Namazların Cemaatle Kılınma Şekli

Cemaatle namaz kılarken nasıl niyet edilir? Cemaatle namaz nasıl kılınır? Beş vakit namazın cemaatle kılınışı.

Namazı cemaatle kılanlar şu şekilde hareket ederler:

1) Cemaatten her biri imama uymaya niyet eder, meselâ; “Niyet ettim bugünkü sabah namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama” sözleriyle niyette bulunur. Sonra imam ellerini kaldırıp açıktan  “Allahuekber” diyerek namaza başlar. Cemaat de ellerini kaldırarak gizlice “Allahuekber” deyip imam ile birlikte namaza başlarlar. İmam ve cemaat “Sübhâneke” yi gizlice okurlar, sonra cemaat susar. Abdullah İbn Ömer (r. a)’ten şöyle dediği nakledilmiştir: “Sizden biriniz imamın arkasında namaz kıldığı zaman, kendisine imamın okuyuşu yeterli olur. Tek başına namaz kılınca ise kıraatte bulunsun.” [1] İmam gizlice “Eûzü” ve “Besmele” okur, kıraatte bulunarak namazı aşağıdaki şekilde kıldırır.

Sabah namazı ile akşam ve yatsı namazlarının ilk ikişer rekâtlarında ve vitir namazının her üç rekâtında, cuma ve bayram namazlarının bütün rekâtlarında Fâtiha ile ilave edeceği âyetleri açıktan yani cemaatin işitebileceği bir sesle açık olarak okur, diğer tekbirleri, tesmi’leri (semi allahü limen hamideh) ve selamları açıktan yapar. Akşam namazının üçüncü ve yatsı namazının üçüncü ve dördüncü rekâtlarıyla, öğle ve ikindi namazının bütün rekâtlarında tekbirleri, tesmi’leri ve selamları açıktan, “Sübhâneke” ile kıraatı gizlice okur.

2) İmam, sabah namazının ilk rekâtında okuyacağı âyetleri, ikinci rekâtta okuyacağı âyetlerden daha uzun tutmalıdır. Bu bir sünnettir. Bu durum, cemaatin ilk rekâta yetişmesine yardımcı olur.

3) Cemaat, tekbirleri gizlice alır. İmam rükûdan kalkarken, açıktan “Semi allahü limen hamideh” ve gizli olarak “Rabbenâ leke’l-hamd” der. Ebû Hanife’den başka bir rivâyete göre, imam “Rabbenâ leke’l-hamd” demez. Bunu gizlice yalnız cemaat söyler. Ve yine cemaat rükûda imamla birlikte gizlice üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm (Yüce olan Rabb’imi her türlü eksiklikten tenzih ederim)”, secdelerde de, üçer kere “Sübhâne rabbiye’l-a’la (En yüce olan Rabb’imi her türlü eksiklikten tenzih ederim)” derler.

4) İmam ile cemaat birinci oturuşlarında yalnız “tehıyyât”ı, ikinci oturuşlarında, “tehıyyât” ile birlikte “salli-bârik” ve “Rabbenâ âtinâ...” dualarını gizlice okurlar. İmam önce sağ tarafa, sonra da sol tarafa, açıktan selam verince, cemaat de bu şekilde birlikte gizlice selam verir.

İmam açıktan okuduğu Fâtiha’nın sonunda gizlice “âmin” diyeceği gibi, cemaat de gizlice “âmin” derler.

5) İmam selam verdikten sonra, müezzin açıktan;

“Allâhümme, ente’s-selâmü ve minke’s-selâm. Tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm.” der.

Anlamı: “Allahım sen Selâmsın, bütün eksikliklerden uzaksın. Dünya ve âhiret selâmeti senin yardımınla olur. Ey celâl ve ikram sahibi olan Allahım! Sen kutsalsın, yüce sayılmaya gerçekten lâyıksın.”

Farzın arkasından sünnet varsa kılınır, daha sonra Hz. Peygamber’e salât ve selâm getirilir. Ya müezzin sesle veya imam ile cemaatten her biri gizlice “Âyetü’l-kürsi”yi okur,[2] otuz üçer kere “sübhânallah”, “el-hamdü lillah”, “Allahuekber” derler. Bunların sayısı, sağ elin parmakları ile tespit edileceği gibi, tesbih taneleriyle de tespit edilebilir. Yeter ki sayıda yanlışlık yapılmasın.

6) Yukarıdaki şekilde 33’er kere tesbih, hamdetme ve tekbirden sonra müezzin sesli olarak;

“Lâ İlâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehu’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, sübhâne rabbiyel aliyyil a'lel vehhâb” der. Duadan sonra imam ve cemaat iki ellerini teberrüken yüzlerine sürerler.

Tek başına namaz kılanlar da bunları okurlar. Bunlar namazın müstehaplarından olup, bunlara riâyet edenler büyük ecir kazanırlar.

7) Namazların vakit, rükün ve rekâtlarına riâyet edilerek kılınması, Hz. Peygamber’den tevâtür yoluyla nakledildiği gibi, bu konuda ayrıca yüzyıllardan beri ümmetin icmaı meydana gelmiştir. Rasûlullah (s.a.s), “Namazı, ben nasıl kılıyorsam siz de öylece kılınız” [3] buyurmuştur. Bu yüzden Hz. Muhammed (s.a.s)’in kılmış olduğu namazlara aykırı düşen bir namaz İslâm dini nazarında geçerli sayılmaz.

Dipnotlar:

[1] Mâlik, Muvatta’, Salât, 10, H. No: 43. [2] bk. Bakara, 2/255. [3] Buhârî, Ezân, 18, Edeb, 27, Ahâd, 1.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

CEMAATLE NAMAZ KILMANIN FAZİLETİ, FAYDALARI VE ÖNEMİ

Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti, Faydaları ve Önemi

CEMAATLE NAMAZ KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Cemaatle Namaz Kılmanın Hükmü Nedir?

CEMAATLE NAMAZ KILMAK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Cemaatle Namaz Kılmak İle İlgili Ayet ve Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • 6.maddedeki sübhâne Rabbiye’l-aliyyi’l-a’lâ’l-evhhâb değil Subhâne Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhâb olmalı

    • düzenlendi.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.