Peygamberlere İman İle İlgili Sorular ve Cevapları

Bir Müslümanın imanın şartlarından biri olan peygamberlere iman ile ilgili mutlaka bilmesi gereken temel dini bilgileri sizler için soru-cevap şeklinde derledik.

Peygamberlere iman ile ilgili bilinmesi gereken temel dini bilgilerin kısa soru ve cevaplar halinde açıklaması…

PEYGAMBERLERE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Peygamber kimdir?

Allah tarafından seçilmiştir. Vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara bildirerek onları doğruya, ahlâka, fazilete, ilme yönlendirir. Bu konuda örnek olmakla vazifeli, üstün ahlâk sahibi kimsedir.

 • Resul ne demektir?

Kendisine yeni bir kitap gönderilen peygamber demektir. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hazreti İsa (aleyhisselam) gibi.

 • Nebi ne demektir?

Kendisine bir kitap gönderilmeyen, kendinden önceki peygambere gönderilen kitaplarla tebliğ yapan peygamberlere denir Hazreti Nuh (aleyhisselam) ve Hazreti İsmail (aleyhisselam) gibi.

 • Peygamberliğin işareti nedir?

Mucizedir.

 • Mucize nedir?

Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın yardımı ile gösterdikleri, diğer insanların yapamayacakları olağanüstü olaylardır. Peygamberimiz’in parmaklarından su akıtması, Hazreti Musa’nın (aleyhisselam) asasıyla denizi yarıp yol açması gibi.

 • Keramet nedir?

Peygamberlere tâbi olan Allah dostlarının gösterdikleri olağanüstü olaylardır.

 • Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) büyük mucizelerinden üç tanesini söyleyiniz?

1. Kur’an’ı Kerim: Kıyamete kadar devam edecek bir mucize.

2. Şakk-ı Kamer: Eli ile ayı ikiye ayırması.

3. İsra ve Miraç: Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gece Mescid-i Haram’dan alınıp Kudüs’teki Mescid’i Aksâ’ya götürülmesi (İsra), oradan da göklere yükselmesi (Miraç).

 • İsteyen her kişi peygamber olabilir mi?

Peygamberlik, Allah vergisidir. Çalışmakla elde edilemez.

 • Peygamberlerde bulunması gereken özellikler nelerdir?

Peygamberlerde bulunması gereken özellikler: Sıdk, Emanet, Tebliğ, İsmet, Fetanet.

 • Sıdk ne demektir?

Peygamberlerin sözlerinde ve işlerinde en doğru olmalarıdır.

 • Emanet ne demektir?

Peygamberlerin en güvenilir kimseler olmalarıdır.

 • Tebliğ ne demektir?

Peygamberlerin ilahî emirleri insanlara dosdoğru olarak bildirmeleridir.

 • İsmet ne demektir?

Peygamberlerin günahsız olmalarıdır.

 • Fetanet ne demektir?

Peygamberlerin en akıllı ve en zeki kimseler olmalarıdır.

 • İlk peygamber kimdir?

İlk peygamber Hazreti Âdem’dir (aleyhisselam).

 • Son peygamber kimdir?

Son peygamber Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’dir.

 • Biz kimin ümmetiyiz?

Biz, bütün peygamberlere inanıyoruz, ama Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyiz.

 • İnsanlığın yaradılışından bu yana kaç peygamber gelmiştir?

Kur’an’ın bildirdiğine göre insanlığın yaratılışından bugüne kadar peygamber gönderilmeyen hiçbir topluluk yoktur. 124 bin peygamber gönderildiği ile ilgili rivayetler vardır, ama asıl sayıyı ancak Allah bilir.

 • Kur’an’da kaç peygamber ismi geçmektedir?

Kur’an’da 25 peygamber ismi geçmektedir.

 • Kur’an’da ismi geçen peygamberler hangileridir?

Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zulkif, Zekeriyya, Yahya, İsa (aleyhimesselam) ve Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem).

 • Hangi peygamber ümmetini 950 sene Hakk’a davet etmiştir?

Hazreti Nuh (aleyhisselam).

 • Hangi peygamber Hızır (aleyhisselam) ile yolculuk yapmıştır?

Hazreti Musa (aleyhisselam).

 • Firavun’un sarayında büyüyen peygamber kimdir?

Hazreti Musa (aleyhisselam)’dır.

 • Hazreti Musa (aleyhisselam)’in en meşhur mucizesi nedir?

Elindeki asasını yere bıraktığında ejderha olmasıdır.

 • Hangi peygamber ateşe atıldığı halde ateş onu yakmamıştır?

Hazreti İbrahim (aleyhisselam)

 • Hazreti İbrahim (aleyhisselam)11 ateşe kim attırmıştır?

Nemrut.

 • Mekke’ deki mübarek zemzem suyu hangi peygamberin vesilesiyle çıkmıştır?

Hazreti İsmail (aleyhisselam).

 • Hazreti İbrahim’in (aleyhisselam) peygamber olan iki oğlunun isimleri nelerdir?

Hazreti İsmail (aleyhisselam) ile Hazreti İshak (aleyhisselam)’dır.

 • Ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün tutmayan peygamber hangisidir?

Hazreti Davud (aleyhisselam).

 • Kardeşleri tarafından öldürülmek istenen ve kuyuya atılan peygamber hangisidir?

Hazreti Yusuf (aleyhisselam).

 • Hayvanların dilinden konuşabilen peygamber hangisidir?

Hazreti Süleyman (aleyhisselam).

 • Denize atılan hangi peygamberi balık yutup karaya çıkardı?

Hazreti Yunus’u (aleyhisselam).

 • Yahudiler tarafından testere ile kesilerek şehit edilen peygamber hangisidir?

Hazreti Zekeriyya (aleyhisselam).

 • Anasız ve babasız yaratılan peygamber hangisidir?

Hazreti Âdem (aleyhisselam).

 • Babasız dünyaya gelen peygamber hangisidir?

Hazreti İsa (aleyhisselam).

 • Daha beşikte iken konuşan peygamber kimdir?

Hazreti İsa (aleyhisselam)’dır.

 • Kur’anı Kerim’de adları geçtiği hâlde peygamber olup olmadıkları belli olmayan kişiler kimlerdir?

Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn.

 • Ümmet ne demektir?

Aynı peygambere inanıp onunn yolunda yürüyen insanların tümüdür.

 • Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ana esaslar nelerdir?

1. Dini korumak.

2. Aklı korumak.

3. Nesli korumak.

4. Malı korumak.

5. Canı korumak

İslam ve İhsan

HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN DÎNÎ BİLGİLER

Her Müslümanın Bilmesi Gereken Dînî Bilgiler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Baya iyi sorular çok teşekkürler

  COK GÜZEL SORULAR KÜRSATVE BEN COK SEVDİM

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.