Kur’ân’da Bildirilen Sâliha Hanımlar

Kur’ân’da bildirilen sâliha hanımlar kimlerdir? Saliha hanımların fazileti ve vasıfları...

Ebediyet yolculuğunda müstakîm haritamız olan Kur’ân-ı Kerim; hayra tevcih etmek üzere, sâliha hanımlara dair birçok misaller vermiştir:

  • Hazret-i İsmail’in annesi Hacer Vâlidemiz; çölün ortasında kendilerini azıcık bir gıdâ ve su ile bırakan Hazret-i İbrahim’e;

“–Bunu Allah mı emretti? Öyleyse O bizi zâyî etmez!” diyerek muazzam bir teslîmiyet göstermiş, bu büyük rızâ hâliyle ilâhî yardıma mazhar olmuş ve Zemzem ikrâmıyla taltif edilmişti.

  • Hazret-i Musa’nın annesi; ilâhî ilhâma nâil olarak, öldürülmek üzere olan evlâdını bir sandığa koyup Nil’e bırakmış, Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla evlâdını, Firavun’un sarayında büyütmüştü.

Âsiye Vâlidemiz de Hazret-i Musa’yı şefkatle himaye edip, ona îmân etti. Firavun’un türlü işkencelerine rağmen îmânından dönmeyerek topluma en güzel fiilî irşadda bulundu. Şehîd olarak yüce ikramlara nâil oldu.

  • Hazret-i İsa’nın annesi Meryem ve onun annesi Hanne Hatun; yine;

➢Allah yolunda fedâkârlık, hizmet ve gayret,

➢Evlâtlarının ebedî istikballeriyle dertlenmek,

➢Evlâtlarının âhiretleri için Allâh’a sığınmak,

➢Onları Allah yoluna adamak, ibâdet ve takvâ yoluna sevk etmek,

➢İffet ve hayâ gibi muhteşem hasletlerde zirve oldular. Hem evlâtlarına hem de toplumlarına rahmet vesilesi oldular.

Hazret-i Meryem’in annesi Hanne Hatun, daha hâmileyken evlâdının ebedî istikbâlini düşündü. Bunun için dertlendi. Duâ etti. Onu mâbed hizmetine adadı. Bu samimî niyeti sebebiyle kızı, Beytü’l-Makdis’te ibâdetle yetişti. Kur’ân’da ismi geçen tek hanım olan Hazret-i Meryem oldu. Bir ülü’l-azm peygamberin annesi ve vasîsi oldu. Kur’ân’da bir sûre, Âl-i İmrân / İmrân’ın ailesi ismini aldı. (İmran, Hanne Hatun’un beyi ve Hazret-i Meryem’in babasıdır.)

Nitekim Hazret-i Meryem’in adı, Kur’ân-ı Kerim’de 34 defa geçer. Bu; ümmetin hanımlarına, ona benzemek husûsunda bir teşviktir.

Demek ki her anne evlâtlarının ebedî istikbâlinin derdi içinde olmalıdır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Şubat, Sayı: 216

İslam ve İhsan

KUR'AN'DA İSMİ GEÇEN TEK KADIN KİMDİR?

Kur'an'da İsmi Geçen Tek Kadın Kimdir?

SALİHA ANNEDEN KIZINA 10 NASİHAT

Saliha Anneden Kızına 10 Nasihat

SALİHA ANNELİK VE KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Saliha Annelik ve Kız Çocuklarının Eğitiminin Önemi

SALİHA HANIMIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Saliha Hanımın Özellikleri Nelerdir?

SALİHA KADININ ÖZELLİKLERİ

Saliha Kadının Özellikleri

İSLAM'DA KADIN

İslam'da Kadın

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.