OKUNMASI GEREKEN KİTAPLAR

Tarihçi-Yazar Kadir Mısıroğlu'nun İslamcı Gençliğin El Kitabı Eserinde genç okuyuculara tavsiye ettiği 100 kitabı istifadenize sunuyoruz.

 1. Hak Dini, Kur'ân Dili -  Elmalılı Hamdi Yazır
 2. Riyazüssâlihin (Hadis)
 3. Risâle-i Nûr Külliyatı - Said Nursî
 4. Muvazzah İlm-i Kelâm - Ö. N. Bilmen
 5. Asr-ı Saâdet - Mevlânâ Şiblî
 6. Hayâttü’s-Sahâbe - M. Yusuf Kandehlevî
 7. Nimetü’l-İslâm - Hacı Zihni Efendi
 8. İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî Bir Dindir - A. Hamdi Akseki
 9. İhyâu Ulûmi’d-din - İmâm Gazali
 10. Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri - Kadir Mısıroğlu
 11. Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli - İ. Fenni Ertuğrul (Latin harfleriyle basımı: Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II)
 12. Hakikat Nurları - İ. Fennî Ertuğrul
 13. Lügatçe-i Felsefe - İ. Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)
 14. Mesnevi Şerhi - Tâhirü’l Mevlevi
 15. Kısas-ı Enbiya - Ahmed Cevded Paşa
 16. Hacı Murad - Tolstoy
 17. Yirminci Asrın Cahiliyeti - Muhammed Kutub
 18. Kur’ân Hiç Tükenmeyen Mucize - Heyet
 19. Bir Uydurma Kelimeyi Boykot - Kadir Mısıroğlu
 20. Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı - Kadir Mısıroğlu
 21. Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! - Kadir Mısıroğlu
 22. Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han - Kadir Mısıroğlu
 23. Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han - Kadir Mısıroğlu
 24. Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin Han - Kadir Mısıroğlu
 25. Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet - Kadir Mısıroğlu
 26. Sarıklı Mücâhidler - Kadir Mısıroğlu
 27. Deccal Tabakta - Kemal Özer
 28. İzhâru’l-Hak - Rahmetullahi Hindi
 29. İslâmiyet ve Milletler Hukuku - Prof. A. Refik Turnagil
 30. Muhtasar İslam Târihi - Kadir Mısıroğlu
 31. Dinde Reformistler - Ali Eren
 32. Osmanlı Târihi - İ. Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat’a kadar olan kısım)
 33. İslâm Meydan Okuyor - Vahidüddin Han
 34. Yahya Kemal Beyatlı’nm şiir ve nesir bütün külliyâtı
 35. Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi - S. Hayri Bolay
 36. Siyonizm ve Türkiye - Yaşar Kutluay
 37. Yahudi - Lui Marşelko
 38. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târihi - Prof. Dr. Osman Turan
 39. Osmanlı Hukuku - Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
 40. Yazı Güzeli - Bedreddin Yazır
 41. İslâm Harflerinin Müdafaası - Osman Şerifoğlu
 42. A’mâk-ı Hayal - Filibeli Ahmed Hilmi
 43. Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı - Osman Nûri Topbaş
 44. Hüdâyî’nin Ziyafet Sofrasından - Osman Nûri Topbaş
 45. İmandan İhsana Tasavvuf - Osman Nûri Topbaş
 46. İslâm Yazısına Dâir - Ciineyd Emiroğlu
 47. Tarihî Maddeciliğe Reddiye - H. Ziya Ülken
 48. İlim, Ahlâk, Îman - Mustafa Balaban
 49. Garb’m Üzerine Doğan İslâm Güneşi - Sigrid Hunke
 50. İdeolocya Örgüsü - N. Fâzıl Kısakürek
 51. İslâm Prensipleri - A. Kemâl Belviranh
 52. Tanınmayan Büyük Çağ - Fuad Sezgin
 53. Zulmetten Nura - Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)
 54. Boğaziçi Mehtapları - Abdülhak Şinasi Hisar
 55. Batılılaşma İhaneti - Mehmed Doğan
 56. Bir Türk Vatana Döndü - Nejat Muallimoğlu
 57. Sağlık Sırlan - Dr. Senâi Demirci
 58. İslâm ve Bilim - Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr
 59. Allah Dostu Der Ki - Dr. Münir Derman
 60. Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet - Dr. Ebubekir Sifil
 61. Ehl-i Sünnet’in Müdafaası - Ebû Hamid bin Merzuk
 62. Osmanlıca-Türkçe Sözlük - Mustafa Nihad Özön
 63. Ebû Hanîfe - Muhammed Ebû Zehra
 64. Görüp İşittiklerim - Ali Fuad Türkgeldi
 65. Kelâm İlmi (Giriş) - Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
 66. Cumhuriyetin Târihi - Ahmed Cemil Ertunç (Celâlettin Vatandaş)
 67. Türkçe’nin Müdafaası - Kırk Münevver
 68. Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa - Ebululâ Mardin
 69. Mektubât-ı Rabbânî - İmam Rabbani
 70. Dinlerarası Diyalog Tuzağı - Mehmet Oruç
 71. Hikemiyat - Dr. Ebubekir Sifil
 72. Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil - Tank Mümtaz Göztepe
 73. Tevrat, İnciller, Kur’ân-ı Kerîm ve Bilim - Maurice Bucaille
 74. İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan - Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
 75. İslâm Mezhepleri Tarihi - Dr. Haşan Gümüşoğlu
 76. Dört İncil. Farklılıkları ve Çelişkileri - Prof. Dr. Şaban Kuzgun
 77. Osmanlıca İmlâ Rehberi - Osman Şerifoğlu
 78. İlmî Gerçekler - Dr. Halûk Nurbaki
 79. İslâm Ahlâkının Esasları - Babanzâde Ahmed Naim
 80. Rasûlullah’m İslâm’a Dâvet Metodu - Ahmed Önkal
 81. Papalık - Bekir Zakir Çoban
 82. ZübdetüT-Buhârî - Ömer Ziyâeddin Dağistânî
 83. Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hâtıraları
 84. Yengeç - Dr. Salzmann
 85. İlimler ve Yorumlar- Hekimoğlu İsmail
 86. Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri - Murad Kaya
 87. Üsve-i Hasene (1-2) - Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk
 88. İslâm’ın Vaadettikleri- Roger Garaudy
 89. Bostan - Şeyh Sadî Şirâzî
 90. Gülistan - Şeyh Sadî Şirâzî
 91. İslâm İnançları - Dr. Ali Arslan
 92. Kimyâ-yı Saâdet - İmam-ı Gazâlî
 93. Telfik-i Mezâhibe Reddiyye - M. Esad Dilâveroğlu
 94. Anglikan Kilisesine Cevap - Şeyh Abdülaziz Çâviş
 95. Maturidiyye Akaidi - Nureddin es-Sabûnî
 96. Şifâ-i Şerif - Kadı lyâz
 97. Osmanlı Türklerinde İlim - Dr. Adnan Adıvar
 98. İlim ve Din - Dr. Adnan Adıvar
 99. İlmiyye Sınıfı -İ. Hakkı Uzunçarşılı
 100. Osmanlı Târihi - Kadir Mısıroğlu

HER MÜSLÜMANIN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN 100 KİTAP

HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN DÎNÎ BİLGİLER

 

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle