Kur’an Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Kur'ân-ı Kerim eğitimi verilirken hem hocaların hem de ailelerin dikkat etmesi gereken birçok husus bulunuyor.

Kur’ân nû­run­dan uzak ya­şa­yan­lar, hayâtın zulmet yolcularıdır. Bilhassa tahsil ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rı­mı­zın Kur’ân-ı Ke­rîm ve dî­nî bil­gi­le­re, îman ve ah­lâk ter­bi­ye­si­ne şid­det­le ih­ti­yaç­la­rı var­dır. Dî­nî ter­bi­ye­yi yal­nız âi­le­le­rin ve­re­bi­le­ce­ği ka­na­ati de doğ­ru de­ğil­dir.

Na­sıl ki fen­nî ilimlere dâir tah­sil âi­le­den de­ğil mek­tep­ten alı­nı­yor­sa, dî­nî ilimlerin de eh­lin­den tahsil edilmesi za­rû­rî­dir. Bu­nun­la be­ra­ber, ken­di ço­cuk­la­rı­mız için dî­nî gay­ret­te bu­lu­nur­ken, ci­vâ­rı­mız­da­ki genç­le­ri ih­mâl et­mek de İs­lâm’ın em­ret­ti­ği di­ğer­gâm­lıkla bağdaşmaz.

İn­san­la­rın ek­se­ri­yet­le mad­de­ye râm ol­duk­la­rı zamanımızda, bil­has­sa Kur’ân-ı Ke­rîm ho­ca­la­rı­nın ta­le­be­le­ri­ne da­ha çok ihtimam gös­ter­me­le­ri za­rû­rî­dir. Ta­le­be­nin gön­lü, ho­ca­sı­na muhabbetle dolu ol­ma­lı­dır. Kâh bir ce­zâ hâ­ki­mi, kâh bir cellât tav­rı ta­kı­nan, ki­bir ve aza­me­tin­den ya­nı­na yaklaşılmayan, mu­hab­bet ve şef­kat ye­ri­ne cezâ ve so­pay­la Kur’ân öğ­ret­me­ye kal­ka­rak gö­nül­le­re so­ğuk­luk aşı­la­yan gâ­fil mu­al­lim ve idâ­re­ci­le­rin gay­ret­le­ri, an­cak boş bir yor­gun­luk­tan ibâ­ret­tir.

ELİF-BA'YA BAŞLAMADAN ELİF'İN HAKİKATİNİ ÖĞREN

Küçük yavrularımız, “Elif-bâ”ya baş­la­ma­dan ön­ce, “Elif”in ha­kî­ka­ti­ni öğ­renmelidir. Mi­ni­cik yü­re­ği­ne, Allah ve Ra­sû­lullah sev­gi­sin­den pı­rıl­tı­lar ak­ta­rı­la­rak feyz ve rûhâniyetle yoğ­rul­ma­lı­dır. İs­lâm’ın ne­zâ­ket, za­râ­fet ve bütün gü­zel­lik­le­ri mâ­sum kalplerde mâ­kes bul­ma­lı­dır.

Allah ke­lâ­mı­nın tâ­li­mi­ne, ilâ­hî hi­tâ­ba mu­hâ­tab ola­bil­me­nin heyeca­nıyla baş­lan­ma­lı­dır. Böy­le­ce mi­nik ve mâ­sum yü­rek­ler, Kur’ân “Elif-bâ”sı­nın di­ğer al­fa­be­ler­den far­kı­nı an­la­yıp, ha­yat bo­yu ona ihtirâm üze­re olur­lar. Kal­ben de bu Aziz Ki­tâb’ın mâ­nâ­sıy­la yoğ­ru­la­rak ilâ­hî es­râ­rın nû­râ­nî bir hazinesi hâline gelirler.[1]

Nitekim ashâb-ı kirâm, Kur’ân tâlimini büyük bir tâzimle îfâ ederlerdi. Abdullah bin Mes’ûd -radıyallâhu anh- birisine bir âyeti okutup öğretirken:

“–Bu âyet, üzerine Güneş’in doğduğu veya yeryüzünde bulunan her şeyden daha hayırlıdır.” derdi. Sonra da bu sözünü Kur’ân-ı Kerîm’in her âyeti için tekrar ederdi. (Heysemî, VII, 166)

Dipnot:

[1] Ecdâdımız, Allah Kelâmı’na duydukları derin hürmet ve tâzimden dolayı, hâfız olan yavrularını, çocukların birbirlerinin sırtından atlayarak oynadıkları “birdirbir” gibi oyunlardan men etmişler, böylece onların Kur’ân’ın izzet, haysiyet ve vakârını gönülden hissederek yetişmelerini sağlamışlardır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PEYGAMBER EFENDİMİZ KUR’AN’I NASIL ÖĞRETTİ?

Peygamber Efendimiz Kur’an’ı Nasıl Öğretti?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.