Cennetül Baki Mezarlığı Nerede ve Önemi Nedir?

Cennetü’l-Baki ne demektir? Cennetü’l-Baki nerededir? İslam tarihinde Cennetü’l-Baki mezarlığının yeri ve önemi nedir?

Medine’nin Baki veya Baki'u'l-garkad adı verilen mezarlığı şehrin güneydoğusunda Mescid-i Nebevî’nin yakınında yer almaktadır. Eskiden buraya Kânûnî Sultan Süleyman devrinde yapılan ve bugün mevcut olmayan kalenin Baki' kapısından geçilirken bugün Mescid-i Nebevî ile arasında sadece küçük bir cadde bulunmaktadır.

  • Cennetü’l-Baki Ne Zaman Mezarlık Oldu?

İlk defa Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- tarafından mezarlık haline getirilen bu alan daha önce "garkad" adı verilen bir tür çalılıkla kaplı idi. Türkler arasında daha çok Cennetü'l-baki' adıyla meşhur olan bu mezarlığa muhacirlerden ilk defnedilen Osman b. Maz'ûn, ensardan ise Es'ad b. Zürâre'dir. Daha sonra Medine'deki her kabile Cennetü’l-baki'da kendilerine yer ayırdı. Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in oğlu İbrâhim’den sonra kızları Rukiyye ve Zeyneb, Hz. Fâtıma -radıyallâhu anhâ- ile oğlu Hz. Hasan -radıyallâhu anh- da buraya defnedildiler. Kerbelâ’da şehid edildikten sonra Şam'a götürülen Hz. Hüseyin -radıyallâhu anh-’ın başı, Yezîd b. Muâviye tarafından Medine'ye gönderilince annesinin yanma defnedildi. Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in amcası Abbas -radıyallâhu anh- ile halası Safiyye -radıyallâhu anhâ- ve bazı torunları da burada yatmaktadır. Baki'a defnedilenler arasında Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in "benim ikinci annem” dediği Hz. Ali -radıyallâhu anhâ-’nın annesi Fâtıma bint Esed -radıyallâhu anhâ- ile müminlerin annelerinden Hz. Âişe, Hafsa, Ümmü Seleme, Zeyneb bint Huzeyme, Zeyneb bint Cahş, Safiyye, Reyhâne ve Mâriye -radıyallâhu anhumâ- bulunmaktadır. Cennetü’l-baki'a Ehl-i beyt’in ileri gelenlerinin yanında birçok sahâbî ve tâbiîn neslinden pek çok kimse defnedilmiştir. Hz. Osman, Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. Ebû Vakkas, Abdullah b. Mes'ûd, Suheyb er-Rûmî ve Ebû Hureyre -radıyallâhu anhumâ- bunlardandır.

Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- zaman zaman Cennetü'l-Baki'a giderek orada medfun bulunanlara dua ederdi.

Burada Allah'ın resûlünün amcası Abbas, Âişe, Haşan, Osman gibi sâhâbilerin kabirleri üzerine daha sonraları inşa ettirilen türbelerle diğer mezar yapıları daha sonra ortadan kaldırılmış, mezarlar sadece baş ve ayak uçlarına konulan küçük taşlarla belirlenmiştir. Genişletmelerle birlikte günümüzde 180.000 m2'ye ulaşan Cennetü’l-baki' yine Medine mezarlığı olarak kullanılmaktadır.

Kaynak: Diyanet İşleri Kutsal Topraklar Rehberi

İslam ve İhsan

CENNETÜ’L-BAKÎ NEDİR?

Cennetü’l-bakî Nedir?

MEDİNE NEREDEDİR, ÖNEMİ NEDİR?

Medine Nerededir, Önemi Nedir?

MESCİDİ NEBEVİ NEDİR, NEREDE? MESCİDİ NEBEVİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Mescidi Nebevi Nedir, Nerede? Mescidi Nebevi'nin Özellikleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.