Sahâbîler Arasındaki İhtilâflar ile İlgili Hadisler

Sahâbîler arasındaki ihtilâflar ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v.) sahâbîler arasındaki ihtilâflar hakkındaki bazı hadisleri.

Peygamberimizin (s.a.v.) sahâbîler arasındaki ihtilâflar ile ilgili hadisleri...

SAHABİLER ARASINDAKİ İHTİLAFLAR İLE İLGİLİ HADİSLER

Saîd b. Cübeyr (r.a.) anlatıyor:

“Abdullah b. Abbâs’a, ‘Ey Ebu’l-Abbâs, Resûlullah’ın hacca giderken ne zaman ihrama girdiği hususunda sahâbîlerin görüş ayrılığına düşmelerine şaşıyorum!’ dedim. Şöyle cevap verdi: ‘Gerçekten bu konuyu en iyi bilen benim. Resûlullah sadece bir kere hac yaptığı için insanlar bu konuda ihtilâfa düştüler...’” (İbn Hanbel, I, 260; D1770 Ebû Dâvûd, Menâsik, 21)

***

İbn Ömer (r.a.) anlatıyor:

“Peygamber Ahzâb günü, ‘Kimse ikindi namazını Kurayzaoğulları yurdundan başka yerde kılmasın!’ buyurdu. İkindi namazının vakti gelince bunlardan bazıları, ‘Biz Kurayzaoğulları’na ulaşmadıkça (ikindi namazını) kılmayız!’ dediler. Bazıları ise, ‘Biz (ikindiyi yolda, vakit içinde) kılacağız, çünkü Peygamber bizden bunu istemedi.’ dediler (ve yolda kıldılar). Sonra bu durum Resûlullah’a anlatıldı ve o bunlardan hiçbirini azarlamadı.” (Buhârî, Meğâzî, 31)

***

İkrime (r.a.) anlatıyor:

İbn Abbâs, Zeyd b. Sâbit’e haber göndererek, “Sen, ‘(Mirastan) geriye kalanın üçte biri anneye aittir.’ hükmünü Allah’ın Kitabı’nda bulabiliyor musun?” diye sordu. Bunun üzerine Zeyd b. Sâbit şöyle cevap verdi: “Sen kendi görüşünü söyleyen bir adamsın, ben de kendi görüşümü söyleyen bir adamım!” (Dârimî, Ferâiz, 3)

***

Mervân b. Hakem’den (r.a.) nakledildiğine göre, Ömer b. Hattâb (r.a.) yaralandığında, dedeye düşen miras hususunda onlarla istişare etti ve şöyle dedi:

“Ben, dede mirası hakkında bir görüş belirtmiştim. Eğer siz de uygun görürseniz, ona uyun!” (Dârimî, Ferâiz, 12)

***

Amr b. Âs’ın işittiğine (r.a.) göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Hâkim, hüküm verirken ictihad eder (gücü nispetinde çaba sarf eder) de sonunda isabetli karar verirse, iki sevap kazanır. Eğer ictihad eder de sonunda hata ederse, bir sevap kazanır.” (Müslim, Akdiye, 15)

İslam ve İhsan

İLK MÜSLÜMANLAR

İlk Müslümanlar

İLK SAHABİLER KİMLERDİR?

İlk Sahabiler Kimlerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.