Seyyid Taha El-hakkari Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Seyyid Taha El-Hakkari Hazretlerinin hikmetli sözlerinden bazıları...

“Bu yüce yola intisâb edenlerin faydası, ana-babalarına ve atalarına da ulaşır.”[1]

“Amellerinizi toprağa gömmeyiniz! İnsanın kendini beğenmesi; amellerini mezara gömerek yok etmesi gibidir. Hiçbir şey, insanın kendini beğenmesi (ucub) kadar, amelleri hebâ etmez.”[2]

“Hak dostlarını inkâr edenden ve bid’at ehlinden, aslandan kaçar gibi kaçın! Münkirin ekmeğini yiyenin kalbi, zikre karşı kırk gün ölü gibi olur. Bu münkirler, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in zamanında olsalardı, O’na îmân etmezlerdi.”[3]

“Kimin ihlâs ve muhabbeti olur da şerîate uygun amel işlerse, hiç şüphesiz o, Allâh’ın velî kullarındandır, isterse hiç kerâmeti görülmesin! Kimin de ihlâsı, muhabbeti ve amel-i sâlihleri yoksa, ondan kerâmetler zuhûr etse bile, bunlar kerâmet değil istidrâcdır. Allah cümlemizi bu hâle düşmekten muhâfaza buyursun!”[4]

Tâha’l-Hakkârî Hazretleri:

“Misvak kullanıldıktan sonra kılınan bir rekât namaz, misvaksız kılınan yetmiş rekâttan daha hayırlıdır.” (Ahmed, VI, 272) hadîs-i şerîfine şu mânâyı verirdi:

“Hadiste geçen «sivâk» kelimesi misvakla dişleri temizlemek mânâsına geldiği gibi, «senden başkası» anlamına da gelir. Bu durumda hadîs-i şerîfe şöyle bir mânâ da verilebilir:

«Kendini ve dünyevî şeyleri terk ederek Rabbine yönelip O’nun huzûrunda olduğunu hissederek kıldığın bir rekât namaz, gafletle kıldığın yetmiş rekâttan daha hayırlıdır.»”[5]

DİPNOTLAR

[1] Bkz. Salih Uçan, a.g.e, s. 163, 108, 118, 121, 231, 257.

[2] Salih Uçan, a.g.e, s. 156.

[3] Salih Uçan, a.g.e, s. 44.

[4] Salih Uçan, a.g.e, s. 300.

[5] Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Altın Silsile, s. 202.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.