Mektubat-ı Rabbani Türkiye'de İlk Defa Farsça Olarak Çıktı!

İmâm-ı Rabbânî’nin muhteşem eseri "Mektûbât" Türkiye'de ve akademi dünyasına ilk defa Farsça olarak Erkam Yayınları'ndan çıktı.

İmâm-ı Rabbânî’nin muhteşem eseri, Türkiye’de ilk defa Farsça olarak Erkam Yayınları'ndan çıktı. Prof. Dr. Arif Nevşâhi’nin uzun bir çalışması sonucunda ortaya çıkan bu eser, kaliteli baskısı ve şerhli muhtevasıyla okuyucularını bekliyor..

ESERİ TEMİN ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Eser toplam dört cilt ise de, hacimli olan ilk cildi ikiye bölünerek ciltlendiği için hâl-i hazırda beş cilt görünümündedir. Bu şekliyle eser, ilim ve irfan dünyasına ilk defa akademik bir şekilde sunulmuş olmaktadır.

  • Yeniden neşredilen Mektubat-ı İmam-ı Rabbani'nin içinde neler var? Hangi konulardan bahsediyor? Hangi olaylar üzerine yazılmış, bir araya nasıl getirilmiş? Neden "Mektubat" ismini almış? Bu soruların cevaplarını ve kısaca İmâm-ı Rabbânî Hazretleri ve Mektubat'ın meydana geliş süresini Prof. Dr. Necdet Tosun anlatıyor...

Kitabı neşredenlerin kitabın hazırlanış süreci ve "MEKTÛBÂT-I İMÂM-I RABBÂNÎ" hakkında verdikleri bilgi kısaca şu şekilde:

İmam-ı Rabbani, dört asır önce Hindistan’da yaşayan büyük âlim, mutasavvıf ve Nakşibendî şeyhidir. Yaşadığı dönemin sapkınlıklarına ve hurafelerine karşı şu dört önemli görevi üstlenmiştir:

1. Dîn-i ilâhî adındaki bozuk din ile mücâdele,

2. Müslümanlar arasındaki bid’at ve hurâfelerle mücâdele,

3. Müslümanları destekleyerek Hindûlar tarafından uğradıkları zulmü engelleme,

4. Tasavvuf ehlinin yanlış anlayış ve uygulamalarını düzeltme.

Bu mücâhid sûfî, ilmi, irfanı, cesareti ve dik duruşu ile gönüllerde taht kurmuş, fikirleri ve eserleriyle İslam dünyasının geniş bir coğrafyasını etkilemiştir.

En önemli eseri, Mektubatı’dır. Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbânî diye bilinen bu eser, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin mürîdlerine ve dostlarına yazdığı toplam 536 mektuptan oluşan üç ciltlik Farsça bir eserdir. Birinci cilt 313, ikinci cilt 99, üçüncü cilt 124 mektup ihtivâ eder.

İmâm-ı Rabbânî bu mektuplarda dinî kurallara sıkıca bağlı olmayı, bid’at ve hurafelerden uzak durmayı, tasavvufta tefekkür ve keşf yoluyla elde ettiği yüksek bilgileri ele alıp anlatmıştır. Eserin Farsça aslı Hindistan ve Pakistan’da 19. ve 20. yüzyıllarda birkaç defa eski usullerle neşredilmiştir.

Ancak bugüne kadar bu eserin tahkikli baskısı yapılamamıştır. İlim dünyasına şu müjdeyi verebiliriz ki, eserin tahkikli basımı, Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı tarafından ilmî usullerle ve indeksler eklenerek Pakistanlı araştırmacı Prof. Dr. Ârif Nevşâhî’ye hazırlatılmış ve İstanbul’da Erkam Yayınları tarafından dört cilt hâlinde neşredilmiştir. İlk üç cilt Mektûbât’ın metnidir. Dördüncü cilt ise iki bölümden oluşur. Bu cildin ilk yarısı Pakistanlı Prof. Dr. Muhammed İkbâl Müceddidî tarafından kaleme alınmış olup İmâm-ı Rabbânî’nin hayatı, eserleri, Mektûbât’ın derlenme süreci, Mektûbât üzerine yapılan çalışmalar (tercüme ve şerhler), mektupların gönderildiği kişiler hakkında bilgiler ihtivâ etmekte olup Farsçadır. İkinci bölüm ise Ârif Nevşâhî tarafından yazılmış olup muhtelif indekslerden oluşmaktadır. Bunlar Mektûbât’ta geçen hadisler, Arapça ve Farsça şiirler, tasavvufî terimler, dinî gruplar, şahıslar, yer isimleri ve kitap isimleri indeksleridir.

Eser toplam dört cilt ise de, hacimli olan ilk cildi ikiye bölünerek ciltlendiği için hâl-i hazırda beş cilt görünümündedir. Bu şekliyle eser, ilim ve irfan dünyasına ilk defa akademik bir şekilde sunulmuş olmaktadır. Bu eserin başta ilim dünyası olmak üzere tüm ümmete hayırlı ve mübârek olmasını niyaz ederiz.

ESERİ TEMİN ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

İMAMI RABBANİ İLE İLGİLİ BENZER YAZILAR

İslam ve İhsan

İMÂM-I RABBÂNİ HAZRETLERİNİN HAYATI

İmâm-ı Rabbâni Hazretlerinin Hayatı

İMAM-I RABBANİ HAZRETLERİNDEN NASİHATLER

İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Nasihatler

TASAVVUF NEDİR, İNSANA NE KAZANDIRIR?

Tasavvuf Nedir, İnsana Ne Kazandırır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Peki esere türkçe olarak ulaşabileceğimiz en doğru ve sahih kaynak hangisidir , ne önerirsiniz. Malum her çeviriye her telife güven olmuyor. Ayrıca mutlaka okunması gereken islamı eserler başlığı altında konu açıp sahih eserler tanıtsanız ve insanlarda ordan seçip seçip okusa iyi olur. Hayırlı ömürler

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.