Kimi, Ne Kadar Sevmeliyiz?

Kimi, ne kadar sevmeliyiz? Merhum Mûsâ Topbaş Efendi’nin kalpte bulunan sevgilerle ilgili yaptığı sıralama.

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- helal-haram arasında bulunan şüpheli şeylerden korunmak gerektiğini ifade eden bir hadîs-i şerifinin sonunda takvânın merkezi kalbe işaret ederek şöyle buyuruyor:

“…Şunu bilin ki, insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası, kalbdir.” (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkat, 107)

Evet, îmanın ve küfrün, duyguların ve davranışların komuta merkezi; kalptir. İnsan, bir şeyi gönlünde sever, düşünceleri onunla meşgul olur; eli-ayağı, velhâsıl bütün organları sevdiği şeye ulaşmak veya onu memnun etmek için çırpınır.

DİN MUHABBET İŞİDİR

Din, muhabbet işidir. Belki bundan daha iddialısı, muhabbette ziyadeleştiğimiz şeyler, bir müddet sonra bizim dinimiz olmaya başlar. Bu sebeple Allah Teâlâ, mü’minlerin îmanını anlatırken şöyle buyurur:

“İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allâh’a denk tanrılar edinir de onları Allâh’ı sever gibi severler. Îman edenlerin Allâh’a olan sevgileri ise, (onlarınkinden) çok daha fazladır…” (el-Bakara, 165)

O halde bir mü’minin kalbindeki en yüce sevgi, Allah Teâlâ’ya karşı duyduğu muhabbettir. Hiçbir sevgi, o sevginin yanına yaklaşamaz, onu gölgede bırakamaz.

KALPTE BULUNAN SEVGİLER

Merhum Mûsâ Topbaş Efendi, kalpte bulunan sevgilerle ilgili şöyle bir sıralama yapmıştı:

“Peygamber Efendimizi, bütün gönlümüzle sevmeli, ona her türlü iltifat ve hürmeti göstermeliyiz. Ancak bu, Allâh’a gösterilecek hürmet ve muhabbete denk olmamalı! Peygamber Efendimizin ashâbını da çokça sevmeli ve hürmet göstermeliyiz. Ancak onlara duyduğumuz sevgi ve hürmet, peygamberlere duyulması gereken seviyeye yaklaşmamalı. Allah dostlarını, Cenâb-ı Hakk’ın sevdiği ve sevdirdiği evliyâullâhı da sevmeli ve hürmet göstermeliyiz. Ancak onlara olan muhabbet ve hürmetimiz, ashâb-ı kirâma duyduğumuz kadar olmamalı…”

Bu cümlelerdeki kademelendirmeyi, yaratılışımızda var olan dünyevî sevgiler için de kullanabiliriz. Anne-babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, evimizi, işimizi vesâir kalbimizi meşgul eden bütün meyil ve muhabbetlerimizi; “Allah için” hissetmeliyiz. Bunlara duyduğumuz sevgi, Allâh’ın emir ve yasaklarına ters düşecek boyutlara geldiği zaman, yine “Allah için” bunları sınırlamayı bilmeliyiz.

Din, muhabbet işidir. İnsan, sevdiğine boyun eğer. İnsan, sevdiğinin ricasını emir telâkkî eder. Gönülde yer bulmayan bir otorite, insanın bedenine hükmeder; ama duygu, düşünce ve ruh âlemine hükmünü geçiremez.

Samimî îman; gönülde yerleşen, sâbit olan ve tasdik olunandır. Gönülde yankısı olmayan dildeki şehâdet, belki insanları bu dünyada kandırabilir, ancak Hak Teâlâ indinde bir kıymeti yoktur. Çünkü o dildekine değil, gönüldekine bakar.

İnsan dine gönülden bağlanınca, onun gözünde ne ibadetler bir yük olur, ne de bu uğurda çektiği sıkıntılar onu üzer, yorar, yıpratır.

O, gönlünü, Yüceler Yücesi’ne bağladığı için bu dünyadaki bütün esaret zincirlerini kırmış; bütün bağ ve alâkalardan âzâde olmuş en hür kişidir. İsterse, elinde-kolunda binlerce kölelik halkası bulunsun.

Rabbimiz, dinine gönülden girmeyi, O’nun muhabbet ve marifetiyle gerçek hürriyete kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Âmin.

Kaynak: Zâhide Topçu, Şebnem Dergisi, Sayı: 188

PEYGAMBERİMİZİ NASIL SEVMELİYİZ?

Peygamberimizi Nasıl Sevmeliyiz?

SEVMEK KAÇ ÇEŞİTTİR?

Sevmek Kaç Çeşittir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Allah İçin sevmek tam olarak ne demektir?

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.