Nasihatin Etkili Olabilmesi İçin Altı Şart

Nasihatin muvaffakiyeti, etkili olabilmesi için yapılması gereken şeyler nelerdir?

Devrin vâlisi, Muhammed bin Vâsi -rahmetullâhi aleyh-’ten duâ istemişti. Hazret, şöyle cevap verdi:

“–Kapında mazlumlar, senin onlara zulmettiğini söyleyip dururken benim duâmı ne yapacaksın? Onların duâları benim duâmdan önce dergâh-ı ilâhîye yükselir. Haksızlık yapma, benim duâma muhtaç olmazsın.” (Heyet, Nasâih, s. 263)

NASİHATİN ETKİLİ OLABİLMESİ İÇİN 6 ŞART

Elbette;

Nasihatin muvaffakiyeti için şu hususlara riâyet etmek gerekir:

  • 1- Öğüt veren kişi, nasihatlerinde samimî ve ihlâslı olmalıdır. Yani Allâh’ın emrini yerine getirmek ve nasihat ettiği kişinin eksiğini gidermekten başka bir niyeti olmamalıdır. Meselâ; öğüt verenin, bu konuşmayla şöhret kazanma arzusu veya tenkit ettiği kişiyi rezil etmek gibi bir garezi varsa, Cenâb-ı Hak, böyle bir nasihati kabul buyurmaz.
  • 2- Hitapta yumuşak ve mülâyim olmalıdır. Yumuşaklık, nasihatin kabulüne vesile olur. Sert hitaplar ise, muhatabın büyüklenmesine yol açar. Cenâb-ı Hakk’ın «kavl-i leyyin» ile emrettiğini unutmamalıdır.

Bunun istisnâsı; nasihat edecek kişinin, o mecliste yumuşaklığın fayda vermeyeceği mülâhazasında olduğu durumlardır. Bu hususta, nasihat edecek kişi; fayda ve zarar muhasebesi yaparak, firâsetiyle karar vermelidir.

Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-; bu firâsetin yolunu, şöyle tarif buyurur:

“Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol.”

  • 3- Nasihati açıktan yapmadan önce gizlice yapmalıdır. Ferdî ve husûsî şekilde verilen öğüt; daha kolay kabul görür, ihlâsa daha uygundur, muhatabın ayıbını setretmek bakımından da daha güzeldir. İmâm-ı Şâfiî, bir şiirinde; «insanların ortasında yapılan nasihatin, bir nevi kınama olduğunu, kimsenin onu dinlemek istemeyeceğini» belirtir.

Bunun da istisnâsı şudur: Eğer sakındırılacak kötülüğü, o kişi alenî yapıyor ve ilân ediyorsa, ona gizlice nasihat edildiği hâlde umursamıyorsa, o takdirde, umûmî vasıtalarla da nehy-i ani’l-münkerde bulunmak mâkul ve gerekli hâle gelir.

Hakkın hatırı, şahsın hatırından âlîdir. Rasûlullah Efendimiz ve selef-i sâlihîn de zaman zaman karşılaştıkları hataları umûmî şekilde düzeltmişlerdir. Burada nasihatçinin; iyi niyeti, cesareti, ümmeti dalâletten / sapmalardan muhafaza etme azmi mühimdir.

  • 4- Nasihatte bulunacak kişinin, o hususta derin bir ilmi olmalı ve dile getirdiği hususları kesin bir şekilde bilmelidir.

Kulaktan duyma söylentilerle, fâsık kimselerin getirdiği haberlerle hareket etmek, nasihat olmaz, fitneye sebebiyet verir.

  • 5- Nasihat için en münasip zaman ve mekânı gözetmek lâzımdır.
  • 6- Karşılaştığı eziyetlere sabretmeli ve haktan dönmemelidir. Rabbânî âlimler; hak ve hakikati söyledikten sonra, türlü baskılara, tehditlere ve hattâ işkencelere mâruz kalsalar da, istikametten ayrılmamışlardır. (Heyet, Nasâih, s. 17-22)

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, devrin halîfesi Ebû Câfer’in Bağdat kadılığı teklifini reddettiği için işkencelere mâruz kalmıştır. Ebû Hanîfe Hazretleri’nin bu teklifi reddetmesinin sebebi, halîfenin yapacağı zulüm ve haksızlıklara, İmâm’ın ilmî otoritesini âlet etmek istemesiydi.

Ahmed bin Hanbel -rahmetullâhi aleyh- de «Kur’ân mahlûktur!» diyen ve bütün âlimlere zorla bunu söyletmeye çalışan Mûtezile’ye karşı çıkmış ve bu uğurda işkencelere tahammül etmiştir.

Bu misallerde görüldüğü gibi Rabbânî âlimlerin en büyük hassâsiyeti dîni muhafaza olmuştur. Çünkü Hıristiyanlık gibi geçmiş dinler; idarecilerin baskıları istikametinde şekillenen konsillerde alınan kararlarla, tahrif üstüne tahriflere uğramıştır.

İslâmiyet’in bu âkıbete uğratılmaması için; Rabbânî âlimler, Rasûlullah Efendimiz’in şu hadîs-i şerîfini -her ne pahasına olursa olsun- tatbik etme azmi içinde oldular:

“Cihâdın en fazîletlisi zâlim sultanın karşısında hakkı söylemektir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 17; Tirmizî, Fiten, 13)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2022 Ay: Mayıs, Sayı: 207

İslam ve İhsan

NASİHAT İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Nasihat İle İlgili Ayet ve Hadisler

PEYGAMBERİMİZİN 600 BİN NASİHAT DEĞERİNDE 6 NASİHATİ

Peygamberimizin 600 Bin Nasihat Değerinde 6 Nasihati

UHUD'DA ŞEHİT OLURKEN NASİHAT EDEN SAHÂBÎ: SA'D BİN REBÎ

Uhud'da Şehit Olurken Nasihat Eden Sahâbî: Sa'd Bin Rebî

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.