Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın Kahramanlığı

Abdullah Sert Hocaefendi, 1768-1770 seneleri arasında vuku bulan Osmanlı-Rus Savaşı’nda Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın kahramanlığını anlatıyor.

CEZAYİRLİ HASAN PAŞA NASIL BEYLERBEYİ OLDU?

Cezayirli Hasan Paşa, kaptan-ı deryâ olduğu ilk zamanlarda, 1768-1770 seneleri arasında vuku bulan Osmanlı-Rus Savaşı devam ediyordu. Rusların Akdeniz’e gönderdikleri Baltık Donanması, İngiliz Donanması ile takviye görerek, önce Osmanlı Donanması ile çarpışmış, fakat bu çarpışmada kesin bir netice alınmamıştı. Ege kıyılarına yakın koyun adaları civarında yapı lan ikinci bir savaşta, asıl muharebe, Hasan Paşa’nın kalyonu ile Rus amirali Spiridous’un gemisi arasında oldu.

Hasan Paşa, Rus gemisinin kendi kalyonuna yanaştığı bir sırada, birkaç çarmık halatını kestirip her ipe salıncak gibi birkaç Türk cengâveri yapışıp otuz kadar yiğit ile birlikte Rus gemisine atlamıştır. Düşman gemisinde kahramanca çarpışma esnasında, Hasan Paşa bir kurşun yarası almışsa da belli etmeden bir müddet daha cenk ettikten sonra, leventleri ile beraber kendi gemisine geçmişti.

Bu beklenmeyen baskın ile şaşkına dönen Moskoflar telaşa kapılarak kendi cebhaneliklerini ateşlemişler, ateş Türk gemisine sıçrayınca her iki gemi de yanmaya başlamıştı. Gemide kalmanın imkânsız hale gelmesi üzerine Hasan Paşa yatağanını ağzına alarak, beraberindekilerle denize atlamış, bir tahta parçasına tutunarak kıyıya doğru giderlerken, kıyıdan gönderilen bir kayıkla, kurtarılmışlardır. Hasan Paşa’ya gösterdiği bu kahramanlık sebebiyle Beylerbeylik verilmiştir. (Osmanlı Tarihî Ansiklopedisi, c.2; s. 130)

Kaynak: Sâdık Dânâ, İslâm Kahramanları 2, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

OSMANLI KAHRAMANLARI

Osmanlı Kahramanları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.