100 Yıl Önce ve 100 Yıl Sonra Iı. Abdülhamit Şiiri

Seyrî mahlasıyla şiirler yazan şair M. Ali Eşmeli, II. Abdülhamit'e yapılan saldırıları ve hadiselerin günümüze benzerliğini kaleme aldığı 117 beyitlik "Unutmam Hiç Şiiri"ni seslendiriyor.

UNUTMAM HİÇ!

Yüzlerce beyte sığmayacak gerçekleriyle;

YÜZ YIL ÖNCE ve YÜZ YIL SONRA...

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Unutmam hiç; kızıl sultandı dün Abdülhamit gûyâ,

Yalandan sahneler, tüm perdeler yırtıldı ey dünyâ!

O eşsiz pâdişah hakkında yâd eller, neler yazdı?

Büyük coğrafyamızdan pay koparmak, başka olmazdı.

O gün, madden zayıftık biz, kifâyetsizdi imkânlar,

Fakat doğmuştu bir imkân ki, erken gördü düşmanlar:

O petrol yurdu kaynaklar, bütün bizdeydi, tek toprak,

Bizim kalsaydı, artık muhtemel olmazdı hiç yıkmak!

Dev imkânlarla tekrar şahlanır Osmanlı, kükrerdi,

Köpekler, tilkiler, olmazdı keyfin kanlı nâmerdi.

Bu yüzden haçlılar, Abdülhamit hıncında uzlaştı,

Alevlendikçe en düşman tavır, bâzen de buzlaştı.

Yuh olsun, her barıştan vazgeçip kin kustular, illâ,

«–Yıkılsın, yazdılar; Osmanlı, tekrâr olmadan âlâ!»

Unutmam hiç; o gün taksîm edip yutmak için yurdu,

«–Hür olmak işte ey millet!» diyen diller, tuzak kurdu.

Hür olmak lâftı, maksat, tâ derinden bir esâretti,

Fakat Abdülhamît engeldi; düşman cephe, nefretti:

Bu nefret, pâyitahtın tâcı bir insâna, barbarca,

«–Çamur at, iz bıraksın!» türde suç yağdırdı yıllarca.

Güzel nem varsa hür yurdumda, îlân ettiler çirkin,

Özel hamleyle püskürttükçe Sultan, yazdılar hâin.

O hunharlar, boğazlardan tutup takmak için halka,

«–Saray düşman, biziz cânan!» deyip yaklaştı saf halka!

Muhakkak vardı her tezgâhta cambaz tilkinin kürkü,

Kolay kandırdılar böldükçe mü’min Kürt, Arap, Türk’ü.

Güneşler söndü, aylar soldu, her gün çöktü bir zulmet,

Hücumlar her taraftan geldi, çağlar gitti, ey millet!

...

Gavur ağzıyla haklar, lâf, tümörlerden beter apse,

Konuşsun milletin ağzıyla bir, her kim bu milletse!

Uyan, kan ağladın yüz yıldır ey göz, zulme aldanma;

Yarınlar, hakka ancak tam evetten başka şey sanma!

Uyan, ey milletim! Vur mührü tekrar, vur evet şânı,

Sakın mağlûp olup milletçe gālip etme düşmânı!

Uyan, düşmanla ancak tutsağız, biz, bizleyiz özgür,

Uyan, Abdülhamît ufkunda düşmezsen, yaşarsın hür!

Uyan, pişmân eden türden tekerrür etmesin târih,

Yaşanmış sancıdan ders al, tekerrür eylesin Fâtih!

Unutmam; bir vatan birlikte, can dirlikte hiç solmaz,

Bu halk, Allah deyip koştukça, şahlandıkça alt olmaz!

Karanlık sayfalar, artık, temiz, ak bir kitâb olsun,

Kitâbın şartı, ey Seyrî, bu gerçekler hitâb olsun!

Kaynak: M. Ali Eşmeli, Yüzakı Dergisi

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.