Uygun Zamanı Beklemenin Önemi

Uygun zamanı kollamak neden önemlidir? Peygamber (s.a.s.) Efendimizin zamanı gözetmede gösterdiği titizlik.

Hz. Âişe’nin anlattığı şu hâdise, Allah Resûlü’nün tebliğ ve dâvet için münâsip zamanı gözetmede ne derece titiz davrandığını göstermektedir:

Resûlullah Efendimiz (s.a.v) bana:

“–Biliyor musun, senin kavmin Kâbe’yi yeniden inşâ ederken Hz. İbrahim’in atmış olduğu temellere tam riayet etmeyip noksan yaptı” buyurdular.

Ben:

“–Ey Allah’ın Resûlü, Kâbe’yi Hz. İbrahim’in temelleri üzerine yeniden yapmayacak mısınız?” dedim.

Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.v):

“–Kavmin câhiliye döneminin etkisinden tamamen kurtulabilmiş olsaydı bunu mutlaka yapardım!” buyurdular. (Bûhârî, Hac, 42)

Resûlullah (s.a.v) bu sözleriyle Kâbe’nin yarım daire şeklindeki Hıcr bölgesini kastediyorlar. Normalde o kısa duvar Kâbe ile aynı boyda olması gerekiyordu. Ancak Kureyş kavmi yeterince helal para bulamayınca o duvarı kısa bırakmak mecburiyetinde kaldı. Kâbe’nin kapısı yer seviyesinde iken istedikleri kimseleri alıp istemediklerini almamak için onu yükselttiler, tam karşısında bulunan ikinci kapıyı da kapattılar. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz tüm bunları aslî hâline çevirmek istiyorlardı ancak insanların bu değişiklikleri kaldıracak hâle gelmesini bekliyorlardı. Zira her ne kadar câhiliye içinde yaşasalar da insanlar Kâbe’ye çok tâzim gösteriyorlardı. Bu sebeple onda yapılacak değişikliği saygısızlık telakki ederek İslâm hakkında şüpheye düşebilirlerdi.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Mescid-i Haram’dan 111 Hatıra, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

ZAMAN YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE FAYDALARI

Zaman Yönetiminin Önemi ve Faydaları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.