Şifa Duaları

Hastalara şifa veren dualar nelerdir? Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in okuduğu ve ashabına tavsiye ettiği şifa dualarının Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in dilinden hastalara şifâ veren duâlar:

ŞİFA DUASI

Hazret-i Âişe’den radıyallahu anha rivayete göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi:

Şifa Duası Arapça:

Şifa Duası Türkçe Okunuşu:

«Ezhibil-be’se Rabben-nâsişfi fe-enteş-şâfî lâ şifâe illâ şifâüke şifâen lâ yuğâdiru sekame.»

Şifa Duası Anlamı:

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

HASTAYA ŞİFA DUASI

Âişe Annemiz’in rivayetine göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisine bir hastanın şifâ bulması için duâ talep edildiği zaman:

Hastaya Şifa Duası Arapça:

Hastaya Şifa Duası Türkçe Okunuşu:

«Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.»

Hastaya Şifa Duası Anlamı:

“Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

EPİLEPSİ (SARA) HASTALIĞI İÇİN DUA

İbn Abbas’tan radıyallahu anh rivayete göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e bir hâtûn müracaat edip:

“– Ya Rasûlallah, ben sara illetine duçar oluyorum. Hem de sara hâlinde açılıyorum. Allah Teâlâ’ya duâ ediniz ki bu illeti benden izâle eylesin” dedi. Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadına hitaben:

“– Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim” buyurdu. Sonra o hâtûn:

“– Yâ Rasûlallah, böylece sabrederim. Yalnız sara hâlinde açılmamam için Allah Teâlâ Hazretlerine duâ ediniz” dedi.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de o halinde açılmaması için duâ buyurdular. (Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54)

DİŞ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUA

Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı:

Diş Ağrısı İçin Dua Arapça:

Diş Ağrısı İçin Dua Türkçe Okunuşu:

«Dâ' üsbüakes-sebate âla dırsike sümmek'rak ahir yasin.»

Diş Ağrısı İçin Dua Anlamı:

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

“Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

CEBRAİL’İN (A.S.) PEYGAMBERİMİZE OKUDUĞU ŞİFA DUASI

Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril tedavi eder ve:

Hastalara Şifa Veren Dua Arapça:

Hastalara Şifa Veren Dua Türkçe Okunuşu:

«Bismillahi arkîke min kulli şey’in yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkîke.»

Hastalara Şifa Veren Dua Anlamı:

Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.” derdi. (Müslim, Selâm 40)

HASTA İÇİN DUA

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

Hasta İçin Dua Arapça:

Hasta İçin Dua Türkçe Okunuşu:

«Bismillâhi Allâhümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.»

Hasta İçin Dua Anlamı:

“Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.” (Heysemî, X, 180)

HASTAYA 7 DEFA OKUNACAK DUA

Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü’min yedi defa:

Hastaya 7 Defa Okunacak Dua Arapça:

Hastaya 7 Defa Okunacak Dua Türkçe Okunuşu:

«Es’elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyeke.»

Hastaya 7 Defa Okunacak Dua Anlamı:

“Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum!” derse muhakkak afiyet bulur. (Ebû Dâvud, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıbb, 32; İbn Hanbel, I, 239)

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

ŞİFA AYETLERİ

Şifa Ayetleri

ŞİFA SALAVATI

Şifa Salavatı

HASTALAR İÇİN ŞİFA DUALARI

Hastalar İçin Şifa Duaları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.