SURELERİN KURAN'DAKİ SIRASI (MUSHAF SIRASI)

Hangi sure nerede inmiştir? Kaç ayettir? Surelerin mushaf ve nüzul sıralanışı...

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e sallallahu aleyhi ve sellem indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

“Kur’ân’ı kesinlikle biz indirdik ve elbette onu yine biz koruyacağız.” (el- Hicr, 9)

“... Muhakkak o (Kur’ân), eşsiz bir kitaptır. Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. O, Hakîm ve Hamîd olan Allâh tarafından indirilmiştir.” (Fussilet,41-42) buyurulur.

SURELERİN KURAN'DAKİ SIRASI (MUSHAF SIRASI)

Aşğıdaki tabloda surenin mushaftaki sırası, ayet sayısı, nuzül (iniş) sırası ve devamında meali, Arapçası ve tefsiri yer almaktadır. İstediğiniz surenin meali, Arapçası ve tefsiri kısmına tıklayarak sureye ulaşabilir, okuyabilirsiniz.

1 Fâtiha Sûresi 7 5 Meali, Arapçası, Tefsiri
2 Bakara Sûresi 286 87 Meali, Arapçası, Tefsiri
3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Meali, Arapçası, Tefsiri
4 Nisâ Sûresi 176 92 Meali, Arapçası, Tefsiri
5 Mâide Sûresi 120 112 Meali, Arapçası, Tefsiri
6 En'âm Sûresi 165 55 Meali, Arapçası, Tefsiri
7 A'râf Sûresi 206 39 Meali, Arapçası, Tefsiri
8 Enfâl Sûresi 75 88 Meali, Arapçası, Tefsiri
9 Tevbe Sûresi 129 113 Meali, Arapçası, Tefsiri
10 Yunus Sûresi 109 51 Meali, Arapçası, Tefsiri
11 Hûd Sûresi 123 52 Meali, Arapçası, Tefsiri
12 Yusuf Sûresi 111 53 Meali, Arapçası, Tefsiri
13 Ra'd Sûresi 43 96 Meali, Arapçası, Tefsiri
14 İbrahim Sûresi 52 72 Meali, Arapçası, Tefsiri
15 Hicr Sûresi 99 54 Meali, Arapçası, Tefsiri
16 Nahl Sûresi 128 70 Meali, Arapçası, Tefsiri
17 İsrâ Sûresi 111 50 Meali, Arapçası, Tefsiri
18 Kehf Sûresi 110 69 Meali, Arapçası, Tefsiri
19 Meryem Sûresi 98 44 Meali, Arapçası, Tefsiri
20 Tâ-Hâ Sûresi 135 45 Meali, Arapçası, Tefsiri
21 Enbiyâ Sûresi 112 73 Meali, Arapçası, Tefsiri
22 Hac Sûresi 78 103 Meali, Arapçası, Tefsiri
23 Mü'minûn Sûresi 118 74 Meali, Arapçası, Tefsiri
24 Nûr Sûresi 64 102 Meali, Arapçası, Tefsiri
25 Furkan Sûresi 77 42 Meali, Arapçası, Tefsiri
26 Şuarâ Sûresi 227 47 Meali, Arapçası, Tefsiri
27 Neml Sûresi 93 48 Meali, Arapçası, Tefsiri
28 Kasas Sûresi 88 49 Meali, Arapçası, Tefsiri
29 Ankebût Sûresi 69 85 Meali, Arapçası, Tefsiri
30 Rûm Sûresi 60 84 Meali, Arapçası, Tefsiri
31 Lokman Sûresi 34 57 Meali, Arapçası, Tefsiri
32 Secde Sûresi 30 75 Meali, Arapçası, Tefsiri
33 Ahzâb Sûresi 73 90 Meali, Arapçası, Tefsiri
34 Sebe' Sûresi 54 58 Meali, Arapçası, Tefsiri
35 Fâtır Sûresi 45 43 Meali, Arapçası, Tefsiri
36 Yâsin Sûresi 83 41 Meali, Arapçası, Tefsiri
37 Sâffât Sûresi 182 56 Meali, Arapçası, Tefsiri
38 Sâd Sûresi 88 38 Meali, Arapçası, Tefsiri
39 Zümer Sûresi 75 59 Meali, Arapçası, Tefsiri
40 Mü'min Sûresi 85 60 Meali, Arapçası, Tefsiri
41 Fussilet Sûresi 54 61 Meali, Arapçası, Tefsiri
42 Şûrâ Sûresi 53 62 Meali, Arapçası, Tefsiri
43 Zuhruf Sûresi 89 63 Meali, Arapçası, Tefsiri
44 Duhân Sûresi 59 64 Meali, Arapçası, Tefsiri
45 Câsiye Sûresi 37 65 Meali, Arapçası, Tefsiri
46 Ahkaf Sûresi 35 66 Meali, Arapçası, Tefsiri
47 Muhammed Sûresi 38 95 Meali, Arapçası, Tefsiri
48 Fetih Sûresi 29 111 Meali, Arapçası, Tefsiri
49 Hucurât Sûresi 18 106 Meali, Arapçası, Tefsiri
50 Kaf Sûresi 45 34 Meali, Arapçası, Tefsiri
51 Zâriyât Sûresi 60 67 Meali, Arapçası, Tefsiri
