. Onunla birlikte gittim. Onlara Kur’an okudum.”[9]

CİNLERDEN KORUNMA DUASI

Cinler, yaratılış özellikleri bakımından, gelişmiş imkânlara sahip olmalarına rağmen düşünce seviyeleri, şuur olarak genel anlamda insanlardan geridirler. Karakterleri insandan zayıftır. Olumsuz ve zararlı davranışlara daha fazla meyillidirler. Fakat iyileri, dindar ve faziletli olanları da vardır. Cinlerin önemli bir özelliği, mikrobun hasta beden üzerinde olumsuz etki yaptığı gibi, cinler de insanların zayıf bir yanından veya moral yönünden zayıf olduğu bir durumundan yararlanarak insana zarar vermeye çalışabilirler.[10] Ancak Allah’a güvenip dayanan ve O’nun iradesi dışında, bir varlığın başka bir varlığa zarar veremeyeceğine inanan kimseye cinlerden zarar gelmez. Nitekim Hz. Peygamber’in de, cinlerin insanı etkilemesine karşı “Âyetü’l- kürsî” ile “Felâk” ve Nâs sûrelerini okuduğu bilinmektedir.[11] Bu son iki sûreye “Muavvizeteyn (iki koruyucu sûre) denir. Bu sûrelerde insanın cin, şeytan, görünen ve görünmeyen, insana zarar vermeye yönelen ne varsa hepsine karşı Yüce Allah’a sığınması tavsiye edilmektedir.

Dipnotlar:

[1] Rahmân, 55/15.

[2] Hicr, 15/26, 27.

[3] En’âm, 6/130.

[4] ez-Zâriyât, 51/56.

[5] Neml, 27/39.

[6] Neml, 27/40.

[7] Sebe’, 34/12, 13.

[8] Cin, 72/1-3.

[9] Kurtubî, Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut 1967, XIX, 2 vd.

[10] Ahmed Hulusi, Ruh-İnsan, 1972, y.y., s. 57-58.

[11] Bk. Buhârî, Vekâle, 10, Tıb, 39, Fezâilü’l-Kur’ân, 10, 14; Tirmizî, Tıb, 16, Deavât, 21. Ebû Dâvud, Edeb, 98.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

MELEKLER, CİNLER VE İNSANLAR NEDEN YARATILMIŞTIR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle