Nişan veya Düğünde Eğlence Yapmak Caiz midir?

Kimi düğünlerde hiç eğlence olmaksızın yalnız mevlüd okutulmakla, kimilerinde de yalnız eğlenti ile yetinilmektedir. İslâm’a göre şarkılı-türkülü düğün eğlencesi caiz midir?

İslâm evrensel bir din olduğu için mü’minin bütün ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefler. Keder ve üzüntü insan için olduğu kadar sevinç ve neş’e de insanın belli gün ve zamanlarda hayatının bir parçası olur. Bayram, nişan ve düğün günleri böyledir. Bu yüzden Hz. Peygamber’in ve ashabının bu sevinçli günlerde meşrû bazı eğlencelere izin verdikleri görülür.

NİŞAN VEYA DÜĞÜN EĞLENCESİ CAİZ MİDİR?

Hadiste şöyle buyurulur: «Nikâhı ilan edin. Onu mescitlerde kıyın ve onun üzerine def çalın.»[1] Hz. Âişe, Es’ad İbn Zürâre (r.a.)’ın yetim kalan kızı Fâriga’yı himaye edip yetiştirmiş ve Ensar’dan bir erkekle evlendirmişti. Gelini götürüp dönünce Allâh’ın elçisi şöyle buyurdu: «Ey Âişe! Gelinle birlikte def çalıp şarkı söyleyecek bir câriye göndermediniz mi?»[2] Başka bir rivayette şarkıda söylenebilecek bazı ifadeler de yer almıştır.

Rubeyye binti Muavviz’in (r. anhâ) evliliği sırasında da Allah Rasülü’nün benzer şekilde def çalınmasına ve genç kızların şarkı söylemesine izin verdiği nakledilmiştir.[3]

Bu durum, nişan ve evlilik gibi sevinçli günlerde meşrû bazı eğlencelerin yapılmasının mubah olduğunu gösterir. Ancak bu gibi eğlenceler başka haram veya mekruhları birlikte getirmemelidir. Yalnız hanımlar veya yalnız erkekler arasında olmalı, İslâmî edep ve ölçülerin dışına taşımamalıdır.

Evlilikte misafirlere ziyafet verilmesi sünnet olduğu gibi Allah Teâlâ’ya şükür olmak üzere Kur’ân-ı Kerîm ve mevlid gibi güzel menkıbelerin okunması ve dua yapılması da güzel olur.

Dipnotlar:

[1]. Tirmizî, Nikâh, 6. [2]. İbn Mâce, Nikâh, 21; A.b. Hanbel, IV, 78. [3]. Tirmizî, Nikâh, 6; İbn Mâce, Nikâh, 21; İbn Hanbel, II, 52.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

İSLAM’DA MÜZİKLİ EĞLENCE CAİZ MİDİR?

İslam’da Müzikli Eğlence Caiz midir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.