52 Tûr Sûresi 49 76 Meali, Arapçası, Tefsiri
53 Necm Sûresi 62 23 Meali, Arapçası, Tefsiri
54 Kamer Sûresi 55 37 Meali, Arapçası, Tefsiri
55 Rahmân Sûresi 78 97 Meali, Arapçası, Tefsiri
56 Vâkıa Sûresi 96 46 Meali, Arapçası, Tefsiri
57 Hadid Sûresi 29 94 Meali, Arapçası, Tefsiri
58 Mücâdele Sûresi 22 105 Meali, Arapçası, Tefsiri
59 Haşr Sûresi 24 101 Meali, Arapçası, Tefsiri
60 Mümtehine Sûresi 13 91 Meali, Arapçası, Tefsiri
61 Saf Sûresi 14 109 Meali, Arapçası, Tefsiri
62 Cum'a Sûresi 11 110 Meali, Arapçası, Tefsiri
63 Münâfikûn Sûresi 11 104 Meali, Arapçası, Tefsiri
64 Teğabün Sûresi 18 108 Meali, Arapçası, Tefsiri
65 Talâk Sûresi 12 99 Meali, Arapçası, Tefsiri
66 Tahrim Sûresi 12 107 Meali, Arapçası, Tefsiri
67 Mülk Sûresi 30 77 Meali, Arapçası, Tefsiri
68 Kalem Sûresi 52 2 Meali, Arapçası, Tefsiri
69 Hâkka Sûresi 52 78 Meali, Arapçası, Tefsiri
70 Meâric Sûresi 44 79 Meali, Arapçası, Tefsiri
71 Nuh Sûresi 28 71 Meali, Arapçası, Tefsiri
72 Cin Sûresi 28 40 Meali, Arapçası, Tefsiri
73 Müzzemmil Sûresi 20 3 Meali, Arapçası, Tefsiri
74 Müddessir Sûresi 56 4 Meali, Arapçası, Tefsiri
75 Kıyamet Sûresi 40 31 Meali, Arapçası, Tefsiri
76 İnsan Sûresi 31 98 Meali, Arapçası, Tefsiri
77 Mürselât Sûresi 50 33 Meali, Arapçası, Tefsiri
78 Nebe' Sûresi 40 80 Meali, Arapçası, Tefsiri
79 Nâziât Sûresi 46 81 Meali, Arapçası, Tefsiri
80 Abese Sûresi 42 24 Meali, Arapçası, Tefsiri
81 Tekvir Sûresi 29 7 Meali, Arapçası, Tefsiri
82 İnfitâr Sûresi 19 82 Meali, Arapçası, Tefsiri
83 Mutaffifin Sûresi 36 86 Meali, Arapçası, Tefsiri
84 İnşikak Sûresi 25 83 Meali, Arapçası, Tefsiri
85 Bürûc Sûresi 22 27 Meali, Arapçası, Tefsiri
86 Târık Sûresi 17 36 Meali, Arapçası, Tefsiri
87 A'lâ Sûresi 19 8 Meali, Arapçası, Tefsiri
88 Gâşiye Sûresi 26 68 Meali, Arapçası, Tefsiri
89 Fecr Sûresi 30 10 Meali, Arapçası, Tefsiri
90 Beled Sûresi 20 35 Meali, Arapçası, Tefsiri
91 Şems Sûresi 15 26 Meali, Arapçası, Tefsiri
92 Leyl Sûresi 21 9 Meali, Arapçası, Tefsiri
93 Duhâ Sûresi 11 11 Meali, Arapçası, Tefsiri
94 İnşirâh Sûresi 8 12 Meali, Arapçası, Tefsiri
95 Tin Sûresi 8 28 Meali, Arapçası, Tefsiri
96 Alak Sûresi 19 1 Meali, Arapçası, Tefsiri
97 Kadir Sûresi 5 25 Meali, Arapçası, Tefsiri
98 Beyyine Sûresi 8 100 Meali, Arapçası, Tefsiri
99 Zilzâl Sûresi 8 93 Meali, Arapçası, Tefsiri
100 Âdiyât Sûresi 11 14 Meali, Arapçası, Tefsiri
101 Kâria Sûresi 11 30 Meali, Arapçası, Tefsiri
102 Tekâsür Sûresi 8 16 Meali, Arapçası, Tefsiri
103 Asr Sûresi 3 13 Meali, Arapçası, Tefsiri
104 Hümeze Sûresi 9 32 Meali, Arapçası, Tefsiri
105 Fil Sûresi 5 19 Meali, Arapçası, Tefsiri
106 Kureyş Sûresi 4 29 Meali, Arapçası, Tefsiri
107 Mâûn Sûresi 7 17 Meali, Arapçası, Tefsiri
108 Kevser Sûresi 3 15 Meali, Arapçası, Tefsiri
109 Kâfirûn Sûresi 6 18 Meali, Arapçası, Tefsiri
110 Nasr Sûresi 3 114 Meali, Arapçası, Tefsiri
111 Tebbet Sûresi 5 6 Meali, Arapçası, Tefsiri
112 İhlâs Sûresi 4 22 Meali, Arapçası, Tefsiri
113 Felâk Sûresi 5 20 Meali, Arapçası, Tefsiri
114 Nâs Sûresi 6 21 Meali, Arapçası, Tefsiri

SURELERİN NUZÜL (İNİŞ) SIRASI

Aşağıdaki tabloda sureler iniş yani nuzül sırasına göre sıralanmıştır. Nüzul sırasına göre ilk sure Alak suresidir. Sonrasında sırası ile devam etmektedir. Aynı zamanda surelerin nerede indikleride belirtilmiştir.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.