Sabah Okunacak Dua

Sabah kalkınca şu duayı okuyun.

HER SABAH OKUNACAK DUA

“Mülk, Allah’a ait olduğu halde sabahladık. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd O’nadır. O her şeye kadirdir.

Allah’ım... Senden bugünün ve ondan sonraki hayrı niyaz ediyorum. Ve bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerlerden de Sana sığınırım. Allah’ım! Tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim! Cehennemdeki ve kabirdeki azaptan Sana sığınırım. «Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur.

Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.

Allah’ım Senden başka ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed’in de (s.av.) kulun ve Rasulün olduğuna, Seni, arşını taşıyanlara, eleklerini ve bütün yaratıklarını şahit tutarak sabahladım. Allah’ım Benim veya kullarından birinin yanında sabaha çıkan her nimet ancak sendendir. Ortağın yoktur. Hamd, Sanadır, Şükür sanadır. Allah’ım Bedenime afiyet ver. Allah’ım Kulağıma afiyet ver. Allah’ım gözüme afiyet ver.

Senden başka hak ilah yok. Allah’ım Küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir. Allah’ım Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah’ım Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim.

Allah’ım kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah’ım Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan üstümden geleceklerden koru. Yere batırılarak ayağım altından helak edilmekten azametine sığınırım. Gizli ve aşikarı bilen, göklerin, yerin ve her şeyin Yaratıcısı Allah’ım. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya kötülüğü bir Müslümana götürmekten sana sığınırım.

Yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O hakkıyla işiten ve herşeyi bilendir. Rabb olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan. Nebi ve Resul olarak Muhammed (s.a.v.) Razı oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Mülk onundur, Hamd Onadır. O Her şeye gücü yetendir. Allah’ım, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) aline salat ve selam eyle. O’na bereketini ve nimetini ziyadeleştir.

İslam ve İhsan

SABAH DUASI

Sabah Duası

GÜNLÜK OKUNACAK DUALAR

Günlük Okunacak Dualar

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.