Kuran Meali ve Tefsiri

Bakara Suresi 30.Ayet Ne Anlatmak İstiyor?

Bakara suresi 30. ayette ne anlatılma isteniyor? Müfessir İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri bu ayeti nasıl açıklıyor? Ayette anlatılmak istenen nedir?

Musa Aleyhisselam'ın Mucizeleri

Musa aleyhisselamın mucizeleri nelerdir? Zuhruf suresi 47.48. ayetler ne anlatıyor? Dr. Adem Ergül anlatıyor...

Fussilet Suresinin Tefsiri

Dr. Adem Ergül Bey, Fussilet sûresinin tefsirini yapıyor.

Zariyat Suresi 18. Ayeti Ne Anlatıyor?

Zariyat suresi 18. ayeti nasıl anlamalıyız? Zariyat suresi 18. ayette belrtilen vaktin fazileti ve önemi nedir?

Kabir Azabı Var mı?

Kabir azabı var mıdır? Mü'min suresi 45 ve 46. ayetlerin tefsiri nedir?

Nebe Suresi 1-5. Ayetlerin Verdiği Büyük Haber Nedir?

Nebe suresi 1-5. ayetler Müslümanları hangi konu uyarıyor? Ayetlerde geçen büyük haberden kasıt nedir? Dr. Adem Ergül anlatıyor...

İçimizden Geçenlerden Sorumlu muyuz?

İçimizden geçenlerden sorumlu muyuz? Mü'min suresi 19. ayeti nasıl anlamalıyız? Dr. Adem Ergül anlatıyor...

"Kendi Ellerinizle Kendinizi Tehlikeye Atmayın" Ne Demek? (Bakara Suresi 195 Ayet

Bakara suresi 195. ayette geçen "Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın" ikazını nasıl anlamalıyız? Prof. Dr. Ömer Çelik anlatıyor...

Cehennemden Çıkış Olacak mı?

Mü'min suresi 10-12. ayetler neyi anlatıyor? Ayette geçen iki kez ölüp iki kez dirilmeyi nasıl anlamalıyız? Cehennemden çıkış olacak mı?

Cehennemin 7 Kapısı Vardır - Hicr Suresi 44. Ayet Ne Anlatıyor?

Hicr suresi 44. ayet ne anlatıyor? Müslümanları hangi konuda uyarıyor? Hicr suresi 44. ayette geçen cehennemin yedi kapısı bahsinden anlamamız gerekenler neler?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.