Üzüntü ve Kederden Kurtulmak İçin Kelime-i Tevhid

Câfer-i Sâdık Hazretleri -rahmetullâhi aleyh- üzüntü ve kederden kurtulmak için kelime-i tevhîde müracaatın önemini Kur'ân-ı Kerîm'den delillerle gözler önüne seriyor.

Cafer bin Muhammed es-Sâdık der ki:

"Dört şeyle imtihan edilip de dört şeyden gâfil olanlara şaşarım.

  1. Bir şey hoşuna gittiğinde "Mâşâallah ve lâ kuvvete illâ billâh" demeyene şaşarım. Allah Teâlâ bu hususta şöyle buyurur: "Bağına girdiğin zaman 'Mâşâllah lâ kuvvete illâ billâh' deseydin olmaz mıydı?" (Kehf, 18/39)
  2. Bir kavme muhalefet edip de "Hasbiyallahu ve ni'mel vekîl" demeyene şaşarım. Allah Teâlâ buyurur ki: "O kişiler ki insanalar onlara: «Birçok insan sizinle savaşmak için toplandılar, onlardan korkun» denildiği zaman, onların sâdece imanını arttırır. Ve derler ki: Hasbunâllahu ve ni'mel vekil, böylece onlar kendilerine hiçbir kötülüğün ulamayacağı, Allah katındaki ni'met ve üstünlüklere kavuştular." (Âl-i İmrân, 3/173)
  3. Kendisine tuzak kurulup da "Bütün işlerimi Allah'a havâle ediyorum. Şüphesiz Allah kulları görendir." (Mü'min, 40/44) demeyene şaşarım. Allah Tealâ buyurur ki: "Allah Telâ onu (Mûsâ'yı) planladıkları kötülüklerden korudu. Ve Firavun'un âline en kötü âzabı getirmiştir." Mü'min, 40/45)
  4. Başına bir sıkıntı veya hüzün gelip de "Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn." (Enbiyâ, 21/87) demeyene şaşarım. Allah Teâlâ buyurur: "Ona (Hz. Yûnus'a) icabet ettik ve onu sıkıntı ve kederden kurtardık. Mü'minleri işte böyle kurtarırız." (Enbiyâ, 21/88)"

Kaynak: Kelime-i Tevhîdin Sırları (Esrâru't-Tenzil ve Envâru't-Te'vîl), Fahreddin Râzî, müt. Prof. Dr. İbrahim Coşkun, Erkam Yayınları,

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.