Yüzakı Dergisinin Kasım 2023 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 225. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Kasım 2023 sayısı “Gazze’de Asrın Vicdanı! Zulüm, Gözyaşı, Kan ve Vahşet...” kapağıyla yayınlandı.

“Gazze’de Asrın Vicdanı! Zulüm, Gözyaşı,  Kan ve Vahşet...” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 225. sayısının sunuş yazısı şu şekilde takdim edildi.

GAZZE’DE ASRIN VİCDANI!

Gözler bakışa göre görür. Diller o bakışa göre evrilip çevrilir ve ifadeyi de ona göre eğip büker.  Bu ihtimale mâni olmak için kritik anlarda;

“Elini vicdanına koy da söyle!” deme ihtiyacı duyarız. 

Ey asrın vicdanı! 

Elini varsa bir vicdanın ona koy da söyle!

Hastahâne bombalamak nedir? 

Etrafı gasp edilmiş, geriye kalan açıkhava hapishânesi hâlinde muhasara edilmiş bir kara parçasına, semâyı da dar etmek, yukarıdan da bombalar yağdırmak nedir? 

Biliyoruz ki insan aç gözlü bir varlık. Filistin’in yeraltı kaynaklarına göz dikmenizi bile anlıyoruz! Fakat hastahânedeki küvezdeki bebeğin elektriğini kesmek nedir? 

Bir tarafta harbe dahî hukuk getiren fakat her dâim terörle, şiddetle, fobiyle suçlanan İslâm...

Diğer tarafta, tahrif ettiği, sözde mukaddes kitabındaki katliâmları uygulamayı dînî bir vazife sayan ve medenî (!) dünyadan himaye gören vahşet!.. 

Bu kararmış, kurumuş, sızlama ve hakikati sızdırma vasfını yitirmiş vicdan karşısında Âkif’in hissiyâtına katılmamak elde mi:

Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün.

Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!

Yüzakı’nın daimî gündemi tahsil ve kültür. İşte Filistin dramına memleketimizin tahsil müesseselerinden yetişen insanımızın bakışındaki çatallanma... 

Kimisi neredeyse, zavallı Gazzelileri o kıyıya çıkmış işgalciler yerine koyuyor!.. 

Çünkü kültürel iktidar, mazlum Filistinlinin değil, zâlim İsraillinin yanında. Medya, sinema, müzik, popüler kültür onların elinde. Mazlumu en küçük bir destekleme emâresi, sözleşmelerin feshi mânâsına geliyor. Müslüman ülkeleri iç savaşa sürükleyecekse, zaafa düşürecekse, terörist yok gerillâ var. Fakat İsrail’e karşı izzetini, ırzını, bebeğinin canını koruyorsa, hemen terör yaftası var. 

Yağmur, bitki ve hayat ne kadar sır ve hikmet dolu ise, zulüm, direniş ve şehâdet de o kadar sır ve hikmet dolu. Bu oluşları, zâlimin yanına kâr kalıyor diye okuyan, son derece kıt, kısa ve kısır düşünüyor. Çünkü sıhhat ne kadar şâyân-ı hayret ise, hastalık da o kadar vesile-i ibret... Hastalıkta yükselen ateşin, vücudun savunma sisteminin harekete geçişine delâlet etmesi gibi, İslâm dünyasındaki sancılarımız da çare arayışına bizi taşıyacak. 

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; İsrailoğullarını bebek kātili Firavun’u ve âkıbetini hatırlamaya davet etti. 

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «İnsan ve Kâinat» başlıklı makaleleriyle, Hikmet ve Sırları Okuma Sanatı yazı dizisinin ilk bölümünü bizlere takdim etti. Tefekkürün îmân anahtarı olacağı bir okuyuşun sırlarını paylaştı. 

Kıssalar bölümünde Sahâbeden Hâtıralar var... 

Dosyamızda Gazze’ye kan kusturan zulmü tel‘in eden şiirler var. Müslümanları birliğe, beraberliğe, dayanışmaya, zâlimi ve destekçilerini boykota çağıran gerçek vicdanların seslenişleri var.

Dergiye ulaşmak için tıklayınız...

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.