AHKAMI ŞERİYYE NEDİR?

Ahkamı şeriyye: İslâm hukûkunda îtikâd, ibadet, muamelat ve cezalara ait hükümler.

Mecelle: Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye veya kısaca Mecelle, 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen İslami özel hukuk (medeni hukuk) kuralları kodeksidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yarım yüzyılında şer'i mahkemelerde hukuki dayanak olarak kullanılmıştır.

MECELLE NEDİR?

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=80Pn5BI52kA&index[/embed]

AHKAM-I ŞERİYYE KELİMESİNE ÖRNEK

‘‘Bir işte zorluk ortaya çıkarsa kolaylaştırılma cihetine gidilir.’’

 Bu kâide, fıkhın en temel kâidelerinden biridir. Fukahâ-i kirâmın ahkâm-ı şer’iyyede gösterdikleri ruhsatların ve kolaylıkların bir çoğu bu kâideden çıkarılmıştır. Meselâ caddelerde biriken yağmur sularından kaçınmak mümkün olamayacağından, bunların elbiseye sıçraması ma’füv (affedilmiş) kabûl edilmiştir.

*****

Cenâb-ı Hakk’ın emirlerine lâyıkıyla uyup, men ettiklerinden titizlikle sakınmak sûretiyle mânevî hastalıklardan kurtulmuş, hakîkî ve kuvvetli bir îmân ile de huzûr, sükûn ve itmi’nâna kavuşmuş nefstir. Kalb, zikrullâh bereketiyle şüphe ve tereddüdlerden arınmış, her an şükür ve senâ hâlindedir.

Bu mertebede kötü ve çirkin vasıflar, yerini güzel ahlâka terk etmiştir. Davranış olgunluğunda zirveyi teşkil eden ve bütün beşeriyyete nümûne olan Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yüksek ahlâkı, târifsiz bir zevk ile güzelce yaşanmaktadır. Kulun kalbi, sabır, tevekkül, teslîmiyet ve rızâ ile taçlanmıştır. Mutmainne, ârif-i billâh olan, takvâ ve yakîn ehlinin nefsidir. Böyle kimselerin gönülleri dâimâ Hakk’ın zikriyle meşguldür. Ahkâm-ı şer’iyyenin bâtınına da vâkıf olmuşlardır.

*****

Fahr-i Kâinât -aleyhi ekmelü’t-tahiyyât- Efendimiz, muhâtapları husûsunda tedrîcîliğe riâyet ettiği gibi teblîğ edeceği ahkâmı anlatırken de aynı usûle başvurmuştur. Namaz ve orucun emredilmesi, içki ve fâizin yasaklanması gibi pek çok husus buna birer misâl teşkil eder.

*****

Yine büyük mürşid-i kâmillerden Mazhar Cân-ı Cânân (r.a.) her işinin Sünnet-i Seniyye’ye uygun olmasına çokça dikkat ederdi. Buna rağmen büyük bir tevâzû sergileyerek şöyle buyururdu:

 “Bizden, İslâmî ahkâma uygun olmayan bir iş meydana geldiğinigören, hemen îkâz etsin!”

 *****

 Cenâb-ı Hak, Kurʼân-ı Kerîmʼi de bir anda veya kısa bir sürede değil, Sevgili Rasûlʼünün 23 senelik nübüvvet hayatında peyderpey inzal buyurmuştur. Her inen ahkâm âyeti, evvelâ “üsve-i hasene”, yani emsalsiz örnek şahsiyet olan Peygamber Efendimiz tarafından tatbik edilerek, ümmete canlı bir şekilde şerh ve îzah edilmiştir.

AHKAMI ŞERİYYE ÖRNEK VİDEOLAR

PEYGAMBERE İTAAT ALLAH'A (C.C) İTAAT - O'NA İSYAN ALLAH'A (C.C) İSYANDIR

TERAVİHİN DİNDEKİ HÜKMÜ NEDİR?

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=_yjKVWERnkc[/embed]

İSLAM'A GÖRE MİRAS PAYLAŞIMI NASIL OLMALIDIR?

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=wb2-BgWiSD0[/embed]

BİLEREK NAMAZI TERK ETMENİN HÜKMÜ NEDİR?

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=tlIssAf7bJw&t=24s[/embed]

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle