Yüzakı Dergisinin Mayıs 2023 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 219. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Mayıs 2023 sayısı “İlahi Mesuliyet” kapağıyla yayınlandı.

“İlahi Mesuliyet” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 219. sayısının sunuş yazısı şöyle takdim edildi.

İLÂHÎ MES’ÛLİYET

Necip Fazıl diyor ki:

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;

Oluklar çift... Birinden nur akar, diğerinden kir...

Bir tarafta hayatın çirkin yüzü...

Diğer tarafta hayatın nurlu yüzü...

Yalnız bu oluklar, aynı topluma akıyor. Bu havuz problemi çetin... Toplumu doldurmak istiyor her iki taraf. Herkes kendine süslü, mantıklı ve hoş gelen anlayışı diğerine de kabul ettirmek istiyor. En hürriyetçi geçinenler bile, anlayışını dikte ettirmekte en baskıcı...

Öyleyse; nur oluklarının başında olanlar, onun akıcılığını, selâmetini temin etmesi gerekenlerin omuzlarında; İlâhî Mes’ûliyet…

Selde sürüklenen kütükler gibi cehenneme yuvarlanan insanlar var. Üstelik sefâletini saâdet zannettiği için uzattığınız eli bile tersliyor. Ona ulaşmanın yolunu bulmaktan da mes’ûlüz.

Dünyada çok istediğimiz şeyler, mal, makam, ilim... Bunların her biri mes’ûliyetimizi artıran birer âmil:

  • Biliyoruz, bilmeyenden mes’ûlüz.
  • Fazlasına sahibiz, mahrumdan mes’ûlüz.
  • Hiyerarşide yükseldikçe, gölgemize emânet edilenlerden mes’ûlüz.
  • Yükselttiklerimizden de mes’ûlüz.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; istiâzesi ve besmelesiyle bir Fâtiha tefsiri ve tahlili yaparak, ilâhî mes’ûliyet ve emânet bahsine temas etti.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Duyguları Tahrip Eden Medyanın Çirkin Yüzü» başlıklı makalesinde, değişen haçlı hücumlarına dikkatimizi çekti.

Kıssalardan Hisseler bölümünde;

«Toplumdan Mes’ûliyetlerimiz» ile alâkalı günahkârlara, harâbât ehline gösterilmesi gereken şefkatli muameleye misaller var.

Dosyamızda, 570’inci yılını idrâk ettiğimiz İstanbul’un fethine dair makaleler de var.

Depremin muhasebesi de sînelerde ve zihinlerde titreşimlerine devam ediyor. Depremzedelere karşı mes’ûliyetimiz de gündemimizden uzaklaşmamalı...

Ülkenin ve belki yüzüncü yıla tesadüf etmesi sebebiyle asrın gündemi olan seçimlerden bîgâne kalmak ne mümkün!

Siyaset üstü bir bakışla, söylenecekleri söyledi kalemlerimiz. İşin fıkhıyla, sosyolojisiyle ve gerçekleriyle...

Fethi sürdürmek, korumak, yaşatmak ve daha ileri taşımak da mes’ûliyetlerimiz arasında...

Fethi kutlayacak; «Fatih’in fethettiği yaşta» olduğunun şuurundaki gençliği yetiştirmek de bizim mes’ûliyetimiz.

Bu şuuru aşılayacak nüktesi, düsturu, şiarı, bilgisi ve şiiri üretmek ve gönüllere nakşetmek de bizim mes’ûliyetimiz.

Neşriyat, asgarî de olsa, mes’ûliyet yüklü omuzlarımızı rahatlatacak bir çare. Mükellefiyetlerimizin hesabı sorulduğunda, yüz akı ile çıkabilmek için de Yüzakı...

Hayatın nurlu yüzüne oluk oluk nur, nehir nehir şuur ve mısra mısra huzur...

Dergiye ulaşmak için tıklayınız...

İslam ve İhsan

İSLÂM'DA EMÂNET VE MESÛLİYET ŞUURU

İslâm'da Emânet ve Mesûliyet Şuuru

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.