Ramazan Ayında Yapılan İbadetlerin Sevabı

Ramazan ayı tüm Alemi İslam için çok kıymetli bir aydır. Bu ayda yapılacak her ibadet ve her dua misli ile karşılık bulur. Bu sebeple Ramazan ayında yapılacak her ibadet çok kıymetlidir. İşte bu ayda kaçırılmaması gereken büyük fırsat...

Abdülkâdir Geylânî Hazretleri buyurur:

“Ey gâfil, uyan! Sana gelen bu ayda uyan ve ibret al! Uyuklamandan ve gaflet hâlinden kurtul da karşına çıkan büyük nîmete bir bak! Hiç olmazsa, Ramazan ayının kalan kısmını tevbe ile, Allah Teâlâ’ya dönüşle tamamla. Bu ayda, istiğfar ve tâat hazırlığı yap. Ola ki bu sayede, rahmet ve şefkate erersin.” Ramazân-ı Şerîf; ibadetlerin, hayır-hasenâtın kat kat fazlasıyla mükâfatlandırıldığı, feyz ve bereketlerle dolu müstesnâ bir mânevî kazanç mevsimidir.

Bilhassa içinde barındırdığı Kadir gecesi, Kur’ânî ifâdesiyle; “خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ : bin aydan hayırlı” (el-Kadr, 3) kılınmıştır. Bu evvelâ Cenâb-ı Hakk’ın lûtuf ve kereminin azametine bir delildir. Zira herkes kendi tâkat, vüs’at ve imkânına göre ikram ve ihsanda bulunabilir. Bir gecenin ihyâsına, bin ayın ecrini lûtfedebilmek ise, ancak kudreti nihâyetsiz ve hazineleri sonsuz olan Allah Teâlâ’nın şân-ı ulûhiyyetine mahsus bir cömertlik ve merhamettir.

ÜMMETİ MUHAMMEDE EN BÜYÜK HEDİYE “RAMAZAN AYI”

İkinci olarak da Cenâb-ı Hakk’ın Habîbi’ne ve O’nun vesîlesiyle de ümmet-i Muhammed’e duyduğu muhabbet ve merhametin büyüklüğüne bir işarettir. Zira diğer peygamberlere ve onların ümmetlerine böyle bir gecenin lûtfedilmiş olduğuna dâir, herhangi bir haberle karşılaşmıyoruz.

Dolayısıyla hem Ramazân-ı Şerîf, hem de Kadir gecesi, mânevî fırsatlarından aslâ mahrum kalınmaması gereken, müstesnâ vakitlerdir.

Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nin buyurduğu üzere, sâlih zâtlardan biri, bu mübarek ayın kıymetini şu teşbihle îzah etmiştir:

“Sene bir ağaçtır. Receb ayı bu ağacın yapraklanma günleridir. Şaban ayı meyvelenme günleridir. Ramazan ayı ise meyvelerinin toplandığı günlerdir.”

Demek ki böyle bir hasat mevsiminde gaflet uykusuna dalan kimse, mahsulünü vaktinde toplamayı ihmâl edip de dalında çürüten bir çiftçi gibi, ağır bir ziyâna dûçâr olur.

Dolayısıyla Cenâb-ı Hakk’ın rahmet, mağfiret ve nihâyetsiz lûtuflarına erişme mevsimi olan bu mübârek günleri, uyanık bir gönülle idrâk ve ihyâ etmeliyiz. Onun bir ânını bile ziyan etmekten titizlikle sakınmalıyız. Onu hâlisâne ibadet, hizmet ve fedakârlıklarla âdeta bir mânevî seferberlik zamanı olarak telâkkî etmeliyiz.

EN GÜZEL MİSAFİR

Anadolu’da “Tanrı misafiri” diye bir tâbir vardır. Gelen misafir, gönül hoşluğuyla ve güzelce karşılanır, “onu bize Allah gönderdi” denir, ona çokça ikram edilir, hürmet gösterilir. Hattâ evin en güzel köşesi “misafir odası” olarak tahsis edilir. Bütün bu hassâsiyetler, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına nâil olmak içindir. Zira gönderileni hoşnut etmek, göndereni hoşnut etmek mevkiindedir.

Cenâb-ı Hakk’ın zamana aksetmiş bir lûtfu olan Ramazân-ı Şerîf de bizim için -mecâzen- bir “Tanrı misafiri” mevkiindedir. Allâh’ın senede bir ay gönül hânelerimize gönderdiği bu mübârek misafiri; oruçla, terâvihle, sahurla, iftarla, fitrelerle, infaklarla, din kardeşliğini yaşamakla, zarâfetle, incelikle, sabırla, nefsi dizginlemekle, Kur’ân-ı Kerîm ile ünsiyetimizi artırmakla güzelce ağırlayalım. Bizi Ramazân-ı Şerîf ile müşerref kılan Rabbimiz’e şükürler edelim. Onu güzelce ihyâ ederek bu şükrümüzü fiilen de ispat edelim.

Ramazân-ı Şerîf’in son günlerinde ise gözyaşları içinde;

“Ey kalplerimizin yıkandığı mübârek ay! Yine gel ve bizi ihyâ et!..” diyerek, onu hasret dolu elvedâlarla ve bizden râzı olmuş bir hâlde uğurlayalım. Böylece bu takvâ mektebinden sonra; rahmet, mağfiret ve Cehennem’den kurtuluş şehâdetnâmesi olan hakîkî bayrama erebilmeye gayret edelim.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, Sayı: 388

İslam ve İhsan

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Ramazan Ayında Yapılacak İbadetler

RAMAZAN’IN SON 10 GÜNÜNDE YAPILACAK İBADETLER

Ramazan’ın Son 10 Gününde Yapılacak İbadetler

ORUÇ NEDİR? ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Oruç Nedir? Orucun Faydaları Nelerdir?

RAMAZAN’DA NELER YAPILIR?

Ramazan’da Neler Yapılır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.