Yüzakı Dergisinin Temmuz 2023 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 221. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Temmuz 2023 sayısı “Ebedî Kurtuluş İçin; Ömrün İhyâsı” kapağıyla yayınlandı.

“Ebedî Kurtuluş İçin; Ömrün İhyâsı” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 221. sayısının sunuş yazısı şu şekilde takdim edildi.

EBEDÎ KURTULUŞ İÇİN; ÖMRÜN İHYÂSI

Her şeyin bize ait olanına tâlip olmalı, bize mahsus olanını muhafaza etmeli.

Bizim senemiz, ibâdet takvimimizin başı olan Muharrem’dir. Hicreti esas alan, gönüllerimizi asr-ı saâdete bağlayan hicrî takvimimizde 1445’e geldik.

Diğeri ise, dünyaya entegre bir takvim. Hıristiyan âlemine ait, Roma’da şekillenmiş, Papalık tarafından son şekli verilmiş olanı. Onu da biliyor ve kullanıyoruz ama yerli ve millî, biz olandan kopmamak şartıyla. Daima bizim olana hicret etme şuuruyla...

Ömür muhasebesinin yıllık durağı olan hicrî yılbaşımız, bu sene Temmuz’a isabet etti. Sıcak bir yaz mevsimine... Peygamberimiz’in aşûre orucunda bile sergilediği şahsiyet tavrını,  Kerbelâ’da şehâdete susayan Hazret-i Hüseyin’i ve ehl-i beyti, yedinci yılına giren 15 Temmuz’un hâtıralarını birbirine bağlayan bir tedâî zinciriyle...

Yaz mevsimi, maalesef bazı mes’ûliyet sahiplerinin rehâvetine sahne olurken; sapkın fikirler, haramlar ve fuhşiyat ise neredeyse özellikle bu vasatta işbaşı yapıyor. Hayırlı gayretlere karşı;

“–Bu sıcakta sefer mi olur?” diyenler, ahlâksızlığa yürüyüşlerini bu sıcakta yapıyorlar.

Bu sebeple gece-gündüz, yaz-kış, Kur’ân ve Sünnet’e, güzel ahlâka ve takvâya hicret yürüyüşünü sürdürmek ve bunu son nefese kadar bir ömür azimle, sebatla devam ettirebilmek şart. Bir başka ifadeyle;

Ebedî Kurtuluş için;

ÖMRÜN İHYÂSI

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Ömrün İhyâsı için iki hayat verici nefese dikkatimizi çekti:

–Diriltici bir ruh olarak Hazret-i Kur’ân,

–Canlı bir Kur’ân olarak Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Ömür Nimeti ve Muhasebesi»ni kaleme alırken, vefâtının 24’üncü sene-i devriyesinde merhum Musa TOPBAŞ -rahmetullâhi aleyh-’e dair hâtıraları da serdetti.

Kıssalardan Hisselerde ise tebliğ mes’ûliyetimizi bizlere en güzel şekilde bildiren; «Tebük’ten Kalan Hâtıralar» yer aldı.

Âdeta dosya mevzumuza güzîde bir misal gibi âhirete üfûl eden ve ardında hoş bir sedâ bırakan Abdülbâkî ORAL Ağabeyin tâziyesi de bu sayımızın bir tecellîsi oldu.

Seçimin ardından yeni dönemde en çok arzu edilen inkişaf ve gösterilmesi beklenen ihtimam;

  • Eğitim, aile,
  • Mâneviyat ve ahlâk sahasında...

Dosyamızda bu gayeye mâtuf mühim teşhisler, faydalı teklifler, dilekler ve temennîler sıralanmakta...

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM, nesillere âdeta şîrâze olacak ilk nesillerin ehemmiyetini ve güncel fıkhî meselelerden sigorta mevzuunu kaleme aldı.

Ömrü aceleyle değil sabırla diriltmenin nebevî çerçevesi, ecdâdın ehl-i beyte muhabbet ve tâzîminin nişâneleri, sağlık ve gıdâ tavsiyeleri, tarihî anekdotlar, eğitim erbâbından hâtıralar, kıssalar ve nükteler...

Ömrün şairce ihyâsı, beyit beyit inşâsı... 

1445’te de yüz akıyla...

Dergiye ulaşmak için tıklayınız...

İslam ve İhsan

ÖMÜR BOYU DEVAM EDEN MUHASEBE

Ömür Boyu Devam Eden Muhasebe

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.