Küfür Ehline Benzemek Ne Demektir?

Küfür ehline benzemenin mü’mine zarar verecek ölçü ve sınırı nedir? Zamanın değişmesi ile benzemenin niteliğinde bir değişiklik olur mu?

İslâm’da bir mü’minin küfür ehline veya fasığa hayranlık duyarak kılık - kıyafette ona benzemeye çalışması yasaklanmıştır. Hadiste «Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa, o da onlardan olur.»[1] buyurulur. Bu yüzden özellikle küfür belirtisi sayılan bir giysiyi veya karşı cinse ait bir elbiseyi giymek yasaklanmıştır.

Burada, her toplumun kendi kültür ve anane değerlerini koruması gerektiğine de bir işaret vardır. Nitekim Allâh’ın elçisi kadınlara benzemeye çalışan erkeğe veya erkeğe benzemeye çalışan kadına lânet ettiği gibi,[2] karşı cinsin giysisini giyen kimseye de lânet etmiştir.[3]

İmam Rabbânî Hazretleri bu konuda şöyle demiştir: «Erkeklerin kadınlara benzemesi yasaklandığına göre, bir beldede kadınların giysilerini bilmek gerekir. Eğer kadınlar önden düğmeli gömlek giyiyorsa, oradaki erkekler meselâ yandan düğmeli ya da düğmesiz gömlek giymelidir. Başka bir beldede kadınlar yandan düğmeli giysi giyiyorlarsa, erkekler önden düğmeli giysiyi tercih etmelidirler.»[4]

Giyside önemli olan niyettir. Burada mü’minlerin, kendi kimliklerini korumaları için gayrimüslimlerin kültür ve medeniyet değerlerine hemen teslim olmamalarına, belki onlardan, daha üstün bir medeniyeti sürekli olarak canlı tutmaya teşvik edildikleri söylenebilir.

Dipnotlar:

[1]. Ebû Dâvûd, Libâs, 4; Ahmed b. Hanbel, II, 5. [2]. Ebû Dâvûd, Libâs, 61; Ebû Dâvûd, Libâs, 27; Tirmizî, Edeb, 34; İbn Mâce, Nikâh, 22. [3]. Ebû Dâvûd, Libâs, 28; Ahmed b. Hanbel, II, 325. [4]. Ahmet Faruk es-Serhendî, Mektûbât, İstanbul, t.y., II, 382.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

MÜSLÜMANA KAFİR DİYEN KAFİR OLUR MU?

Müslümana Kafir Diyen Kafir Olur mu?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.